Koti Artikkelit Kun kulttuuri ei selitä – henkiset erot rotujen välillä

Kun kulttuuri ei selitä – henkiset erot rotujen välillä

125

Kiusalliset erot ihmisryhmien kognitiivisissa kyvyissä aiheuttavat päänvaivaa rasismia vastustaville tutkijoille. Yhdysvalloissa rotujen yhteiskunnallista suorituskykyeroa on yritetty häivyttää “positiivisen syrjinnän” avulla yli viisikymmentä vuotta – tuloksetta.

race3

Vastarintaliikkeen järjestämän kansanmurhan vastaisen viikon sanoma on ajankohtaisempi kuin koskaan. Syksyllä 2015 alkanut pakolaiskriisi on kiihdyttänyt ei-valkoisten virtaa Eurooppaan. Vuoden 2016 ennustetaan olevan ainutlaatuinen koko Euroopan historiassa; maanosaan oletetaan saapuvan lähteistä riippuen jopa kolme miljoonaa maahantulijaa.

Näennäisesti kyse on vain Lähi-idän kriisin synnyttämästä ilmiöstä. Tulijat eivät kuitenkaan ole vain sodan runteleman Syyrian ja Irakin entisiä asukkaita. Yhä useammat onneaan koettelevat saapuvat Afrikasta ja jopa Intiasta saakka.

 

Epäonnistunut integraatio

Yhdysvallat on loistava rodullisen integraation koelaboratorio. Mustat ja valkoiset puhuvat samaa kieltä, he elävät yhtenäisessä kulutuskulttuurissa ja jakavat yleensä saman uskonnon. Mustat eivät näe nälkää, elä saastuneemmassa ympäristössä tai kärsi samoista sairauksista kuin afrikkalaiset esi-isänsä. Heillä on mahdollisuus länsimaiden järjestelmän tarjoamiin terveyspalveluihin ja koulutukseen. Näin ollen kulttuurierot selittävänä tekijänä voidaan sulkea pois muuta maailmaa selkeämmin, mikä lisää tutkimustulosten luotettavuutta.

Vaikka mustat yhdysvaltalaiset ovat yhteiskunnan sisäisellä mittapuulla asteikon alapäässä, kansainvälisellä tasolla heidän aineellinen elintasonsa on korkea. Tästä huolimatta monissa köyhissä Aasian maissa älykkyysosamäärä on keskimäärin korkeampi kuin Yhdysvalloissa asuvilla mustilla.

Artikkelin tarkoituksena ei ole väittää, että mustat olisivat valkoisia “huonompia”. Sen sijaan väitän, että mustat ja valkoiset ovat perinnöllisistä syistä erilaisia, ja että erilaisten ihmisten sopeuttaminen toisen rodun ideaaleille rakennettuun yhteiskuntaan ei johda kummankaan osapuolen kannalta hedelmälliseen lopputulokseen.

Yhdysvaltain musta väestö on yliedustettuna kaikissa yhteiskunnan kannalta kielteisissä ilmiöissä. Mustien keskuudessa työttömyys, köyhyys ja rikollisuus on yleisempää, ja mustat joutuvat onnettomuuksiin ja kärsivät päihdeongelmista useammin kuin valkoiset.1

Artikkelissa käsiteltävät yhdysvaltalaistutkimukset osoittavat, ettei kyseessä ole epäonnistunut integraatiopolitiikka vaan perinnölliset erot, joiden vuoksi valkoisten ja mustien sopuisa rinnakkaiselo on tavoitteena tuhoon tuomittu.

 

Kaksoistutkimus vahvistaa älykkyyserot

Emeritusprofessori Richard Lynn julkaisi vuonna 2006 polemiikkia herättäneen IQ and Global Inequality -kirjan yhdessä edesmenneen Tatu Vanhasen kanssa. Kirjan mukaan kansakuntien taloudellinen ja sosiaalinen menestys selittyy pitkälti näiden älykkyydellä. Mitä korkeampi kansan keskimääräinen älykkyysosamäärä on, sitä paremmin se menestyy.

Älykkyyttä mitataan standardoidulla, ei-kulttuurisidonnaisella testillä. Korkean älykkyysosamäärän on havaittu ennustavan hyvin sitä, mitä on perinteisesti pidetty “elämässä menestymisenä”. Menestys opinnoissa, älyllistä panostusta vaativissa töissä sekä terve elämä ovat todennäköisempiä ihmisillä, joilla on korkea älykkyysosamäärä.2

Valkoisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on noin 100 pistettä. Afrikkalaisten mustien 75, pohjoisamerikkalaisten mustien 85, arabien 84 ja itäaasialaisten 105. 3, 4

Vasemmistolaiset tutkijat ovat kritisoineet saatuja tuloksia; niiden perimmäisiksi syiksi on ehdotettu perimän sijaan kasvuympäristöä ja kulttuurieroja. Ironista kyllä, Sandra Scarrin adoptiotutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa, ettei rotujen välillä ole geneettisiä älykkyysosamääräeroja. Scarrin tutkimukseen osallistui mustia ja sekarotuisia sekä valkoisia lapsia, jotka adoptoitiin keskiluokkaisiin valkoisiin perheisiin.

Tutkimusasetelmalla haluttiin eliminoida ympäristön vaikutus älykkyyteen. Vertailuun otettiin myös ei-adoptoidut valkoiset lapset. Tuloksia tarkastellessa havaittiin selvä kausaliteetti rodun ja älykkyyden välillä. Tulokset ovat yhteneviä muiden aiheeseen liittyvien tutkimusten kanssa, joissa ympäristön vaikutusta ei ole eliminoitu yhtä hyvin.

Älykkyys on vahvasti perinnöllistä, mikä on vahvistettu useassa tutkimuksessa. Tuorein lienee Australian Journal of Education -lehdessä vuonna 2015 julkaistu australialaistutkimus. Tutkimuksessa testattiin kaksoslasten matemaattisia ja kielellisiä kykyjä kolmen, viiden, seitsemän ja yhdeksän vuoden iässä. Tulosten perusteella perimän vaikutus matemaattiseen älykkyyteen oli jopa 75 prosenttia. Kirjoitustaitoon perimän vaikutus oli 50 prosenttia. Opettajien ja kouluympäristön vaikutus oli noin viisi prosenttia.5

Kulttuurimarxilaiset yhteiskuntatieteilijät syyttävät valkoista yhteiskuntaa mustien syrjinnästä ja syrjäyttämisestä. Heidän mukaansa on valkoisten syytä, etteivät mustat saa yhtä korkeita tuloksia kuin valkoiset. On ehdotettu, että mustien koulutukseen panostettaisiin enemmän, jotta rako saadaan kurottua umpeen. Ikävä kyllä, kannettu vesi ei kaivossa pysy tässäkään tapauksessa. Vuonna 2015 julkaistuun kokoomatutkimukseen valittiin tutkimuksia, joissa lasten älykkyysosamäärää pyrittiin nostamaan tukitoimenpiteillä, kuten täydentämällä ruokavaliota ravinnelisillä tai antamalla tukiopetusta. Kun tukitoimenpiteet lopetettiin, älykkyysosamäärä laski lähtötasolle.6

Korkea keskimääräinen älykkyysosamäärä on vakaan yhteiskunnan edellytys. Pelkkä älykkyysosamäärä ei kuitenkaan selitä kykyä muodostaa jatkuvasti kehittyvä, korkean teknologisen tason yhteiskunta.

 

Epäsosiaaliset piirteet

Kanadalainen kriminaalipsykologi Robert Hare määrittelee psykopatian luonnehäiriöksi, jolle on ominaista lipevyys, pinnallinen viehätysvoima, mahtipontisuus, itsekeskeisyys, syyllisyydentunteen ja empatian puuttuminen, valehtelu, petollisuus, impulsiivisuus ja uusintarikollisuus. Ihmiset, joilla on paljon epäsosiaalisia persoonallisuuspiirteitä, syyllistyvät todennäköisemmin rikoksiin ja ovat yliedustettuina yhteiskunnan kannalta kielteisissä ilmiöissä. He ovat keskimäärin vähemmän tunnollisia ja sopeutuvat huonommin yhteiskunnallisiin normeihin. Perimän vaikutus epäsosiaalisten taipumusten esiintymiseen on korkea, noin 56 prosenttia.7

Epäsosiaaliset persoonallisuuspiirteet jakautuvat väestöön Gaussin kellokäyrän mukaisesti. Epäsosiaalisuuden astetta voi mitata Haren kehittämällä PCL-R-asteikkolla. PCL-R sisältää 20 kohtaa. Lääkäri arvioi kuinka hyvin yksittäiset kohdat kuvaavat potilasta. Arvioinnissa käytetään pisteitä 0 (ei sovi lainkaan), 1 (sopii jossain määrin) sekä 2 (sopii täysin). Testissä saatu pistemäärä vaihtelee 0–40:n väliltä. Psykopaatiksi määritellään henkilöt, joiden pistemäärä PCL-R-asteikolla on 30 tai enemmän. Valkoisesta väestöstä noin 1 % voidaan luokitella psykopaateiksi. Vankilapopulaatiosta psykopaattien osuus on 15–20 %, murhaajista heitä on 30 % ja sarjamurhaajista 90 %.8

Valkoisten miesten keskiarvo on 4, rikollisten (miehet) 22.9 Yhdysvaltalaistutkimuksessa verrattiin mustien ja valkoisten vankien välisiä eroja. Mustien vankien keskiarvo oli 2,3 pistettä korkeampi kuin valkoisilla vangeilla.10 On kuitenkin syytä huomioida, että tutkimuksessa verrattiin keskenään vankeja, ei mustan ja valkoisen väestön keskimääräisiä eroja, jolloin ero on todennäköisesti vielä suurempi.

Mustat tekevät 6,5 kertaa enemmän rikoksia kuin valkoiset. Rikollisuutta esiintyy enemmän kaikilla osa-alueilla: murha-, ryöstö-, pahoinpitely-, raiskaus- ja omaisuusrikostapauksissa. Mainetta niittäneen The Bell Curven kirjoittajat Charles Murray ja Richard Herrnstein osoittivat, että mustat tekevät 2,5 kertaa enemmän rikoksia kuin valkoiset silloinkin, kun älykkyysosamäärä on vakioitu. Pelkkä matala keskimääräinen älykkyysosamäärä ei siis selitä mustien epäsosiaalista käyttäytymistä, minkä vuoksi on syytä tarkastella eroja luonteessa.11

Tutkimusten mukaan mustat ovat keskimäärin narsistisempia kuin valkoiset.12 Heillä on parempi itsetunto ja he uskovat omiin kykyihinsä enemmän kuin valkoiset. Narsistisen persoonallisuushäiriön ytimessä on itsekeskeisyyden ja empatian puutteen lisäksi kyvyttömyys nähdä vikaa omassa käyttäytymisessään.

Narsistiset piirteet loistavat kirkkaimmin Amerikan mustien Black Lives Matter -liikkeessä. Kun poliisi ampuu päälle hyökänneen mustan nuorisorikollisen, BLM-logiikalla poliisi on syyllinen ja musta rikollinen syytön. Olisihan kohtuutonta vaatia, että virkamies saisi puolustaa itseään isokokoisen afrikkalaisen takoessa tätä nyrkeillä naamaan. Mikä johdonmukaisinta, aiemmin täysin tuntemattoman mustan rikollisen kuolemantapaus oikeuttaa monipäiväiset mellakat, joissa tuhotaan ja varastetaan tuntemattomien ja tapaukseen millään tavalla liittymättömien ihmisten omaisuutta.

Epäsosiaalisten piirteiden esiintyvyyttä valkoisilla ja ei-valkoisilla lapsilla on tutkittu. Erääseen tutkimukseen osallistui 1 136 lasta kaakkoisen Yhdysvaltain metropolialueen kouluista. Lapsista 77 % oli valkoisia ja 19 % mustia sekä pieni määrä muita vähemmistöjä. Tutkimuksessa käytettiin lapsille suunnattua Psychopathy Screening Device -arviointiasteikkoa (PSD). Menetelmää käytetään siten, että vanhemmille ja opettajille esitetään 20 väitettä, ja heidän tulee arvioida lapsen käytöstä 3-portaisella asteikolla (0 = ei päde, 1 = pätee jossain määrin, 2 = pätee täysin). Autistiset tai älyllisesti jälkeenjääneet lapset jätettiin tilastojen ulkopuolelle.

On syytä huomata, että alle 70 pistettä älykkyysosamäärätesteissä saaneet lasketaan älyllisesti jälkeenjääneiksi. Amerikan mustista 12 % jää rajan alapuolelle, mikä saattoi vaikuttaa tutkimuksen lopputuloksiin. Tutkimustulokset noudattivat odotettavissa olevaa mallia: mustat pojat (18,5), valkoiset pojat (15,1), mustat tytöt (14,9) ja valkoiset tytöt (12,0).13

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III-testillä arvioidaan koehenkilön persoonallisuuspiirteitä. Tutkimusten mukaan mustat saavat keskimäärin korkeampia tuloksia narsismia, epäsosiaalisuutta, vainoharhaisuutta, päihderiippuvaisuutta ja harhaluuloisuutta mittaavilla asteikoilla.14

Epäsosiaalisissa persoonallisuuspiirteissä piilee myös kolikon kääntöpuoli; mikäli nämä persoonallisuuspiirteet yhdistyvät samanaikaisesti henkilöllä, jolla on korkea älykkyysosamäärä, kyseessä voi olla menestyksellinen yhdistelmä. Tutkimusten mukaan15,16 tieteellisesti luovilla yksilöillä on hieman keskimääräistä enemmän epäsosiaalisia persoonallisuuspiirteitä. Etu kuitenkin menetetään, mikäli epäsosiaalisia piirteitä on liikaa eikä henkilö kykene hillitsemään itseään ja toimimaan pitkäjänteisesti.

Erot näkyvät myös aivojen rakenteessa. Amygdalan eli mantelitumakkeen pienen tilavuuden sekä aggressiivisuuden ja psykopaattisten persoonallisuuspiirteiden välillä on yhteys.17 Psykopaattien mantelitumakkeen molemmat puoliskot ovat keskimäärin pienempiä (17,1 % vasen, 18,9 % oikea) ja niiden toiminta heikompaa kuin tavallisilla ihmisillä.18 Toisessa tutkimuksessa tutkittiin mustien ja valkoisten aivojen rakenteellisia eroja. Mustilla mantelitumakkeen koko oli keskimäärin 9,1 % pienempi kuin valkoisilla.19 Jotkin aivojen alueet ovat psykopaateilla suurempia kuin normaaleilla: oikeanpuoleinen hippokampus, aivojuovio ja aivokurkiainen. Aivokurkiainen yhdistää oikean ja vasemman aivopuoliskon. Psykopaateilla on suuremmat ja vahvemmat kytkennät aivopuoliskojen välillä.18

 

Luonne ja tieteelliset saavutukset

Usein kuulee väitteen, että eurooppalaisten tulisi sekoittua aasialaisten kanssa, mikäli haluamme parantaa rotumme henkistä tasoa. Väitteen esittäjät käyttävät samoja argumentteja valkoisista kuin valkoiset kansallismieliset käyttävät mustista: valkoiset tekevät enemmän rikoksia kuin aasialaiset, he tienaavat keskimäärin vähemmän, menestyvät huonommin koulussa ja ovat useammin työttömiä. Aasialaiset ovat keskimäärin hieman älykkäämpiä kuin valkoiset.

Kenya Kuran johtama japanilais-eurooppalainen tutkijaryhmä pohti artikkelissa “Why do Northeast Asians win so few Nobel Prizes” mahdollisia syitä sille, miksi aasialaiset saavat väestömäärään suhteutettuna valkoisia vähemmän Nobelin palkintoja. Ryhmän mukaan syynä ovat perinnölliset erot aasialaisten ja valkoisten persoonallisuudessa.20

Väestömäärään suhteutettuna eurooppalaistaustaisille myönnetäänkin eniten Nobelin palkintoja sekä Fieldsin mitaleja. Fieldsin mitali on ansioituneille matemaatikoille myönnettävä palkinto, jota kutsutaankin “matematiikan Nobel-palkinnoksi”.20

nobelit rodun mukaan

Uuden luominen edellyttää uteliaisuutta. Dopamiinireseptoreihin vaikuttavan DRD4-geenin pitkän 7R-alleelin kantajat ovat keskimäärin elämyshakuisempia kuin ne, joilla on lyhyt 2R- tai 4R-muoto. Pitkän muodon kantajilla on vähemmän dopamiinireseptoreita, minkä vuoksi he tarvitsevat enemmän stimulaatiota ollakseen tyytyväisiä. Eurooppalaisilla, intiaaneilla, afrikkalaisilla, polynesialaisilla ja Lähi-idän väestöllä 7R-alleelia esiintyy 20–30 prosentilla, aasialaisilla vain 0–1 prosentilla.20

Aasialaiset ovat sopeutuvaisempia ja tunnollisempia kuin valkoiset. Aasialaisten yhteiskunnat ovat keskimäärin vakaampia, mutta innovointi edellyttää vanhojen käsitysten horjuttamista. Serotoniinin aineenvaihduntaa koodaavan SLC6A4-geenin 5-HTTLPR lyhyttä alleelia kantavilla on korkeampi riski sairastua masennukseen elämän kriisitilanteessa. Geenin pitkän alleelin esiintyvyys on eurooppalaisilla noin 60 % ja aasialaisilla 20 %. Tutkijoiden mukaan kollektivistisissa yhteiskunnissa esiintyy enemmän lyhyttä muotoa, mikä selittyy pyrkimyksellä välttää kriisitilanteita.21

OPRM1-geeni vaikuttaa yksilön pelkoon sosiaalisen ympäristön ulkopuolelle sulkemisesta. Tutkimuksessa OPRM1-geenin G-alleelin kantajat reagoivat voimakkaammin, kun nämä suljettiin pallopelin ulkopuolelle. G-alleeli on huomattavasti yleisempi aasialaisilla kuin valkoisilla.22

Toisin sanoen aasialaiset kykenevät ylläpitämään kulttuuria ja pienessä määrin myös kehittämään sitä, mutta suurimmat läpimurrot ovat tapahtuneet valkoisten asuttamissa länsimaissa. Rodullinen sekoittuminen on siis haitallista. Malliesimerkkiä hakiessa ei tarvitse mennä Välimerta edemmäs kalaan.

 

Varoitus historiasta – antiikin monikulttuurisuus jätti jälkensä Italiaan

Italia ja muut Välimeren maat ovat olleet maailmanhistorian keskipisteessä eurooppalaisen korkeakulttuurin ensimmäisistä askelista alkaen. Keskeinen sijainti on tehnyt Italiasta tilkkutäkin, josta löytyy vaihtelevissa määrin kaikkea pohjoiseurooppalaisesta aina afrikkalaiseen ja lähi-itäiseen perimään.

Italia on jakautunut kahtia ennen kaikkea akselilla pohjoinen–etelä. Pohjoisitalialaiset ovat lähempänä keskieurooppalaisia kuin eteläitalialaisia, ja eteläitalialaiset ovat lähempänä pohjoisafrikkalaisia ja Lähi-idän väestöä. Afrikkalaisen perimän osuus on kaikkein suurin Kaakkois-Italian väestöllä, ja osuus pienenee pohjoista kohti.

Italialaisten väliset erot näkyvät myös eri etnisyyksille tyypillisten piirteiden esiintymisessä. Eteläitalialaiset ovat tummempia, ja Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä tyypilliset haploryhmät ovat yleisempiä. Lähi-itäisten ja afrikkalaisten geenien arvellaan saapuneen alueelle foinikialaisten siirtokuntien, arabimiehityksen sekä mustien orjien myötä. Nyt etelä pärjää pohjoista heikommin kaikilla sosioekonomisilla mittareilla. Älykkyysosamääräero maakuntien välillä on jopa yli 10 pistettä.23

italiaiq

Aiemmin mainittu Charles Murray on kirjoittanut kirjan Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950, jossa käydään läpi ihmiskunnan tieteellisiä saavutuksia antiikista nykyaikaan. Murrayn mukaan 97 % tieteellisistä saavutuksista on valkoisten ja juutalaisten ansiota. Aasialaisten osuus on 2 % ja arabien 1 %. Kirjassaan Murray kävi läpi myös Italian historiaa aikaväliltä 1400–1950 jKr. Ajanjakso jaettiin kolmeen osaan (1400–1600, 1600–1800, 1800–1950). Tutkimuksissa selvisi, että ylivoimainen enemmistö tieteen ja taiteen kirkkaimmista tähdistä tuli Pohjois-Italiasta.24

Valkoinen kansa on aina ollut historian suunnannäyttäjä ja vastuussa tärkeimmistä edistysaskelista. Nousujohteinen historiamme katkesi toisen maailmansodan tappioon taistelussa kansainvälistä sionismia vastaan. On yksin meistä kiinni, lunastammeko maamme takaisin muukalaisilta vai kuolemmeko pois.

Valkoisten kansanmurha ei ole dystooppinen verilöyly kaukaisessa tulevaisuudessa. Matalan intensiteetin kansanmurha on jo käynnissä.

 

Sebastian Lämsä

 

Lähteet:

1. Rushton, J. P. 2000. Race, Evolution, and Behavior.
2. Hunter, J. E. & R. F. 1984. Validity and utility of alternative predictors of job performance. Psychological Bulletin 96, s. 72–98.
3. Scarr, S. 1995. Inheritance, intelligence and achievement. Planning for Higher Education 23, s. 1–9.
4. Templer, D. I. 2010. The Comparison of Mean IQ in Muslim and Non-Muslim Countries. The Mankind Quarterly Vol 50, 3, s. 188–209.
5. Grasby, K. L., B. Byrne & R. K. Olson. 2015. Validity of large-scale reading tests: A phenotypic and behaviour–genetic analysis. Australian Journal of Education 59(1), s. 5–21.
6. Protzko, J. 2015. The environment in raising early intelligence: A meta-analysis of the fadeout effect. Intelligence Vol 53, s. 202–210.
7. Ferguson, C. J. 2010. Genetic contributions to antisocial personality and behavior: a meta-analytic review from an evolutionary perspective. The Journal of social psychology 150(2), s. 160-80.
8. Skeem, J. L., D. L. Polaschek, C. J. Patrick & S. O. Lilienfeld. 2011. Psychopathic Personality: Bridging the Gap Between Scientific Evidence and Public Policy. Psychological Science in the Public Interest Vol 12(3), s. 95–162.
9. Hare, R. D. 2001. Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised, 2nd edition. Multi-Health Systems, Toronto, Canada.
10. Weiner, I. B. 2003. Handbook of Psychology. Forensic Psychology Vol 11, s. 97.
11. Herrnstein, R. J. & M. Murray. 1994. The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life.
12. Zeigler-Hill, V. & M. T. Wallace. 2011. Racial differences in narcissistic tendencies. Journal of Research in Personality 45, s. 456–467.
13. Frick, P. J., S. D. Bodin & C. T. Barry. 2000. Psychopathic traits and conduct problems in community and clinic-referred samples of children: further development of the psychopathy screening device. Psychological assessment 12(4), s. 382–93.
14. Strack, S. 1999. Essentials of Millon Inventories of Assessment. New York: Wiley &
Sons, Inc.
15. Simonton, D. 1988. Genius, creativity, and leadership. Cambridge, MA: Harvard Univer. Press.
16. Simonton, D. 2009. Varieties of (scientific) creativity: a hierarchical model of domain-specific disposition, developmental achievement. Perspectives on Psychological Science, 4, s. 441–452.
17. Pardini, D., A. Raine, K. Erickson & R. Loeber. 2014. Lower Amygdala Volume in Men is Associated with Childhood Aggression, Early Psychopathic Traits, and Future Violence. Biological Psychiatry 75(1), s. 73–80.
18. Yang, Y., A. Raine, K. L. Narr, P. Colletti & A. W. Toga. 2009. Localization of Deformations Within the Amygdala in Individuals With Psychopathy. Archives of General Psychiatry, 66(9), s. 986–994.
19. Nneka, I., W. Faison, M. E. Payne, J. MacFall, D. C. Steffens, J. L. Beyer, K. R. Krishnan & W. D. Taylor. 2010. Variability in Frontotemporal Brain Structure: The Importance of Recruitment of African Americans in Neuroscience Research. PLoS ONE 5(10): e13642.
20. Kure, K., J. te Nijenhuis & E. Dutton. 2015. Why do Northeast Asians win so few Nobel Prizes? Comprehensive Psychology, 4, 15.
21. Baldwin M. W. & M. D. Lieberman. 2010. Is there a genetic contribution to cultural differences? Collectivism, individualism and genetic markers of social sensitivity. Social Cognitive and Affective Neuroscience 5 (2–3), s. 203–211.
22. Baldwin, M. W., S. E. Taylor & N. I. Eisenberger. 2009. Variation in the μ-opioid receptor gene (OPRM1) is associated with dispositional and neural sensitivity to social rejection. PNAS 106(35), s. 15079–15084.
23. Templer, D. I. 2012. Biological correlates of northern-southern Italy differences in IQ. Intelligence 40, s. 511–517.
24. Murray, C. 2003. Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950.

125 KOMMENTIT

 1. Älykkyyseron valkoisten ja aasialaisten välillä arvellaan syntyneen kristinuskon takia. Kaikkein välkyimmät ryhtyivät munkeiksi eivätkä jatkaneet sukuaan. Eräällä toisella kansalla hommat menee toisinpäin..

  • Toisaalta myös buddhalaisiin munkkiperinteisiin kuuluu yleensä, joskaan ei aina, selibaatti, joten sama efekti on myös Aasiassa. Kuitenkin jos historiaa miettii, niin mielenkiintoisesti valkoiset kansat ovat edenneet merkittävästi tieteessä aina silloin kun kirkon valta ei ole ollut niin tukahduttava: ennen kristinuskoa antiikin Kreikassa ja toisaalta ns. tieteen vallankumous lähti käyntiin uskonpuhdistuksen jälkeen.

   Itse olen miettinyt, miten suuri merkitys kiinalaisella riisinviljelyllä on ollut kiinalaisten ja aasialaisten kehitykseen ja voisiko sillä selittää kollektivismia. Riisinviljely on ollut tuottavaa sadoiltaan, mikä mahdollisti jo varhain tiiviin asumisen ja isot kaupungit, mutta toisaalta vaati paljon ihmistyötä, mikä sekin siis vaati tiivistä ihmisyhteisöä. Siihen päälle toistuvat nälänhädät luonnonkatastrofien takia kuten tulvien takia, mahtoikohan kasvattaa fatalismia ja voimattomuutta kohtalon edessä, mikä selittäisi ehkä myös alistumista maolaisuuden alle.

   Ei Aasiaakaan tosin tarvitse väheksyä, vaikka haluaakin oman kansansa säilyttää.

   • Juutalaisten kehitykseen on vaikuttanut eniten poikavauvojen ympärileikkaus:

    Juutalaiset ovat despootteja syystä, että vauva ympärileikataan, ja sitten tulee rabbin kuuma suu, imemään verta vauvan pippelistä. Tämä tuhoaa vauvan psykofysiikan:

    youtube.com/watch?v=vSutQxgC7Vw

    “You Have The ‘Religious Liberty’ To Suck Baby Dicks”

    Brain Damage from boy baby circumsicion:

    henrymakow.com/2014/09/Circumcision-Explains-Jewish-Psyche.html

    • Juutalaisten kautta on tullut maailmaan Jumalan sana, kymmenen kaskya, johon perustuu lansimainen sivistys.

     • Kristityt ovat juutalaisia eli valittu kansa. Nykyiset ns. Juutalaisia ovat kasaareja.

 2. Kai te rakkaat ystävät nyt olette kuulleet standardideviaatiosta ja kellokäyristä? Se että jonkin asian keskiarvo on parempi ei kerro että jokainen mitattu tekijä on parempi, eli toisin sanoen se että on valkoinen iho ei automaattisesti tarkoita että olisi jotenkin erikoisen älykäs tai fyysisiltä ominaisuuksiltaan parempi…

  • Kun ÄO-kellokäyrän mitattu keskiarvo asettuu korkeammaksi se tarkoittaa että keskimäärin ko. popullaatio on älykkäämpi. Se ei ota kantaa yksittäisiin henkilöihin, vaan esittää todennäköisyyden tavoittaa populaatiosta tietyn tason älykkyyttä edustavat henkilöt. Kellokäyrän leveyskin vaikuttaa populaation saavutuksiin erittäin paljon – aasialaisilla se on kapeampi kuin on eurooppalaisilla ja siksi aasialaisten nerojen määrä on pienempi kuin eurooppalaisten.

   Kiistattomat faktat on seuraavat:

   – Negroidi-rotu ei tuottanut neroja lainkaan eikä mitään älyllisiä saavutuksia

   – Multikulturismin kannattajat eivät pystyneen kehittämään minkäänlaista sellaista ÄO-testiä jossa negroidit olisi pärjäneet muita rotuja paremmin.

   Esimerkiksi, paranisivatko negroidien tulokset loogista päättelykykyä mittaavissa testeissa, jos abstraktiset kuviot: kolmiot, neliöt ja ympyrät – olisi muutettu norsujen, kirahvien ja krokotiilien muotoisilla kuvioilla? Jostakin syystä multikulturismin kannattajat eivät vieläkään kehittäneet sellaisia testeja, jossa negroidien korkeampi äly olisi selkeästi osoitettu – vaikka olisi vahva argumentti joka veisi pohjan rasssistien väitteistä.

   • “Negroidi-rotu ei tuottanut neroja lainkaan eikä mitään älyllisiä saavutuksia”

    No mitenkäs selität sitten esim. kyseiset tiedemiehet ja heidän saavutuksensa (kaikki negroideja)
    Neil deGrasse Tyson – Erittäin kuuluisa fyysikko

    Lloyd Quarterman – Kemisti, mukana mm. manhattan projektissa Albert Einsteinin ja Enrico Fermin kanssa

    Henry Cecil McBay – Toinen menestynyt kemisti

    Ja pointti nyt ei ole sanoa että negroidit olisivat jotain ylivoimaista kansaa, pointti on se että ketään ei pidä aliarvioida geneettisen taustan perusteella. On totta että valkoiset ovat keksineet enemmän ja valkoisista löytyy enemmän neroja, mutta onko se enemmänkin se että valkoisella porukalla on käynyt tuuri historiassa ja että varallisuus sekä resurssit ovat keskittyneet meille? Se ei tee meistä geneettisesti parempia mutta ei poista myöskään sitä että tämän hetkinen tietotaito on valkoisten käsissä ja se tietotaito ei tule geenien kanssa, vaan sen että me opetamme omille jälkipolville.

    Tässä toki päästään siihen että tyhmä valkoinen ei poikkea mitenkään tyhmästä negroidista koska molemmat ovat välttyneet tältä tiedonsiirrolta, ja kukaan ei ole todistanut että kyky omaksua tietoutta olisi kiinni geeneistä. Tämän sanottuani haluan kuitenkin painottaa että näen tarpeelliseski että me valkoiset pidämme tästä tiedosta kiinni, eikä meidän pitäisi jakaa sitä kovin auliisti muille koska emmehän halua luopua siitä edusta minkä olemme työllä saavuttaneet nimittäin tiedosta.

    Ja yhtä lailla kuin negroidien joukossa myös valkoisessa rodussa päätee se että vain harvat ovat neroja ja useammat keskivertoa ja vielä useammat lukeutuvat sinne älyllisen kastin pohjalle. Ja kuten luonto sen määrää vahvat (älykkäät) hallitsevat heikkoja (keskiverrot/tyhmät)

    • En koskaan kuullutkaan näistä menestyneistä MULAATEISTA, joissa negroidiperimää on jotakin 1/2…1/8 verran, kuvien perusteella. Nehän olivat kaikki USAssa, valkoisten maassa, joten heidän uralla eteneminen hyvinkin voi olla poliittinen päätös. Joka tapauksessa, näistä en ole kuullut eivätkö he millä lailla lukeudu neroihin, Arkimedeksen, Leonardon, Newtonin tai Mozartin tapaan.

     Mutta mutta, edelleen kysyn:

     1. Miksi ei ole olemassa (tai ainakaan ei ole tietoinen siitä) sellaista IQ-testiä, jossa negroidit pärjäisivät eurooppalaiselle ja aasialaiselle roduille? IQ-testessähän ei kysytä tietoa, vaan nimenomaan kykyä tehdä loogisiä päätelmiä.

     2. Valehteleeko USAn opetusministeriö, kun lausuu näin:
     As of 2009, the Department of Education reported that literacy rates for more than 50 percent of African American children in the fourth grade nationwide was below the basic skills level and far below average; and by the ninth grade nationwide, the situation had gotten worse, with the rate dropping below 44 percent.

     P.S. Nykyisen järjestyksen päivät on luetut. Vääjäämättä lähestyy sota, joka on mitä ilmeisimmin tulee olemaan rotusota, jonka tavoitteena on valkoisten l. europiidien totaalinen hävittäminen – sitä varten muunrotuinen aines tuodaankin Eurooppaan niin massiivisesti. Muunrotuisten tuonnin vastustaminen on oikeasti rauhaa edistävä työ, koska se vähentää verenvuodatusta tulevaisuudessa. Ei kukaan halua kuolla, mutta kaikkea ei riitä kaikille – nämä faktat takaavat, että kauheat tapahtumat ovat tulossa.

    • Muutama yksilö ei muuta isoa kuvaa, mutta on sinänsä totta, että myös negroideista voi tulla älykkäitä, tämä on vain epätodennäköisempää. Kuitenkin palautuminen keskiarvoa kohti periytymisessä tarkoittaa, että esimerkiksi keskiluokan mustien lapset todennäköisesti pärjäävät teollisuusyhteiskunnassa huonommin kuin keskiluokan valkoiten: https://www.youtube.com/watch?v=Jpmlqtnrec8

     • Huoh, siis tietenkin on myös suuren älykkyysosamäärän omaavia mustia, jotka suoriutuvat testeistä keskiverto mustaa paremmin.
      On myös totta, että osa valkoisista suoriutuvat testeistä keskiverto valkoista huonommin, kuten myös paremmin. Kukaan ei kiistä tätä. Fakta on kuitenkin se että eri ihmisryhmien älykkyysosamäärät korrelloivat keskenään ja keskivertaisessa tasossa on eroavaisuuksia.
      Tämä kiistetään, väitetään että ympäristö on tekijä ja luodaan kuva että ympäristöä muuttamalla, tulos on ns. “tasa-arvoinen”.
      Nämä valheet pitävät yllä utopistista kuvaa tasa-arvosta. Se syö suuresti esimerkiksi opettajien resursseja, kun negridejä tungetaan väkisin esimerkiksi normaaliluokkiin näinollen syöden suuren osan ajasta joka olisi tarkoitus käyttää koko ryhmän kesken. Jos rotueroavaisuudet hyväksyttäisiin olisi loogisin vaihtoehto antaa mustille opetusta tahtiin, joka tukee heidän keskimääräistä suoriutumiskykyään. Se taas tuhoaisi utopistisen tasa-arvon, ja johtaisi siihen että ihmiset ymmärtäisivät eroavaisuudet, ja kyseenalaistaivat sen, voidaanko täysin erilaisia ihmisiä kohdella samanarvoisina, yhteiskunnassa joka on rakennettu täysin toisen osapuolen arvojen ja moraalien mukaisesti.

    • Haha, heittakaapa tuo Tyson googleen! 🙂 Joo, hyvin kuuluisa mutta mista? 😀

     “Meetoo” 😀

 3. Joidenkin teorioiden mukaan eurooppalaisten äo:n lasku johtuu kristinuskosta ja keskiajan munkkilaitoksesta. Kaikkein välkyimmät ryhtyivät munkeiksi eivätkä lisääntyneet. Eräällä toisella ryhmällä meni juuri päinvastoin..

 4. Upea artikkeli! Tämä täytyy linkittää kaikille tutuille, koska eipä tällaista tekstiä kamalasti oli vielä suomeksi saatavilla.

 5. Aivojenkoko määrittää enemmän, kuin pieni palikan pyöritys alue.

  • Ja se, mitä aivoille aiheutetaan, ratkaisee myös paljon. Esimerkiksi juutalainen perinne, poikavauvojen ympärileikkaus jossa rabbi heti imee verta vauvan pippelistä, tuottaa vakavan aivovamman, josta syystä joistakin heistä tulee tunteettomia, täysin häikäilemättömiä kaiken itselleen haalivia hirviöitä.

   En toki tiedä, onko ympärileikkaus käytössä juutalaisten keskuudessa juuri tätä tarkoitusta varten, vai onko kyse vanhasta perinteestä, joka tahattomana seurauksena tuhoaa näiden ihmisten inhimillisyden, kyvyn empatiaan, ja sosiaalisen elämän kehdosta alkaen?:
   Suoraan alan arvovaltaisesta julkaisusta:

   https://www.psychologytoday.com/us/blog/moral-landscapes/201501/circumcision-s-psychological-damage

   https://www.youtube.com/watch?v=vSutQxgC7Vw

   “You Have The ‘Religious Liberty’ To Suck Baby Dicks”

 6. On hyvä, että tähän juttuun on pysyvä linkki sivuston etusivulla.

 7. Oletetaan että toi kaikki on totta, nii toi viimenen “kansanmurha on jo käynnissä” nii tarkoittanee rotujen sekottumista, ja sen takia eurooppaan ei sais päästää muita ku valkosia? No sillonhan amerikassa ei sais olla muita ku amerintiaaneja? Kuitenki valkoset on maapallon mittakaavassa vähemmistö, ja kaikki tulee kuitenki sekottuu, nazien touhusta riippumatta. Siispä meiän kannattas tehä niinku nietzsche sano; “syöksytään sekoittumiseen päin”.
  Btw: ekonominen kasvu tuhoo planeetan, meiän kannattais ottaa oppii afrikkalaisesta, saamelaisesta tai intiaanikulttuurista

 8. Tuomi jukka kirjoitti: “Btw: ekonominen kasvu tuhoo planeetan, meiän kannattais ottaa oppii afrikkalaisesta, saamelaisesta tai intiaanikulttuurista.”

  Tuohon sanon, että “nazit” nimenomaan pyrkivät ottamaan oppia muinaiskaukaasialaisesta luontoyhteyden omaavasta kulttuurista. Sitä kutsutaan myös “muinaisarjalaiseksi”, vaikka pohjoisen väestöä voidaan pitää ehkä enemmänkin cro-magnon ihmisen jälkeläisinä, johon vain hieman sekottui noita valloittaja “arjalaisia”, termin viitatessa nykyään lähinnä kielitieteeseen.

  Ja Amerikan mantereella oli kyllä valkoisia eli cro-magnon/”arjalaisia” ihmisiä jo ennen kuin nuo “amerintiaanit” sinne tulivat. Myös myöhemmin pyramidit Keski-Amerikassa ovat sittemmin muinaisatlantislaisten rakentamia, “Valkoiselle Jumalalle” Kukulkanille. Tai sellaiseksi myöhemmin sinne jääneet “intiaanit” opettajiaan kutsuivat näiden poistuttua samaan suuntaan mistä tulivatkin. Liekö menneet Egyptiin jatkamaan rakennushommia ellei Atlantikselta lähteneiden toinen porukka jo siellä ollut.

  Ekonomisen kasvun pakko tulee juurikin juutalaisesta korkoperustaisesta rahajärjestelmästä jossa korkoa pitää aina maksaa lisää ja lisää, joka edellyttää pakon omaista talouskasvua kun korolle ei ole olemassa rahaa muutoin kuin lisää velkaa ottamalla, jossa taas on uusi korko. Kansallissosialistinen/afrikkalainen/saamelainen/intiaanien vaihdannan väline ei edellyttänyt loputonta kasvua.

  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2013/07/20/jotain-yleista-saksan-talousihmeesta-mefo-vekselit-ym-1933-45/

   • En ole saanut koulutusta psykometrisiin mittauksiin. Olen KTM, pääaineena rahoitus, joten luulen ÄO:ni olevan yli 115. Sitä se yleensä vaatii.

    • Luulo ei ole tiedon väärti, tämän olen oppinut jo aikoja sitten urani alussa. Olen FM, pääaineena orgaaninen kemia ja sivuaineena mm. ydinfysiikkaa, että ei ole ÄO:sta puutetta.

     Kauppatieteet taas… Sanotaanko nyt näin että ei ole mikään takuu että ÄO on yli 115 jos siellä on opiskellut.

     Ja miksi pankkiirien (sionistien) kätyrit täällä omaa ÄO:taan ylipäänsä yrittää mainostaa?

     • Hei juutalainen, kysyit itse Etnonationalistin ÄOta. Oletko kenties hieman yksinkertainen? Viittaan viimeiseen lauseeseesti.

     • No jos et ymmärtänyt viittaustani saapas, niin vihjasin vain Etnonationalistin koulutustaustaan viimeisessä lauseessani 😉

      Ja tosiaan kysyin sitä ÄO:tä kun hän täällä huutelee “neekereiden ÄO-tasoa”. Joko ymmärsit saapas?

     • Kysyit miksi joku “mainostaa” täällä omaa älykkyysosamääräänsä. Tässä tapauksessa “mainostaminen” oli vastaus esittämääsi kysymykseen.

      Tapasi ilmaista itseäsi on kenties vähintäänkin surkea.

     • En ymmärrä näkemystäsi siitä ettei alhaisen älykkyysosamäärän omaava henkilö voisi kertoa sitä faktaa, että kollektiivisesti mustan afrikan älykkyys on monta kymmentä pistettä alempi kuin suomalaisten. Myös nämä afrikkalaiset voivat todeta tämän ja hyväksyä luonnonvalinnan eikä siinä pitäisi olla mitään kummallista tai tabua.

     • Antisionisti, kysyin “Oletkos koskaan mitannut omaa ÄO-tasoasi?” Mihin vastataan kyllä/ei, En siis kysynyt “Mikä on ÄO:si?”
      Tajuatko nyt? Ja kyseinen henkilö ei ollut edes mitannut ÄO-tasoaan…

      Juden raus, ensinnäkään se ÄO-tason ero ei ole fakta, vaan parhaimmillaankin vain ehkä kaljatuopin ääressä kännissä keskusteltava asia, ainakin näillä todisteilla mitä täällä on esitetty.

      Toisekseen, jos luonnonvalinnasta on kyse niin miksi sitten ne vähä-älyiset täällä eivät sitä hyväksy että kuuluvat samaan kastiin pilkaamiensa neekereiden kanssa? Sillä täälläkin nämä neekeri-ÄO-asiat on esitetty ja niihin kommentointi ollut sitä tasoa että valkoisuus tarkoittaa automaattisesti jotenkin ylivertaisen fiksua ihmistä. Tabu taitaakin olla siinä ettei moni Suomalainen idiootti tai vähä-älyinen halua sitä myöntää itselleen että luonnonvalinta heidän kohdallaan on aivan yhtä armoton, eikä se välitä ihonväristä.

      Jos joku taas on oman älykkyytensä ja ylivertaiset valkoiset ominaisuutensa elämässään todistanut, esim. uraauurtavalla tieteellisellä työllä tai keksinnöillä niin minun puolestani voi hurskastella älyllään niin paljon kuin sielu sietää, mutta yleensä näissä tapauksissa ihmisellä ei ole mitään tarvetta pönkittää omaa egoaan mollaamalla muita.

     • Ei kait täällä kukaan edes ole pilkannut ketään (paitsi ehkä sinä).

      Alle 70 pisteen ÄO lasketaan Suomessa lieväksi kehitysvammaisuudeksi, joten sellaisia tuskin löydät täältä kommentoimasta. Mustan afrikan ÄO on alle maasta riippuen keskimäärin alle 70 pistettä.

      Jos sinulle faktan kertominen on pilkkaamista, niin OK. Argumenttisi eivät vaan ole päteviä faktojen edessä.

      Mitä muuten tarkoitat kun kirjoitat “ensinnäkään se ÄO-tason ero ei ole fakta, vaan parhaimmillaankin vain ehkä kaljatuopin ääressä kännissä keskusteltava asia”? Tarkoitatko siis, ettei ÄO-tasojen ero ole eri rotujen välillä todellisuutta vai että koko ÄO-homma on huuhaata?

      Kukaan ei myöskään ole tietääkseni hurskastellut älykkyydellään, vaan tuonut esille kollektiivisia rodullisia älykkyysosamääräeroja. Asia, jota ilmeisesti sinun mukaasi ei saa tuoda esille kukaan muu kuin älyllisesti ylivertaiset ihmiset.

   • Vaikka oma henkilökohtainen ÄO olisikin sama kuin kengänkoko, ei sillä ole merkitystä sen faktan kanssa että suomalaisten keskimääräinen ÄO on noin 30 pinnaa korkeampi kuin mustan afrikan väestöllä.

    • No ihan sama mikä se keskimääräinen ÄO on, jos itse on tyhmä kuin saapas niin on parempi olla huutelematta muiden ÄO:stä yhtään mitään.

     • Mitenkä niin? Kun puhutaan koko rodun keskimääräisestä ÄOsta, ei yksilön ÄOlla ole suuressa kuvassa merkitystä, ja myös alhaisen ÄOn omaava henkilö voi todeta faktan, että toisilla roduilla on kollektiivisesti alhaisempi ÄO.

      Argumenttisi on yhtä typerä kuin jos sanoisi ettei juutalaisten toimia Palestiinassa voi arvostella jos ei itse ole Palestiinaa miehittävä juutalainen.

     • “myös alhaisen ÄOn omaava henkilö voi todeta faktan, että toisilla roduilla on kollektiivisesti alhaisempi ÄO.”

      No ainahan sitä voi todeta asioita mutta eri asia sitten onko siinä mitään järkeä. Etenkään kun rotujen välinen ÄO-ero on vähän niinkuin “fakta” jos ymmärrät mitä tarkoitan.

      Ja jos nyt rotujen välillä sitten olisikin jotain eroa (joka ei johdu mm. koulutuksen laadusta jne. ), niin miksi mielestäsi on hyvä asia että paremman rodun pohjasakka yrittää jotenkin pönkittää omaa egoaan sillä että kehuskelevat oman rotunsa olevan älykkäämpi? Se ei tee siitä tyhmästä yhtään älykkäämpää jos naapuri sattuu olemaan ydinfyysikko. Sellaisen ihmisen sietäisi olla vain tyytyväinen siitä että ylipäänsä häntä suvaitaan ja että hänellekin tarjotaan yhteiskunnassa jokin tarkoitus. Koska loppujen lopuksi tyhmä on aina tyhmä oli se sitten neekeri tai suomalainen.

      Eli jos nyt rautalangasta pitää sinulle asia vääntää niin se on suorastaan huvittavaa että idiootit lällättävät toisille idiooteille olevansa parempia vain koska naapurissa asuu ydinfyysikko. Loppupeleissä kaikki tyhmät ovat samaa älyllistä pohjasakkaa.

      Että jos nyt tunnet olosi paremmaksi kun naapurin Eino on älykäs niin älä oleta että sen perusteella itse olet yhtään sen älykkäämpi kuin ne “tyhmät neekerit”

     • >juutalainen ulisee lällättelystä

      Huehuehuehue 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

     • Polizei, jud** schwein juuri vahvisti ÄO:nsä

      Huehuehuehue 😛

      “Natsi saa olla muttei idiootti” Vai miten se vanha viisaus menikään 😉

     • Ja tässä nyt ihan todistetta sille että esim. koulutuksella on suuri vaikutus älykkyysosamäärään.

      http://psycnet.apa.org/psycarticles/2015-11424-001.pdf&productCode=pa

      Ja mitä esim. afrikassa ei ihmiset saa koska imperialismin aikaset valtiorajat ja niistä johtuvat jatkuvat sisällisodat ja suuryritysten riistopolitiikka. Eli en lähtisi vetämään kovinkaan suuria johtopäätöksiä älykkyysosamäärästä.

      Ja sitten vielä kun päästään siihen että älykkyysosamäärää on aivan helvetin vaikeaa mitata. Eri testit eivät ole keskenään vertailukelpoisia ja mitään standardeja ei varsinaisesti ole. Eli jo koko peruskäsite älykkyysosamäärä on varsin tulkinnan varainen eikä sen pohjalta voi alkaa kovin tieteellistä päättelyä rotujen välille vetämään.

     • Siinä juutalaiselle älykkyysosamäärää, että Afrikka on edelleen persläpi ja Euroopassa on rakennettu kaiken maailman Colosseumeja ja muita vastaavia rakennuksia jo tuhansia vuosia sitten.

     • Haluaisiko juutalainen luetella kaikki mustien keksinnöt ja vielä eritellä niistä kaikki merkittävät sellaiset?

     • Tohtori Juutalainen taitaa olla oikeastikin juutalainen, kun täällä on jatkuvasti provosoimassa toisia.

     • ÄO-testithän tehdään niin, ettei koulutuksen tasolla ole merkitystä niissä pärjäämiselle.

      Suosittelen lukemaan David Duken Olipa kerran Eurooppa-kirjan, jota saa Kadulle.comista. Siinä on laajaan lähdemateriaaliin viitattuna selitetty hyvinkin yksityiskohtaisesti eri tutkimuksista, ÄO-testeistä, rotujen välisestä rikollisuudesta jne.

      Juutalainenkin voisi lukea sen ja tulla vaikka tänne kaatamaan siinä esitetyt argumentit yksi kerrallaan.

     • Minkähän takia muuten Afrikassa ei ole sitä samanlaista hyvää koulutustasoa kuin vaikkapa täällä meillä Pohjolassa? Varmaan rasismin ja valkoisen miehen vika kun ei sivilisaatiot rakennu…

     • Minkähän takia juutalainen ei ole listannut kaikkia merkittäviä mustia keksintöjä tähän vaikka niitä pyydettiin?

     • Koska minulla on muutakin tekemistä kuin selata kaikki vastarinta.com kommentit kun pääsen töistä.

      No mutta listataanpas:

      Garrett Morgan – Nykyinen liikennevalojärjestelmä JA kaasunaamari
      Alexander Miles -Modernit hissit
      Lewis Latimer – Kehitti hiilifilamentteja hehkulamppuihin ja paransi niiden kestävyyttä ja edullisuutta huomattavasti.
      James Edward West – Elektreettimikrofoni (joita käytetään mm. puhelimissa)
      Otis Boykin – Hänen keksintönsä mahdollisti sydämnetahdistimen
      Charles Richard Drew – kehitti modernin veripankin
      Richard Spikes – Automaattivaihteet
      Percy Julian -Hoito glaukoomaan

      Siinä näin niinkuin pikaisen googletuksen perusteella n. 2 minuutissa löytämäni.

      Ja sitten kysyn teiltä, että kuinka monta merkittävää 1950-luvun jälkeen syntyneiden “kansallissosialistien” tekemää keksintöä voitte listata?

      Ja kun siihen olette vastanneet niin voimmekin alkaa miettimään että kuinka monta merkittävää JUUTALAISTA keksijää historian aikana on ollut 😉

     • “Koska minulla on muutakin tekemistä kuin selata kaikki vastarinta.com kommentit kun pääsen töistä”

      Ohhoh.. oikeen TÖISTÄ tultu. Epäihmisen on aina pakko päästä heittämään tämä ikuinen “Aivan jokaikinen kansallismielinen on työtön sosiaalipummi joka juo keskikaljaa eikä pärjää elämässään” lässytys.

      Keksi nyt jo jokin uusi näpäytys vai eikö älykkyys oikein riitä moiseen?

     • “Aina sama juttu” Toteamukseni oli vain juhalle joka moitti minua siitä etten ollut vastannut täällä esitettyyn kysymykseen.

      En yrittänyt näpäyttää mistään joten miksikä poltat käämisi? Minulle on ihan sama oletko työtön pummi vai rikas kusipää.

     • “Ja kun siihen olette vastanneet niin voimmekin alkaa miettimään että kuinka monta merkittävää JUUTALAISTA keksijää historian aikana on ollut”

      Ei historian aikana, vaan Israelin perustamisesta alkaen! Luettele israelilaiset keksijät äläkä kiertele ja kaartele.

     • Debunkkaapa “debunked” sitten seuraavat tiedemiehet/naiset

      Kwabena Boahen
      Edward Bouchet
      St. Elmo Brady
      Herman Branson
      Willie Hobbs Moore
      Harold Amos
      George Edward Alcorn, Jr.
      James J. Andrews
      Alice Ball
      Patricia Bath

      Riittääkö vai listaanko vielä lisää uraauurtavia mustia tiedehenkilöitä?

      Eipä ole täällä pahemmin listaa näkynyt aiemmin mainistemistani kansallisosialistista tiedemiehistä. Aika jännä juttu että kyseistä herraskansaideologiaa ei tunnu kannattavan kovinkaan moni tiedeyhteisöjen jäsen.

     • “Learsi” kuka tässä kiertelee ja kaartelee, luettele ensin ne mainitsemani kansallissosialistiset tiedemiehet, etenkin 1950-luvun jälkeen. Niin sitten voin laittaa sinulle tietopaketin Israelilaisista tiedemiehistä.

      Ja miksi juuri Israelilaiset, eiväthän Israelilaiset ole mikään rotu, ja roduistahan täällä on kyse, ja laskette juutalaiset roduksi 😉

      Mutta vastaa ensin kysymykseeni äläkä kiertele ja kaartele 😉

     • Hah hah hah… “50-luvun jälkeen”

      Televisiosta tulee aina säännöllisin väliajoin dokumentteja “natsien tiedemiehistä” jotka kehitteli raketteja ym. ja sitten juutalainen selittelee vakavissaan kuinka kansallissosialisteja ei tiedemiehet pahemmin kannattaneet.

     • No lähinnä tarkoitus onkin lähinnä saada selkoa tämän päivän tilanteesta, sillä tietääkseni tämän palstan kommentoijissa tuskin on kovin montaa menestynyttä tiedemiestä tai näiden “merkittävien keksintöjen saavuttajia”

      Eli toisin sanoen jos näin ei ole, teillä ei ole mitään oikeutta kehuskella sillä, se nimittäin ei teistä tee herraskansaa tai jotenkin parempia kuin halveksumanne negroidit. Ja vaikka laajenettaisiin katsantoa koko maailmanlaajuisesti niin johtavien tiedemiesten paikoilla jotka tekevät oikeasti niitä merkittäviä keksintöjä ei taida kovin montaa natsia olla… sen sijaan tummia löytyy, jos tästä nyt vaikka Neil deGrasse Tysonin heittäisi. Ja tuolla kun euroopassa olen tiedekonferensseissa kierrellyt niin tummaihoisia näkee kyllä, natseja sen sijaan ei.

     • Ja siitähän on itseasiassa ihan tieteellistä tutkimustulostakin että äärioikeiston, kuten esimerkiksi kansallisosialismin, kannatus nousee kun ihmisten koulutustaso laskee.

      Selittää miksi tutkijapiireissä kyseinen ideologia ei ole kovin suosittua, sitä jopa halveksitaan.

     • Sinä sekpitat juutalainen nyt aatteen ja rodun keskenään. Kansallissosialisteilla ei ole 50-luvulla tai sen jälkeen ollut valtiollisia resursseja käytössään, toisin kuin esimerkiksi juutalaisilla ja mustilla. Mutta silloin 30- ja 40-luvuilla kun Euroopassa oli eräs kansallissosialistinen valtio, niin kai tiedät, että tämä valtio oli aivan edellä aikaansa tieteen ja taiteen saralla? Ja myös sen että liittoutuneet ryöstivät hirvittävän määrän patentteja sodan jälkeen?

      Kun tuot esille nuo juutalaiset tiedemiehet, niin meinaatko siis että juutalaiset olisivat jotenkin fiksumpaa väkeä tai että taustalla olisi merkitystä vaikkapa älykkyyden suhteen? 😉

      Nykypäivänä poliittinen korrektius koskee myös tiedepiirejä. Esimerkkinä DNA:n löytänyt mies (jonka nimeä en nyt muista), joka puhui rotueroista ja suljettiin tiedeyhteisöjen ulkopuolelle. Luuletko ettei kansallissosialistiksi tunnustautuvalle kävisi näin tänä poliittisen korrektiuden aikana?

      Ja vaikka yksikään kansallissosialisti ei omaisi edes keskimääräistä ÄOta, ei se edelleenkään poista faktaa kollektiivisesta ÄO-lukemasta ja sen eroista Euroopan ja Afrikan väestön välillä.

      Lisäksi, toesothän että myös musta henkilö voi olla kansallissosialisti?

      Voisin vielä toistaa yhden asian: mielestäsi kansallissosialisti ei saa kertoa rodun kollektiiviseen toimintaan perustuvia faktoja, jos tämä ei ole tiedeyhteisön jäsen. Lisäksi sekoitat aatteen, jonka kannattaja voi edustaa mitä tahansa rotua, ja rodun keskenään – argumentointisi ei siis ole validia.

      Ps. Tutustu ashkenazi-geeniin, niin pääset ehkä tutustimaan juuriisi.

     • Vai on oikein tutkimuksia. Linkki? Juutalaisten tai kulttuurimarxistien tekemät tutkimukset eivät sitten kelpaa.

      Ps. Kansallissosialismi ei ole äärioikeistoa.

     • Onko kukaan meistä sanonut “halveksuvansa” muistia täällä? jospa onkin vain kyse siitä että kansallisosialistit preferoivat mustien elävän afrikassa jonne he ovat sopeutuneet, kun taas valkoisten euroopassa.

      Ja kai täällä nyt lasketaan juutalainen roduksi kun itse sitä niin tiukkaan olette painottaneet, natsien rotuopit on samankaltaisia juutalaisten rotuoppien kanssa. Kyllähän tämän tiedät vai onko tooran,talmudin ja kabbalan tenttaaminen jäänyt viimeaikoina vähälle? eihän juutalaiseksi voi vain kääntyä kuka vaan. Ettekös te oppienne mukaan ole sitä herrakansaa? Täytyy itse päntätä enemmän vastarintaliikkeen sivulta, vaikka olisi minullakin muuta tekemistä.

    • Tähän hätään ei löydy nopeaksi vastaukseksi kuin tälläinen video, katsoin pari vuotta sitten asiasta ihan ok dokumentin, ja linkittäisin sen mielelläni tähän mutta valitettavasti sitä ei tunnu löytyvän enää youtubesta, ehkä myöhemmin toisilla hakusanoilla. https://www.youtube.com/watch?v=5JLH9OKMnbU

     Ja muuten, ainoastaan peruskoulun käynyt kaverini (ikä 30 paikkeilla) sai ÄÖ testistä muistaakseni tuon 130 pistettä, joten eipä se nyt ihan vain koulutuksen tasostakaan pelkästään voi johtua. Vaikka kyseessä ei toki ollutkaan juuri se mensan testi josta paljon puhutaan. Mutta kuten videoltakin käy ilmi, nykyään ÄÖ testejä on erilaisia.

     • “muistaaksesi 130 pistettä” Kuulostaapa luotettavalta. Ja minkäköhän ÄO testin kaverisi on tehnyt? 🙂

      Ja en tiedä tiedostatko itse sitä mutta näin sinua voisin sivistää että peruskoulu lasketaan myös koulutukseksi 😉

     • No aika varmasti se oli tuo 130, jos testillä on jotain merkitystä niin voin sitä koittaa häneltä myöhemmin udella.

      Tottakai peruskoulu lasketaan koulusivistykseksi, tuo näsäviisastelu tuskin tekee sinusta kenenkään silmissä etevämpää päinvastoin. Jos tässä on joku kuka ei kuullosta luotettavalta, se olet sinä dr juutalainen, poimit tässä vain kirsikoita kakunpäältä ja kaikki joilla on silmät voivat nähdä sen. Sivuutit täysin esittämäni videolinkin, jos tutkisit materiaalia mitä on tarjolla huomaat että samojen peruskoulujen käyneet mustat saavat huonompia tuloksia kuin valkoisten.

      Ja vaikka peruskoulu lasketaan koulusivistykseksi niin tämän tuttavani kaltaisella “ongelma nuorella” se koulu ei tainnut maistua niin paljoa, mutta koska käytän sanoja kuten “Muistaakseni” ja “tainnut” puhuessani jonkun toisen ihmisen elämästä väität minua tietenkin epäluotettavaksi, mutta epäluotettava on se joka esittää valheita faktoina, ja se taitaa löytyä sieltä sinun penkiltäsi dr juutalainen.

      Nuo hymynaamat eivät muuten tee tekstistäsi sen nokkelampaa näin suomalaisen silmissä, päinvastoin.

     • Koitappa selittää kommenttiasi ironiasta, perusteet taitavat osoittautua niin löyhiksi ettet pysty. En ole tässä keskustelussa mielestäni sanonut mitään ironista, ehkä pilkka osuukin omaan nilkkaan? “nuorukainen” et taida itsekään kovin vanha olla.

    • Ja Antisionisti, olet oikeassa. Tässä kontekstissa on tärkeämpää verrata kollektiivisten kokonaisuuksien ÄO:ta kuin kiistellä siitä kenellä yksilönä on korkeampi ÄO.

     Voisimmehan me väittää että valkoiset pärjäävät yhtähyvin pikajuoksussa kun mustat, jos minä juoksisin ylipainoista ja sairaalloista mustaa nopeammin 100metrin matkan. Mutta näin ei tietenkään yleisesti ole, vaan suurinosa parhaista pikajuoksioista on mustia, kun taas voimanostajista valkoisia, johtunee erilaisista vartalotyypeistä ja kuten ruumiinrakenteessa myös älyssä ja soveltuvuudessa on eroja. Meidän älykkyys on kehittynyt toisenlaisiin oloihin kuin esimerkiksi juurikin afrikkalaisten.

 9. Se vain ihmetyttää, että nämä yleisnerot juutalaiset jumittavat täällä Suomessa? Miksei Luvattu maa vedä puoleensa?

  • Ehkä siksi että syntyperäinen suomalainenkin voi olla juutalainen? Ehkä juutalaisilla voi olla hyvä koulutus hankittu suomesta? Ehkä juutalainen puhuu äidinkielenään vain Suomea? Ehkä juutalaisella on kovalla vaivalla hankittu vastuullinen työ Suomessa? Ja suomalainen vaimo sekä lapsia?

   Ehkä juutalainen on työskennellyt tämän yhteiskunnan eteen ja auttanut sen vähäosaisimpia ihmisiä yhtä lailla tai enemmän kuin sinä?

   Taidat olla vain kateellinen 😉 Mutta ei hätä ole tämännäköinen, kuka tahansa voi ottaa itseään niskasta kiinni ja hankkia itselleen paremman elämän, vihalla ja ennakkoluuloilla ei kukaan pääse eteenpäin

   • Jaa eli olet, mutta ettehän te saisi ottaa puolisoksi kuin toisia perinnöltään israelilaisia. Ja syntyperäinen suomalainen voi olla juutalainen vain jos tämän äiti on juutalainen, tiedä sitten onko nykyään juutalaiset höllännyt perinteitään, tiedän heidän kyllä deittailevan muitakin kuin juutalaisia.

    • Tiedät aika paljon juutalaisista, ehkä sinulla on jotain luurankoja kaapissa?

     Ja tiedoksi vain että kaikki juutalaiset eivät ole niin tiukkoja perinteistään tai tavoistaan. Eiväthän kaikki kristitytkään istu kirkossa joka sunnuntai ehtoollista nauttimassa.

     • Mitä muuten Toorassa kirjoitettiinkaan siitä, jos ei-juutalainen sattuu lukemaan tämän kirjan? Tai ylipäätään ei-juutalaisista?

     • Korjaan, Talmudissa. Pitääkö paikkansa että siitä löytyy mm. seuraavat tekstit?:

      Yebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.

      Niddah 45a: Rabbien mukaan naiset eivät voi tulla raskaaksi ennen kuin he saavuttavat 12 vuoden ja yhden päivän iän. Kysyttäessä, kuinka oli mahdollista, että ei-juutalainen tyttö oli tullut raskaaksi kuuden vuoden iässä, rabbi vastasi, että ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

      Sanhedrin 57a: Jos ei-juutalainen tappaa juutalaisen, ei-juutalainen on tapettava. Mutta jos juutalainen tappaa ei-juutalaisen, juutalainen on vapaa. (Talmudin alaviitteessä myönnetään, että tässä kohtaa sensorit olivat korvanneet sanalla ‘Cuthean’ alkuperäisen sanan goy = ei-juutalainen.)

      Abodah Zarah 26d Tos; Kiddushin 66c; Soferim XV, sääntö 10: Eräs juutalaisuuden merkittävimmistä viisaista Simeon ben Yohai totesi; “Parhaimmatkin ei-juutalaisista tulee tappaa”.

      Entä mikä on Talmudin kanta pedofiliaan? Pitääkö paikkansa, että siitä löytyy seuraavanlaista oppia?:

      Talmudin julistus Sanhedrin 69b:ssä sanoo: ”Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että (seksuaalinen) yhtyminen 9-vuotiaaseen poikaan on todellinen yhtyminen, mutta sitä nuorempaan ei ole.”

      Sanhedrin 69b sanoo myös, että naisen antaessa alaikäisen poikansa työntyä häneen on hän silti kelvollinen naimaan papin. Tämä johtuu siitä, ettei alaikäinen poika ole Talmudin silmissä ”mies”, joten Talmudin mukaan seksillä alaikäisen kanssa ei ole moraalista tai laillista merkitystä juutalaisille (Sanhedrin 52b).

      ”Aikuisen miehen yhtyessä pikkutyttöön sillä ei ole merkitystä, sillä tytön ollessa alle kolme vuotta (ja yhden päivän) on se kuin tökkäisi sormella silmään” (Ketubot 116). Alaviitteessä tarkennetaan, että ”kuin kyyneleet tulevat silmään uudestaan ja uudestaan, samoin palaa alle 3-vuotiaan tytön neitsyys.”

   • “Taidat olla vain kateellinen”

    Viittaan aiempaan kommenttiin jossa juutalainen valitti “lällättelystä” 😂😂😂😂😂

   • Tuo viimeinen kappale paljastaakin juutalaisen argumentoinnin tason hyvin. “Minä pärjään, sinä et, lällällää olet tyhmä ja täynnä vihaa.”

    Kansallissosialismi muuten perustuu rakkauten – aiheesta on tälläkin nettisivulla useita kirjoituksia.

     • Millätavalla kansallissosialismi EI OLE rakkautta omaa kansaansa kohtaan?

     • Kyllä olen. Vai väitätkö jotain muuta? Oletko kenties kansallissosialisti ja osaat kertoa mille oma ajatusmaailmasi perustuu?

      Jos annan sinulle linkkejä kansallissosialistien kirjoituksiin joissa puhutaan rakkaudesta omia kohtaan, niin annatko linkkejä sellaisiin kirjoituksiin, joissa kansallissosialistitnitse kertovat astteensa perustuvan esimerkiksi vihalle (oletan, että luulet asian olevan niin)?

     • Kansallissosialismi on rakkautta omaa kansaa, ja rotua, sukua ja perinnettä kohtaan. Siinä ei “xD” kommentit auta sitä rakkautta horjuttamaan.

 10. Hauska väittelyketju. 05/2017 käydyt väittelyt kuin kopio 03/2016 käydyistä, ylempänä ketjussa.

  Tosin nimimerkki “Juutalainen” esiintyi tuolloin nimimerkillä “Utelias”. Samat argumentaatiovirheet aiheen suhteen ja sama kirjoitustyyli.

  • Hauska huomio, mutta ei yllätä. Jonkun sortin autismista kärsivä trolli xdd

   • Tiedättekö edes autistisista ihmisistä mitään? Useimmiten lievemmin autistisilla, joita kutsutaan aspergereiksi, ovat keskimääräistä älykkäämpiä verrattuna ns. normaaleihin mutta puutteet ovat sosiaalisissa tilanteissa. Tunnen pari asperger-ihmistä. Mun ikäinen nuori mies osaa ulkoa matematiikan vaikeimmatkin kaavat ja serkun 10-vuotias tyttö, joka on ala-asteella, lukee tietokirjoja ja on tiedonasioissa muita ikäisiään edellä. Hän teki pienempänä perheneuvolassakin yläastetasoisia tehtäviä. Itselläni on keskivaikea lukihäiriö eikä se tee musta mitenkään älyllisesti jälkeenjäänyttä. Olen jopa lukionkin suorittanut ja kirjoitin venäjän yo-kokeissa. Oon kyseistä kieltä opiskellut valinnaisena kasiluokasta lähtien. Tunnen paljonkin lukihäiriöisiä, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon. Seuraan ns. normaaleihinkin verrattuna aktiivisemmin politiikkaa.

  • Hänen aijemmat keskustelut eivät olleet mielestäni ihan yhtä surkeaa tasoa, vaikea uskoa tämän perusteella nuita hänen työ/koulutus/äo väitöksiään. Eihän tuota niele kohta typerinkään goy.

   • Ja parahin “L” kuka täällä esittelee naurettavia ÄO väitöksiä? En maininnut omaa ÄO.tani kertaakaan, mutta itse käytät parhainta mahdollista perustelua “muistaakseni” ja sitten perään vielä niin isoa lukemaa että varmasti kaikki uskottavuus lähtee…

    Luuletko oikeasti että kukaan uskoo että “kaverisi” joka ei pärjännyt edes peruskoulussa olisi joku yleisnero? Jos hän on facebookissa tehnyt jonkun “selvitä älykkyytesi” testin niin se ei tiedätkös kerro yhtään mitään xD

    Ja mulle on ihan sama mitä sinä uskot tai et usko. Koko homman pointtihan on selvittää mitä natsipiireissä liikkuvat ajattelevat ja miten perustelette väitteitänne koska internetissä ja nimettomänä ne ajatukset tulee ilman suodatinta 😀 Ja yhä edelleen, vahvistatte vain sitä stereotypiaa jota teistä jo muutenkin viljellään, ei mene kansallsisosialismilla hyvin tänä päivänä…

    • Aloitetaas siitä että jos jompikumpi meistä on nyt valheen tiellä tässä keskustelussa, se olet sinä nimimerkki “juutalainen”

     Ensinnäkin, kysyit täällä toiselta henkilöltä että onko hän mitannut ÄO:taan johon hän vastasi mitä vastasi, sen jälkeen sinä paukuttelit henkseleitäsi näin ” Olen FM, pääaineena orgaaninen kemia ja sivuaineena mm. ydinfysiikkaa, että ei ole ÄO:sta puutetta. ” Et maininnut suoraan, mutta epäsuoraan kuitenkin että “ei ole puutetta” lasken tämän tuohon mainitsemaani mahtailuun.

     Väität että uskottavuus lähtee koska käytin sanaa muistaakseni, on siinäkin peruste? käytin sanaa muistaakseni koska en voinut varmistaa sitä kyseiseltä henkilöltä juuri sillä hetkellä, jos uskottavuus meni niin ehkä se johtuu siitä että olet niin tottunut omaan valehteluusi, ettet enää usko muitakaan. En myöskään sanonut ettei hän pärjännyt peruskoulussa, sanoin hänen olleen ongelmanuori viitaten siihen ettei hän ainakaan ollut niitä “luokan hikareita” hänen peruskoulu todistustaan minulla ei ole, joten en mene nyt sanomaan pärjäsikö vai ei.

     Facebookkia kys henkilö ei muuten juurikaan käytä, joten testi ei ollut mikään “facebook testi” tiedän ettei kyseessä ole idiootti, joten tiedän ettei hän sillä myöskään sellaista olisi tarkoittanut vaikka käyttäisikin. Kys henkilöä muuten ei voida laskea kansallissosialistiksi , joten pointti koski vain valkoisten suomalaisten älykkyyttä myös “vähemmän varakkaissa ja koulutetuissa piireissä”

     Minä muuten EN ole myöskään vastarintaliikkeen jäsen, joten minun puheeni ei paljoa kerro kys järjestöstä. Kansallissosialismilla sen sijaan näyttäisi menevän paljon paremmin kun vaikka 5 vuotta sitten.

     Olet myöskin tapauskohtaisuudesta riippuen väärässä tuossa, että milloin ne ajatukset tulevat suodattomattomana, tässä kun on mahdollisuus kumittaa ja kirjottaa uudestaan. Eiköhän kaikki, myös juutalaiset paljasta eniten mielipiteitään juurikin IRL keskusteluissa. Mutta kuten sanoin riippuu myös tapauksesta.

  • “Max Blatant”, hyvä huomio, olen samaa mieltä että tällä sivustolla kyllä esiintyy muutenkin aina samat argumentaatiovirheet ja samat kirjoitustyylit. Ihan kuin jossain natsileirillä olisi vähän opeteltu ctrl + c / ctrl + v, sulkeisia, jolla pommitetaan kaikkia erimieltä olevia paskalla propagandalla niin kauan että kiinnostus loppuu 😛

 11. Nonniin tässä vielä vastaus niihin asioihin jotka jäivät kommenteissani epäselviksi:

  – “Ongelmanuori” kaverini ÄO testi oli mensan sivuilta löytyvä 25minuutin mittainen kotitesti

  – Hänen ÄO:nsa josta sanoin muistaakseni 130, oli hänen mukaansa siinä 122-130 ei muistanut itsekään sen tarkempaan.

  – Jos edellinen vastaus 122-130 ei kelpaa, eise mitään Mensan sivuilla lukee muutenkin näin: “Tämä kotitesti on kulttuurivapaa ja tehtävien ratkaiseminen ei edellytä minkäänlaisia ennakkotaitoja. ”

  Ylläolevan faktan voitte tarkistaa itse testistä:
  http://www.mensa.fi/iq/index_2.html

  Kumpikaan meistä minä, tai korkean tuloksen saanut kaverini ei väitä että tuo testi osoittaisi hänen olevan huippu-älykäs, vaan lähinnä juurikin sen ettei siinä pisteitä saaminen vaadi sen kummempia lähtökohtia, nähdäksemme tälläinen testi mittaa lähinnä tietynlaista hahmotuskykyä. Ei ole niinkään ylistettävää jos joku saa siinä korkean tuloksen, vaan ennemminkin huolestuttavaa jos joku saa hyvin matalan tuloksen (alle 80).

  https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country Täältä näkee keskimääräisen ÄO:n eri maissa.

  Korkea koulutus ei siis takaa ÄO testissä pärjäämistä, joten niitä koulutuksia on tässä turha oikeastaan tuoda edes esille, luulisi että teille FM on tämäkin opetettu, mutta taisivat mennä paperit hukkaan.

  Maisterin paperit eivät muutenkaan ole, tai niiden ei tulisi olla mikään
  “instant approval” kortti, vaan hyvin esitetyt faktat palvelevat esittäjäänsä paremmin.

  Noniin, eiköhän tässä ole jauhettu asiasta jo liikaakin, kaikki voivat tutustua tämän keskustelun sijaan vastarinta.com artikkeleihin, ne puhuvat paremmin puolestaan kuin minun laiseni järjestöön kuulumattomat puolesta puhujat, artikkeleista huomaa että niiden kirjoittavat ovat älykkäitä suomalaisia.

 12. Katselin tuon tähän komenttiosioon linkatun videon. J.P Rushton oli tutkinut eteläafrikkalaisten yliopisto-opiskelijoiden älykkyyttä. Tutkimukseen osallistuneilla mustilla opiskelijoilla keskimääräinen ÄO (ilm. mediaani) oli n.84. tämä tutkimus kumoaa ketjussa trollanneen väitteet siitä, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa yleisesti esiintyvät alhaiset ÄO:t (Rushtonin arvio n. 70 keskimäärin) johtuisivat koulutusmahdollisuuksien puutteesta, ainakaan pelkästään.

  Yllä oleva artikkeli on erinomainen, kiitokset toimitukselle.

 13. Olihan mielenkiintoinen juttu, ensimmäinen Suomeksi kirjoitettu lukemani ja todellakin vahvisti omat, henkilökohtaiset kokemukseni. Olen asunut aikasen pitkään alueella, jossa näitä havaintoja pystyi tekemään päivittäin, ei tarvinnut kuin katsella ympärilleen.

  Yleisesti sekotetaan pänttäämällä opittu ja älykkyys, ne ovat todellakin kaksi aivan eri asiaa. Papukaijakin oppii, kun tarpeeksi toistetaan ja erään tuttuni pelastama orpo variksenpoikakin oppi muutaman sanan.

  Mitä tulee rotujen sotkemiseen geeniperimän parantamiseksi, niin eiköhän se piisaa, että sotketaan valkoisia keskenään; itse olen isäni puolelta 99,9% suomalainen, äidin puolelta löytyy jonkin verran niin viikinki- kuin germaaniperimää. Ja ennenkuin kukaan täällä kirjoitteleva mielensäpahoittaja ehtii sen sanomaan, niin kyllä, olen tyhmä kuin vasemman jalan saapas. Kumiteräsellainen.

 14. Hyvä artikkeli, kommenttiosiota voisi siistiä, “Juutalainen” on paskonut sen.

 15. Hieno artikkeli ja olen tutkinut samoja asioita jo pidempään, sekä päätynyt aivan samoihin lopputuloksiin. Erilaiset dokumentit Yhdysvaltojen ongelmista: rikollisuus, huumeet, prostituutio ym. kertovat karusti, että rikolliset ovat usein mustia tai latinoita ja uhrit mustia tai valkoisia. Mustat eivät pysty kokonaisuudessa antamaan positiivista panosta nyky-yhteiskunnan kaltaisessa sivistysvaltiossa,vaan iso osa heistä valitsee rikollisen elämäntyylin. Valinta on suurissa määrin älykkyydesta ja luoteensta riippuvainen.

  Mustissa löytyy tieteessä menestyneitä, mutta pitää huomioida heidän vähänen määrä ja toimet, joilla heitä paapotaan uralla eteenpäin. Yhteiskunnat kun haluavat nostaa myös mustaihoisia ylöspäin. Aborginaaleistakin löytyy ainakin yksi nero David Unaipon, josta löytyy hyvä dokumentti wikipediasta.

  Älykkyys on jossain määrin rasiste, jos sillä ei saa menestystä elämässä rahallisesti, uran tai naisten suhteen. Älykäs ihminen voi tuntea olonsa vähän yksinäiseksi tavallisten joukossa, koska hän ajattelee asioista tarkemmin ja syvemmin ja häntä kiinnostavat erilaiset asiat. Yhteiskunnan menestyksen kannalta olisi tärkeää poimia älykkäät yksilöt kouluaikana ja panostaa heidän opetukseen jopa tietoisesti, koska heidän luomansa innovaatiot hyödyttävät lopulta kaikkia.

  • Kaverin asperger-veli on todella älykäs ja osaa laskea päässä matemaatikan vaikeimmatkin laskut. Ei suostunut lapsenakaan laskemaan helppoja laskutoimituksia vaan vaikeita laskuja. Tutki mieluummin tietokoneita ja pelikonsoleita kuin leikki meidän muiden kanssa. Otti lapsena kaiken kirjaimellisesti eikä ymmärtänyt kuvitteellisia asioita. Esim. “Monta karkkia sinulle jää, jos siskosi ottaa viidestä karkista kaksi karkkia?”, niin hänen vastaus oli aina että ei saa ottaa. Ei se äly kuitenkaan ole hänen kohdalla auttanut joissain asioissa, naisen saaminen vaikeaa, koska ei höpise turhia vaan puhuu silloin kun on asiaa, ja haluaa omaakin aikaa. Keskustelee ennemmin omista mielenkiinnon kohteista (matematiikka, videopelit ja tietokoneet). Jos häntä pyydetään saamaan toimimaan pelikonsoli, niin hän rupeaa kertomaan, mitä osia konsolissa on jne. eli häntä kiinnostaa asiat syvällisemmin kuin pinnallisesti. Onhan tuossa aspergerissa jotain hyvääkin, mutta sitten on aivan helvetin rasittavia piirteitä. Ei tuota kaverin veljeä saisi edes kahvia keittämään vaan hän jäisi tutkimaan mitä osia kahvinkeittimessä on. On hän joo kohtuullisesti pärjännyt elämässään, lähti lukion jälkeen opiskelemaan tietotekniikan insinööriksi ja motivoitunut oppimaan mielenkiinnon kohteidensa parissa sekä omistautuu työlleen. Rasittavinta hänessä on se liiallinen suoruus eli ei tajua, että jotkut puheet kannattaisi pitää omana tietonaan ja se, ettei tunne myötätuntoa toista kohtaan.

   • Itse viihdyin erinomaisesti tällaisen Asperger henkilön seurassa, oli mukava kun joku on joskus oikeasti suora ja käsittelee asiat asioina eikä tunne/mutu pohjalta.
    Harmi vain, että nämä henkilöt eivät myöskään ystävysty kovin helpolla, mutta siinäkin on etunsa ennemmin kun haittaa.
    Mielenkiintoista että Asperger esiintyy valkoihoisilla enemmän kuin tummilla, ja muunrotuisilla se on väistämättä valkoisen puolelta tullut ominaisuus.

    • Minulla on diagnosoitu autistisia piirteitä. En tiedä Vastarintaliikkeen virallista kantaa meihin autismin kirjon ihmisiin, mutta en koe itse olevani ristiriidassa aatteiden kanssa saati epäpuhdas valkoinen ihminen. Monet Aspergerin oireyhtymää potevat ovat normaaliälyisiä, jopa keskivertoihmistä älykkäämpiä. On jotkut lievästi autistiset myös normaaliälyisiä, vaikka autismia esiintyy eniten kehitysvammaisilla ihmisillä verrattuna Aspergerin oireyhtymään. Autismin kirjon alle mahtuu monentasoisia ihmisiä, toiset pärjää itsenäisesti, jotkut ei osaa huolehtia edes itsestään ja jotkut ei pärjää edes koulussakaan johtuen vaikeista sosiaalisista estoista, vaikka älykkyydessä ei olisi puutteita. Ne hyvätasoisimmat ja älykkäät ovat kyenneet sellaisiin saavutuksiin, mihin ei perusterve ole välttämättä pystynyt.

     Pidän itseäni enemmän Aspergerina kuin autistina johtuen sosiaalisista taidoistani, en eristäydy ja olen ollut enemmän arempi ja ujompi. Minun on ollut vaikeaa keksiä, mitä sanoa. Koin suoriutuvani parhaiten yksinäni, ja lapsena tuli leikittyä yksin tai yhden ihmisen kanssa. Porukoissa en koskaan viihtynyt. Nelos- tai vitosluokalla kiinnostuin sivistyssanakirjasta kuin Aku Ankan lukemisesta. Minun vieläkin vaikeaa keksiä jotain fiktiivistä, kun taas politiikalla ja poliittisella korrektiudella pilailevat sarjakuvat ovat mieleeni. Mustassa huumorissa ainakin nämä on mahdollisia, joten kallistun enemmän sen puoleen. Kari Suomalaisen pilakuvatkin miellyttää minua, koska niissähän juuri Suomen tulevaisuus on ennustettu. Tästä siis voitte päätellä, että olen enemmän yhteiskunnastani kiinnostunut kuin Alman hiuksista tai Salatuista elämistä.

     Muistutan jossain määrin stereotyyppista autistia. Videopelit innosti jo pienestä pitäen, ja vielä aikuisenakin pelaan retropelejä 80- ja 90-luvulta. Täällä netin maailmassa mieluummin kirjoittelen kuin puhun ääneen. Reaalimaailmassa ahdistun small talkista. Vanhempiani paremmin opin käyttämään tietokonetta, ja jo ala-asteella kiinnostuin englannin kielestä. Yläasteella kiinnostuin toisesta maailmansodasta. Nykyään historia, politiikka ja kansallismielisyys kiinnostaa, ja siinä ohessa kansallissosialismi, josta olen etsinyt tietoa. Oli minulla koululaisena aika “aikuismainen” maku, mitä katselin Spede Pasasen elokuvia enkä ymmärtänyt alakoululaisena nykyaikaisia tietokoneanimaatioita, vaan arvostin kynän jälkeä. Piirtelinkin paljon piirroksia ja sarjakuvia, mustalle huumorille naureskelin ja nauran edelleen. Saatoin tulla isääni jossain määrin, ainakin musiikki- ja elokuvamaun suhteen. Luin kyllä historia-aiheisia kirjoja, erityisesti toisesta maailmansodasta ja Anne Frankista, ja silloin elin vielä holokausti-uskossa, josta etsiskelin tietoa kun muut nuoret olivat juomassa tai puhumassa keskenään paskaa.

     Nykyään tilanne on päinvastainen, minä olen etsinyt tietoa holokaustin valheellisuudesta ja kantani on muuttunut. Kykyprofiilini on epätasainen, matematiikassa olen ihan susi, samoin biologiassa, kemiassa, maantiedossa ja fysiikassakin. Perusasioita olen koittanut ymmärtää, mutta sisäistäminen on vaikeinta ellei aihe ole kiinnostava. Tosin osaan tunnustaa rotujen eroavaisuudet älyllisellä puolella, vaikken itse mikään huippuälykäs ole, mitä ei biologit ja biologian opettajat haluaisi kuulla minun suusta, jos olisin jälleen peruskoululainen. Nykyään pidän rotua suurimpana tekijänä integrointiin länsimaalaisessa yhteiskunnassa kuin uskontoa tai kulttuuria. Köyhän perheen valkoisen lapsen on todettu pärjäävän parhaiten koulussa verrattuna rikkaan perheen mustaan lapseen.

    • Sitä esintyy mustilla vähemmän, koska ne tapetaan vanhempien huomatessa, että se ei ole sopiva.

     • Mustat ovat älyllisesti heikkoja, myös ilman autismiakin. Suomessa 68:n älykkyysosamäärällä varustetut somalit ovat insinöörejä ja aivokirurgeja, vaikka diagnostiikan mukaan tuo luku tarkoittaa lievää älyllistä kehitysvammaa (ent. debiili). Valkoinen autisti tai asperger voi sen sijaan olla nero. On tuossa edellä mainitussa ryhmässä menestyneitä kuten Temple Grandin, vaikka autismia tapaa kehitysvammaisten parissa väriin katsomatta. Itsenäisempiä ja älykkäitä aspergereita tiedän enemmän. Hieno suomalainen muusikko Juice Leskinen oli asperger-diagnosoitu. Ei ollut niin lammas kuten moni suomalainen. Kohtalo oli vain ikävä taiteilijalla.

      Itse olen ihan täysivaltainen ihminen, joka opiskelee ja elättää itsensä. Koulussa minulle vain on ongelma ryhmätyöpainotteisuus. Perusterveiden miesten tapaaminen ei ole ollut ongelma, jos eivät vain näe vähäsanaisuuttani ongelmana ja jaksavat kuunnella puheitani lääkeyhtiöiden globalisteista ja siitä, kuinka valkoinen rotu tehdään heikkolahjaisemmaksi sekoittamalla rodut. Itse välttelen kuin mahdollista juhlia, pikkujouluja ja joukkuepelejä lukuun ottamatta perhe- ja sukujuhlia. Juuri kolme viikkoa sitten kävin opiskelutoverin luona pikkujouluissa, ja tuntui aika ahdistavalta pintapuoliset keskustelut ja juomapelit nolauksineen. Jatkoille en missään nimessä suostunut, ja olihan minulla seuraava päivä töitäkin tiedossa. Suoraan sanottuna siellä baarissa ollessa meno olisi minulle helvettiä; muut puhuu jotain niin ihmeellistä ja minä olen hiljaa miettien, että mitähän sitä pitäisi sanoa.

 16. Jos puhutaan tieteellisistä saavutuksista tai innovaatioista, niin on harhaanjohtavaa niputtaa kaikki “valkoiset” samaan kategoriaan. Nimittäin jako menee maanviljelijöiden ja metsästäjäkeräilijä-kansojen välillä. Kuten tiedämme, sumerilaiset kehittivät sivilisaation, innovaatiot pyörästä lähtien, kirjoitustaidon, tieteet, joiden kehittyä jatkoivat antiikin Egyptissä ja myöhemmin Kreikassa. Tämä kansa oli Y-haploryhmältään eli isälinjaltaan R1a- tyyppiä. Valkoiset R1b ja I olivat metsästäjäkeräilijöitä, jotka käyttivät samoja kivisiä työkaluja vuosituhannesta toiseen ja käyttäisivät vieläkin, elleivät R1a-heimot olisi tuoneet metallitietoutta Eurooppaan pronssiajan alussa. Silloinkaan nämä eri ryhmät eivät sekoittuneet, vaan vasta Rooman kirkon saatua vallan.

  Danuben kulttuuri esim. oli proto-skandinaavinen R1a ja se rakensi kaksikerroksisia taloja samaan aikaan kun Euroopan metsästäjäkeräilijäkansat asuivat luolissa tai majoissa. Danube-tyypeillä oli myös kirjoitus- tai koodijärjestelmä jo n. 5000 eaa.

  Tieteet ja politiikka tai politiikan filosofia ovat nimenomaan arjalaisten eli R1a-kansojen/heimojen kulttuuriperintöä. Rooman kirkon saatua vallan se kaappasi niin tieteet kuin arjalaisten uskonnollisenkin tradition, mikä sekin perustuu nimenomaan R1a- heimojen heimouskonnolle.

  Muinaissuomalaiset olivat pääosin R1a- kansaa, saamelaisten esi-isiä lukuunottamatta. Suomen kieli ja sumeri ovat sukukieliä ja jopa sanskrit on arjalaiskielenä sukua suomelle. Nykysuomalaiset, jotka polveutuvat suurinpiirtein Isovihan invaasion mongoloidien raiskauksista sekä Ruotsin asuttamasta I-populaatiosta, sensuroivat joko tietoisesti tai eivät kykene tutkimaan omista metsästäjä-keräilijätaustoistaan johtuen muinaisten arjalaissuomalaisten kulttuuria tai kieltä.

  Metsästäjä-keräilijät ovat usein Rh-positiivisia ja näillä on veren ohella eri proteiinit ja aminohapot useissa elimissä, myös aivoissa, liittyen erityisesti ammoniakin aineenvaihduntaan ym. Erot menevät mahdollisesti jopa RNA:han, mikä kyseenalaistaa yhteisen apinaevoluution. Proteiineja koodaavia geenejä on noin viidennes genomista ja tämä viidenneskin on siis todennäköisesti erilainen R1a- ja metsästäjäkeräilijäkansojen välillä.

  Nykyinen “monikulttuurisuustiede” sensuroi geneettiset erot.

 17. Juutalaisista sen verran, että nykyjuutalaiset eivät ole ns. valittua Raamatun kansaa, vaan metsästäjä-keräilijä-/paimentolaistaustaisia lähi-itäläisiä, edomiitteja, jotka pakkokäännytettiin muinaisten arjalaisten monoteismiin Hasmondien dynastian aikana n. 200eaa. Juutalaiset ovat siis geneettisesti tätä vähemmän innovoivaa mk- populaatiota. Juutalaisten, erityisesti leviittien joukossa on tosin arjalaista alkuperää olevia R1a- tyyppejä, mutta heidänkin äitilinjansa ovat todennäköisesti kanaanilaisia, ei arjalaisia/eurooppalaisia.

  Rooman kirkko massamurhasi Euroopan arjalaisia, koska he suhtautuivat kriittisesti kirkon imperiumia varten muokattuihin pseudo-opetuksiin. Jeesuskin on Rooman väärentämä pseudohahmo, eikä siis kuollut ristillä tai ylösnoussut. Unkarilaisia massamurhattiin samoin ja heidän (R1a) skyyttiriimunsa kokivat kulttuurisen tukahduttamisen Rooman paavien taholta.

  https://vieilleeurope.wordpress.com/2011/01/14/the-genocide-of-the-old-scythian-writing-ordered-by-the-popes/

  • “Jeesuskin on Rooman väärentämä pseudohahmo, eikä siis kuollut ristillä tai ylösnoussut.”

   Kyllä hän kuoli ristillä (sinunkin) puolestasi, ja nousi kolmantena päivänä kuolleista.

   Se joka muuta väitää, valehtelee.

   John 11:25-26

   Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

 18. Päätelmiä voi tehdä myös vertaamalla saavutuksia, eli, hedelmistään puu tunnetaan. Suurin osa oivalluksista, saavutuksista ja keksinnöistä on valkoisen rodun ja aasialaisten tekemiä. Jos tilasto suhteutetaan väestömääriin on valkoiset ylivoimaisesti menestyksekkäin ryhmä. On toki nerokkaita yksilöitä muistakin ryhmistä, mutta suhteellisesti paljon pienempi osuus kokonaismäärästä.

   • Mutta ah niin totta ja realistista. Vaikk’ei olekaan ote raamatusta.

   • Taas uusi nimimerkki palstaa sotkevalla “juutalaisella”. Komenttiosiosta voisi tosiaan siivota trollaukset pois, kuten joku ylempänä ehdotti.

  • Kappas, “soramonttu erkki “on ryöminyt jostain kolosta päivänvaloon. Olenkin odottanut tasokkaita kommenttejasi.

 19. U.S. military psychologist G. M. Gilbert, using intelligence tests, measured the IQ of the accused Nazis at Nuremberg Trials, and his findings have been preserved until today. Here is a list of the measured IQs of Nazi leaders:
  1. Hjalmar Schacht 143
  2. Arthur Seyss-Inquart 141
  3. Hermann Goering 138
  4. Karl Doenitz 138
  5. Franz von Papen 134
  6. Eric Raeder 134
  7. Dr. Hans Frank 130
  8. Hans Fritsche 130
  9. Baldur von Schirach 130
  10. Joachim von Ribbentrop 129
  11. Wilhelm Keitel 129
  12. Albert Speer 128
  13. Alfred Jodl 127
  14. Alfred Rosenberg 127
  15. Constantin von Neurath 125
  16. Walther Funk 124
  17. Wilhelm Frick 124
  18. Rudolf Hess 120
  19. Fritz Sauckel 118
  20. Ernst Kaltenbrunner 113
  21. Julius Streicher 106

  Koska keskiarvoihminen asettuu älykkyysosamäärältään välille 85–115 voitaisiin siis väittää, että kansallissosialismi keräsi joukkoihinsa keskimääräistä älykkäämpää väkeä.

  • Tuli Speerin kanssa tasapeli, kun testasin Mensaan pääsyä. Todistaa, että myös pakanat on pöljiä. 🤓

 20. Kalliiksi tulee suomalaisille elättää alhaisen ÄO:n omaavat sadat tuhannet kehitysmaalaiset maahantunkeutujat.

 21. Afrikkalainen on tuhat kertaa älykkäämpi kuin yksikään uusnatsi. Ja kauniimpi. Nähty omin silmin ja moneen kertaan. Turha väittää vastaan. Uusnatseille pärjää idioottimaisuudessa vain Trump.

  • Helvi, luovu heti uusnatsiudestasi ja liity PVLn kannattajiin. Näin menetellen muutut neekeriksi eli kaunistut ja viisastut. Ainakin oman logiikkasi mukaan.

  • Koskas Helvi on yrittänyt oikeasti keskustella kansallissosialistin kanssa, muuten kuin netissä räyhäämällä?? 😀
   Ja kun katsoo, miten mustapäät ovat maanosansa hoitaneet…nälänhätää, korruptiota, kansanmurhia..etc, etc… Niin uskallan olla hiukan erimieltä neekereiden älynlahjoista 😀 Ihan tieteenkin valossa…..

 22. Hyvä ja perusteellinen artikkeli, mutta en käyttäisi älykkyysosamäärää kovin orjallisesti mittapuuna, toki se antaa suuntaa hyvin. Olen itse saanut testissä yli 130, mutta testiä pidän silti vain suuntaa antavana. Enemmänkin lähtisin mittaamaan älykkyyttä tai kykyä ratkaista ongelmia periaatteella “Hedelmistään puu tunnetaan”, tällöin johtopäätökset ovat melko samansuuntaisia kuin älykkyysosamäärästä johdetut, tosin joiltakin osin selkeästi poikkeavia. Yleisesti negridien vähälahjaisuus tulee esiin molemmilla mittaustavoilla, kun taas aasialaisten lahjakkuus vaihtelee asuinpaikan ja kulttuuriolojen mukaan huomattavasti negridejä enemmän, sama ilmiö on huomattavissa monilla muillakin ryhmillä ja roduilla. Tästä tullaan kiistämättä johtopäätökseen, jonka mukaan negridit ovat heikompiälyisiä verrattuna muihin rotuihin.
  Juutalaisten kohdalla pärjääminen johtuu moraalisten ja oikeudentajuun liittyvien pidäkkeiden puuttumiseen, eli epäsosiaaliseen rikollisuuteen ja psyko-/sosiopaattiseen käyttäytymiseen.

 23. How would this explain the situation in other times, e.g. 500 BC? Or even the difference between white Persians and white Germans at the same era?

 24. USAn historian pahin virhe oli roudata neekeriorjia maahan. Vielä pahempi virhe oli se että niitä ei viety takaisin afrikkaan orjuuden päättymisen jälkeen.

  • joo, juutalaiset ne toi amerikkaan, siellä oli parikin presidenttiä jotka yritti lähettää ne takaisin, mutta siitä ei tullut mitään. tietoa tästä löytyy (toivottavasti vielä) juutuubilta, etsi neekeri professori Tony Martin sieltä. Hän kertoo kuka, tai ketkä omistivat orjalaivat….juutalaiset tulivat rikkaiksi tästä, saivat yliotteen monessa tuotannossa, alkohooli, tupakka, tee, kahvi,jne..jne..koska kristillisyys kielsi korkojen otot, juutalaiset saivat yliotteen euroopassa ranskan Sharlemangin mukana, joka toi kristillisyyden eurooppaan isoon tyyliin…eli meidän “raha” ongelmat euroopassa alkoi kristillisyyden mukana, vain juutalaiset saivat ottaa korkoa lainasta…ja loppu tiedetäänkin jo siitä jutusta…
   sana SLAV tai slave tulee siis slaavisesta kansasta, eli kauan ennen ku nekrut tuotiin tai vietiin mihinkään orjana, slaavilaiset vietiin orjana niinpaljon että se sana jäi…
   (sori mun “hoono soomi” alkaa unohtuun jo, hyvä että on suomalaiset mukana täällä, voin harjoitella )

 25. Tämän hyvän artikkelin komenttiosiosta voisi tosiaan siivota trollaukset pois, kuten joku ylempänä ehdotti. Ei ilmeisesti aikoinaan ollut moderointia?

Comments are closed.