Koti Artikkelit Politiikkamme, kohta 9

Politiikkamme, kohta 9

25

Kansallisessa Vastarinnassa on julkaistu sarja artikkeleita, joissa on perehdytty Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen puolueohjelmaan. Seuraavassa viimeinen artikkeli, kohta 9. Lue myös muut kohdat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8.

AK_Uutta_politiikkaa

Kansallissosialistinen pohjoismainen valtio on oikeusvaltio, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia lain edessä. Tuomioistuimissa istuvat koulutetut ja pätevät juristit. Kansantuomioistuin perustettaisiin ratkaisemaan törkeitä kansanpetturuustapauksia.

“Meidän on puolustettava demokratiaa” on fraasi, jota jokainen järjestelmälle uskollinen poliitikko ja toimittaja hokee tämän tästä. Todellisuudessa Pohjoismaissa ei eletä missään demokratiassa, vaan pikemmin demokratuurissa; mielipiteenvapaus on olemassa vain muodollisesti, ja käytännössä täällä harjoitetaan (usein piilotettua) poliittiseen mielipiteeseen kohdistuvaa vainoa. Vainoaminen suunnataan niihin, jotka kyseenalaistavat eliitin ideologiat.

Elämme järjestelmässä, jossa kansalaiset ovat lain edessä epätasa-arvoisia ja joka ei tunne oikeusturvaa. Tässä järjestelmässä voi joutua sosiaalisesti leimatuksi, ja siinä voi menettää työnsä tai joutua median mustamaalaamaksi, mikäli vastustaa monikulttuurisuutta, “kaikkien ihmisten samanarvoisuutta” ja muita kansalle tuhoisia ajatussuuntauksia. Pohjoismainen Vastarintaliike tulee rakentamaan oikeusvaltion.

Nykyjärjestelmä tekee hyvin paljon virheitä myös muun tyyppisen rikollisuuden suhteen. Tilastot rikosten uusimisesta tietyissä rikollisuuden lajeissa ovat korkeita, sillä vankilat ovat käytännössä kuin lastentarhoja rikollisille. Ne, jotka elävät köyhyydessä ja yhteiskunnan hylkiöinä, eivät näe juurikaan mahdollisuuksia edetä elämässään lain sallimissa puitteissa. Ratkaisu ongelmaan on kansankokonaisuudessa, jonka aiomme rakentaa.

Panostamme rikollisuutta ennaltaehkäiseviin toimiin ja hyviin kuntoutumismahdollisuuksiin vankiloissa. Olemme tietoisia valtion ja rikoksen uhrin välillä vallitsevasta konfliktista intressien suhteen; uhri katselee rikollista henkilökohtaisin ja kostonhaluisin silmin, mutta valtion on tarkasteltava asioita laajemmasta näkökulmasta, jonka mukaan resursseja tulee käyttää koko kansaa hyödyttävällä tavalla.

 

Samanarvoisuus lain edessä

Nykyisessä demokratuurissa paitsi muun rotuiset, myös uskonnolliset ja seksuaaliset vähemmistöt nähdään enemmän suojelemisen arvoisina kuin valtaväestö. Näin on siitäkin huolimatta, että perustuslaissa sanotaan selvästi, että samanarvoisuus lain edessä on yksi nykyisen valtiomuodon perustavista tunnuspiirteistä. Etnisiä pohjoismaalaisia, ja heistä etenkin niitä, jotka taistelevat kansansa selviytymisen puolesta, rangaistaan kovemmin kuin muita. Oikeusvaltio on suistunut raiteiltaan, ja oikeusprosesseja värittää mielivaltaisuus.

Ontto laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on käytännössä pohjoismaalaisia vastaan suunnattu rotulaki, ja tämän lain erityistä suojaa nauttivat herkästi “loukkaantuvat” vähemmistöt. Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on kumottava ensi sijassa sillä perusteella, että se on perustuslainvastainen. Pohjoismainen Vastarintaliike nostaa oikeusvaltion periaatteen tasa-arvoisuudesta lain edessä taas arvoonsa.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Varmistaa, että kaikki kansalaiset taustaan sekä poliittisiin tai uskonnollisiin näkemyksiin katsomatta ovat samoin ehdoin oikeutettuja sananvapauteen, kokoontumisvapauteen ja oikeudenmukaiseen tuomioistuinten käsittelyyn. Kaikkia kansalaisia kohdellaan vapaassa Pohjolassa samanarvoisina lain edessä.
– Tulee kieltämään syrjinnän ja kiintiöt eli niin sanotun “positiivisen erityiskohtelun” työpaikoilla.
– Kumoaa lain kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lakia, joka kieltää esimerkiksi uhkailun ja kunnianloukkauksen, sovelletaan kaikkiin kansalaisiin.

 

Puolueettomat hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet

Kunnioitamme objektiivisuusperiaatetta. Tämä periaate vaatii viranomaisia ottamaan huomioon kaikkien samanarvoisuuden lain edessä. Se vaatii myös viranomaisten toimivan asiallisesti ja puolueettomasti tehtävissään. Nykyään perustuslakia rikkovia hallintoviranomaisia ei kuitenkaan koskaan aseteta syytteeseen, kun he ottavat avoimesti kantaa esimerkiksi monikulttuurisuuden ja joukkomaahanmuuton puolesta tai kun he osallistuvat Pride-kulkueisiin.

Nyky-yhteiskunnassa emme myöskään voi puhua “itsenäisistä tuomioistuimista”, sillä niissä toimii poliitikkoja. Jokaisen kansalaisen on voitava luottaa siihen, että oikeuslaitos toimii puhtain periaattein ja etteivät viranomaiset sotke työhönsä omia poliittisia intressejään.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Luo oikeusvaltion, jossa lainsäädäntövalta on erotettu toimeenpanovallasta. Selkokielellä sanottuna lait säätäisi kansan valitsema parlamentti, mutta itsenäiset tuomioistuimet ja valtionhallinto soveltaisivat näitä lakeja ilman, että jokin muu instanssi sekaantuu asiaan.
– Purkaa oikeusvaltion periaatteisiin nojaten nykyisen lautamiesjärjestelmän. Vain koulutetuilla juristeilla on lupa istua tuomioistuimissamme, ei poliitikoilla.
– Huolehtii siitä, etteivät viranomaiset ota poliittista kantaa työnkuvaansa sopimattomasti. Viranomaishenkilö, saati sitten kokonainen viranomaislaitos, ei saa esittää poliittisia kannanottoja. Yksittäinen viranomaishenkilö saa tietysti yksityishenkilönä ottaa poliittistakin kantaa asioihin, mikäli hän pitää tämän selvästi erillään työstään.
– Varmistaa, etteivät viranomaiset ja valtiolliset organisaatiot ota kantaa poliittisiin kysymyksiin, mikäli nämä eivät ole tehneet tätä omasta puolestaan selväksi ja mikäli jokin poliittinen asia kuuluu viranomaisen toimialaan. Poikkeuksia olisivat esimerkiksi sellaiset järjestöt, joilla on erityinen vastuu kansankokonaisuuden rakentamisessa, kuten koulu. Koulun toiminta pohjautuisi kansallissosialistiseen arvoperustaan.

 

Kansalle vihamielistä toimintaa koskevat lait

Pohjoismainen Vastarintaliike kannattaa kansandemokratiaa, ei liberaalia demokratiaa. Vapaassa Pohjolassa kunnioitetaan yksilön ilmaisunvapautta, mutta samaan aikaan tehdään selväksi, ettei kaikki vapaus ole varauksetonta; vapauksia tullaan rajoittamaan, mikäli niitä käytetään kansalle vihamieliseen toimintaan. Kansan vapautta, itsemääräämisoikeutta ja oikeutta olla olemassa tullaan arvostamaan enemmän kuin yksittäisten henkilöiden vapautta. Emme toisin sanoen salli sitä, että kansalle vihamieliset tahot käyttävät hyväksi vapaan Pohjolan kattavia sanan- ja kokoontumisvapauksia.

Kansalle vihamielinen toiminta tulee olemaan kiellettyä, ja vakavista omalle kansalle vihamielisistä toimista seuraa kovat rangaistukset. Törkeät kansanpetturuustapaukset tulee käsittelemään uusi Pohjolan kansantuomioistuin. Tämä tuomioistuin ottaa hoidettavakseen myös valtiopetos- ja maanpetturuustapaukset, sillä nämä muodostavat uhan sekä valtiota että sen kansalaisia kohtaan. Kansan-, valtion- ja maanpetturuus tullaan siis ottamaan hyvin vakavasti.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Tulee sekä säätämään lait kansalle vihamielisen propagandan levittämisestä että tekemään pohjoismaalaisten kansanmurhan organisoinnista laitonta. Tähän lukeutuu myös, että joukkomaahanmuuttoon, rodunsekoitukseen ja kansanmurhaamme muilla keinoin aktiivisesti vaikuttavat järjestöt ja yhdistykset tullaan kieltämään.
– Perustaa törkeitä maanpetturuustapauksia käsittelevän kansantuomioistuimen. Täällä käsitellään rikoksia henkilöiltä, jotka vaikuttavat nykyiseen kansanmurhaan, myös valta-asemansa ja päätäntävaltansa kautta. Tämä koskee tietenkin myös niitä, jotka tulevaisuudessa syyllistyvät samankaltaisiin rikoksiin. Mikäli tuomioistuin langettaa henkilölle rangaistuksen ja arvioi, ettei tämä kykene kunnostautumaan, menettää kyseinen henkilö myös kansalaisuutensa.
– Ottaa valtion- ja maanpetturuuden vakavasti. Henkilö, joka ulkomaisella avustuksella tai muilla laittomilla keinoilla yrittää siirtää maatamme vieraan vallan alle tai joka syyllistyy rikokseen valtiollista turvallisuutta vastaan, tulee saamaan kovat rangaistukset. Vallanpitäjien salaiset kokoukset, joissa päätöksiä sanelevat vieraan vallan intressit ilman minkäänlaista kansan suostumusta tai edes tietoisuutta, lasketaan valtiopetokseksi.

 

Rikos ja rangaistus

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen näkemys on, että suuri osa rikollisuuden vähentämiseen tähtäävästä työstä kannattaa suunnata muualle kuin rangaistusten pituuksiin ja poliisien lukumääriin kaduilla. Mitä epäoikeudenmukaisemmin yhteiskunnan resurssit ovat jakautuneet ja mitä suuremmat erot vallitsevat yhteiskuntaluokkien välillä, sitä korkeammalle nousevat myös rikostilastot.

Tällä hetkellä globaali valtaeliitti ruokkii järjestelmällisesti länsimaissa levottomuuksia ja rikollisuutta käyttääkseen niitä tekosyinä valvontayhteiskunnan rakentamiselle ilman, että kansa protestoi. Valvontayhteiskunnan rakentaminen etenee vauhdilla päivä päivältä. Valvomaton puisto ei kuitenkaan tee kenestäkään rikollista. Tilaisuus varastaa ei aina saa ihmistä varastamaan, vaan syy löytyy useammin yhteiskunnan moraalista ja hengestä. Rikollinen valtio kasvattaa rikollisia ihmisiä.

Terveessä ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa, jossa vallitsee kansankokonaisuus ja jossa ei ole olemassa joukkomaahanmuuttoa, tulee myös rikollisuus vähenemään. Tällaisessa yhteiskunnassa ihmiset eivät varasta perheiltään eivätkä näin luo kitkaa omassa kodissaan. Yhteiskunnassa, johon on istutettu kansankokonaisuus, koko kansa on yhtä perhettä, ja Pohjola on jokaisen kansalaisen koti.

On kuitenkin lapsellista luottaa siihen, että rikollisuus saataisiin kitkettyä täysin pois. Tämän vuoksi meillä on oltava myös oma rikospolitiikkamme. Kansallissosialismi ei välttämättä edellytä rikollisten saavan kovempia rangaistuksia, mutta näkemyksemme on, että tietynlaisesta rikollisuudesta tulee rangaista ankarammin kuin nyky-yhteiskunnassa.

Esimerkkejä tällaisesta rikollisuudesta ovat tapaukset, joissa uhri on fyysisesti tai henkisesti tekijää merkittävästi heikompi ja siten kyvytön puolustamaan itseään tekijältä. Näin asianlaita on aina, kun puhutaan lapsiin, eläimiin ja vanhuksiimme kohdistuvasta rikollisuudesta. Edellisen ohella tekijää tulee rangaista mielestämme kovemmin aiemmin käsitellyissä kansanpetturuustapauksissa sekä törkeissä seksuaali- ja huumerikostapauksissa.

On vastuutonta toimintaa valtiolta päästää ihmishirviöitä kuljeskelemaan kaduillemme. Valtion on myös epäinhimillistä pitää jotakuta lukittujen ovien takana koko elämäänsä. Sarjamurhaajat, törkeisiin koskemattomuuden loukkauksiin syyllistyneet pedofiilit ja esimerkiksi sadoille ihmisille hengenvaarallisia aineita myyneet huumekauppiaat ovat mielestämme menettäneet oikeutensa elää.

Vaikka kuolemanrangaistus onkin peruuttamaton, sovellamme sitä erityisen häikäilemättömiin ja törkeisiin rikoksiin. Kun on näyttöä, ettei mikään vankeustuomio riitä vastaamaan rikoksen törkeyttä, tulee teosta rangaista kuolemalla. Kuolemantuomion väärinkäytösten ja mielivaltaisuuden välttämiseksi pohjoismaisen senaatin on vahvistettava tuomioistuimen päätös ennen kuin se astuu voimaan.

Tämän päivän kriminaalihuolto on monessa asiassa epäonnistunut, ja vankilatuomioissa on kyse enemmänkin oleskelusta kuin kuntouttamisesta. Vankilan ei siis tule sysätä tuomittuja yhä ulommas yhteiskunnasta, vaan vankeusajalla tulee olla niin kuntouttava vaikutus kuin mahdollista. Kun yksilö on suorittanut rangaistuksensa hyvin käyttäytyen, hän saa mahdollisuuden uuden elämän aloittamiseen.

Vankeusrangaistusta suorittavan on tehtävä rikoksensa sovittamiseksi kovasti töitä. Hänellä tulee olla myös paikka, johon mennä vankeusajan jälkeen; työpaikan ja asunnon on oltava saatavilla, ja mahdollisten velkojen ja maksuhäiriömerkintöjen tulisi olla selviteltävissä ja maksettavissa pois jo vankeusaikana. Vankeusrangaistuksensa suorittaneet saavat myös terapeuttista apua sekä mahdollisuuden kouluttautua ja opetella tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä taitoja. Heille annetaan niin ikään tilaisuus oppia, mistä kansankokonaisuusajatuksessa on kyse. Tällaiset toimet tulevat minimoimaan rikoksen uusimisriskiä ja näin hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

Haluamme myös käyttää paljon resursseja kriminologisiin tutkimuksiin ja rikollisten psykiatriseen hoitoon rikollisuuden ehkäisemiseksi. Mielestämme avoimia laitoksia, joissa olisi työntekovelvollisuus, voisi olla nykyistä enemmän. Näissä avoimissa laitoksissa voisi myös olla mahdollisuus osallistua metsätöihin ja maanviljelyyn. Tällä tavalla vangit olisivat hyödyksi paitsi itselleen, myös yhteiskunnalle.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Tulee luomaan terveisiin arvoihin ja kansankokonaisuuteen perustuvan yhteiskunnan. Tällainen yhteiskuntajärjestys johtaa rikollisuuden vähenemiseen.
– Turvaa yksityisyydensuojan valvontayhteiskunnan rakentamisen sijaan.
– Langettaa kovemmat rangaistukset lapsiin, eläimiin ja vanhuksiin kohdistuvissa rikostapauksissa. Näin tehdään myös käsiteltäessä törkeitä seksuaali- ja huumerikoksia.
– Tulee tuomitsemaan kuolemaan henkilöt, joiden rikokset ovat erityisen häikäilemättömiä ja laatuaan sellaisia, ettei mikään vankeusrangaistus riitä vastaamaan rikoksen törkeyttä.
– Antaa vankeusrangaistuksensa suorittaneille mahdollisuuden uuteen elämään ilman velkoja ja merkintöjä sekä kouluttaa heitä kullekin sopivaan työhön.
– Perustaa lisää avoimia laitoksia, joissa on työntekovelvollisuus.
– Käyttää paljon resursseja kriminologisiin tutkimuksiin rikollisuuden ehkäisemiseksi.
– Huolehtii, että psykiatrisella hoidolla on tarpeen vaatimat resurssit käytössään ja varmistaa, että potilaiden ongelmia todella käsitellään sen sijaan, että heille vain määrätään “onnellisuuspillereitä”.

 

Pohjoismainen Vastarintaliike

25 KOMMENTIT

 1. Mitenkäs sitten käytännössä eroaa tämä teidän utopianne nykyisestä dystopiasta? Puhutte mielipiteenvapaudesta, mutta teette silti selväksi että jos kyseenalaistaa teidän valtionne ideologian ja yrittää vaikkapa poliittista toimintaa harrastaa teitä vastustavan ideologian pohjalta, on maanpetturi. Jolloin sitten unohdetaan puheet koulutetuista juristeista ja fiilispohjalta tuomitaan kansalaisoikeudessa? Tämähän ei poikkea mitenkään siitä miten teitä nyt kohdellaan ja kuinka uhriudutte siitä, ja silti aiotte jatkaa aivan vastaavaa politiikka, ainoa mikä muuttuu on poliittisen spektrin pää.

  • “Mitenkäs sitten käytännössä eroaa tämä teidän utopianne nykyisestä dystopiasta?”

   Muun muassa siten, että ulkomaisia instituutioita palvelevien maanpettureiden sijaan valtio on kansaansa rakastavien ihmisten käsissä.

   “Puhutte mielipiteenvapaudesta, mutta teette silti selväksi että jos kyseenalaistaa teidän valtionne ideologian ja yrittää vaikkapa poliittista toimintaa harrastaa teitä vastustavan ideologian pohjalta, on maanpetturi.”

   Ei siellä noin sanottu. Mielipide ja sana on vapaa. Sen sijaan valtiopetos on kaikissa yhteiskunnissa rikos. Kansallissosialistisessa valtiossa Anne Bernerin kaltaiset kansallisomaisuuden kauppaajat ja Petteri Orpon kaltaiset valkoisten hidasta kansanmurhaa ajavat monikulttuurisuuskiihkoilijat luettaisiin em. rikokseen syyllistyneisiin.

   “Jolloin sitten unohdetaan puheet koulutetuista juristeista ja fiilispohjalta tuomitaan kansalaisoikeudessa?”

   Ei fiilispohjalta vaan selkeästi etukäteen määriteltyjen lakien pohjalta.

   “Tämähän ei poikkea mitenkään siitä miten teitä nyt kohdellaan ja kuinka uhriudutte siitä, ja silti aiotte jatkaa aivan vastaavaa politiikka, ainoa mikä muuttuu on poliittisen spektrin pää.”

   En näe kyllä mitään yhteyttä nykyhallituksen toimintaan. Nyky-Suomessa valtio vainoaa mielivaltaisesti isänmaan ystäviä. Kansallissosialistinen valtio takaisi sanan- ja mielipiteenvapauden mutta tuomitsisi ne, jotka pyrkivät aktiivisesti tuhoamaan valtion itsenäisyyden/koheesion. Kansallissosialismi ei ole anarkiaa – sääntöjä/lakeja on ja niitä kuuluu noudattaa, muuten rikolliset kiipeävät valtaan ja kansakunta rappeutuu.

   • “Ei siellä noin sanottu. Mielipide ja sana on vapaa. Sen sijaan valtiopetos on kaikissa yhteiskunnissa rikos. Kansallissosialistisessa valtiossa Anne Bernerin kaltaiset kansallisomaisuuden kauppaajat ja Petteri Orpon kaltaiset valkoisten hidasta kansanmurhaa ajavat monikulttuurisuuskiihkoilijat luettaisiin em. rikokseen syyllistyneisiin.”

    Eli toisin sanoen, jos olet sitä mieltä että valtiolle ja kansalle olisi hyödyllistä myydä jokin osa valtion omaisuudesta ulkomaalaiselle sijoittajalle, niin on maanpetturi. Q.E.D

    • On päivän selvää, että Suomen myyminen ulkomaille on maanpetturuutta, koska silloin luovutaan Suomen itsemääräämisoikeuden perusteista. Berner voi tietysti valehdella ajavansa “Suomen asiaa”, vaikka hänen ainut tavoitteensa on myydä Suomi pilkkahintaan sisäpiiriläisille. Älä usko globaalikapitalistien “isänmaallisiin” iskulauseisiin.

  • Suomi on Suomi ja se on suomalaisille. Ei itsetuho voi olla valtion suuntana. Tämän pitäisi olla kansallissosialismista ja isänmaallisuudesta puhuttaessa aksiooma tai paradigma…

  • Kansandemokratia tarkoittaa kansandemokratiaa – kansalla on äänivalta, mutta demokratia ei toimi parlamentaarisin periaattein. Ei vasemmistolla ole mitään terminologiamonopolia tässä.

   • Tämä on hyvä selvennys, sillä monesti kansandemokratia yhdistetään juuri kommunismiin.

  • Hyvä mies metsästä. Ymmärrätkö sinä asioiden semioottista (merkityksellistä, ei keinosiemennyksellistä eroa)? Sana “kansandemokratia” sinänäsä merkitsee suoraa ja välitöntä valtuutusta kansalta. Se että joku J….lainen klikki on kätkenyt sanan alle muita merkityksiä ei tee itse käsitteestä “kommunistidiktatuuria”. Suomessa on vallalla suora kansandemokraattinen presidentinvaali. Jos ehdokasasettelu saadaan pois puolueiden kynsistä (joka on sitä todellista kommunistista diktatuuria) on kyseessä kansandemokratia. Yksi mies, yksi ääni. Mutta arvoisa metsän mies, sinä annat tämän kepuli- ja roistokoplan kaikkine puppugeneraattorilausumineen kusta itseäsi silmään. Suomen omavaraisuusaste on käytännössä nolla, juuri tänään Suomessa annettiin julki että varsinaiset sotatoimet kuuluvat varusmiespalveluun. Se ei sinänsä ole haitta, mutta nyt pitää kysyä ketä ja missä vastaan se seuraava alokaserä sotii? Kansandemokratia on sitä että kansalta kysytään jokaisessa mittavassa päätöksessä sen mielipidettä ohi parlamentin ja kansan ääni on sitova. Kommunistista diktatuuria on yhden puolueen puoluekokouksessa päätetty pösilö nimittää pääministeriksi, seuraavissa vaaleissa laskentakikkailujen ja suhdelukujen avulla saavuttaa suurimman puolueen asema ja ylipäätään on epädemokraattista pääministerien erota kesken virkakauden hallituksen hajaantumatta. Sinä ilmeisesti luotat siihen että metsääsi ei ilmesty Anaconda-yhtiö? Että naissukupuolesi saa elää rauhassa mustilta barbaareilta. Että sinulla on vielä tekohampaat joilla jäkeltää pettua. Onnea pyrkimyksillesi.

   • Pariisin rauhansopimus kieltää kaiken “natsistis- ja hitleriläismielisen” poliittisen liikehdinnän, joka on juutalaiselle eliitille epäsuotuisaa!

    Wikipedia taasen on täysin Israelin/USA:n kontrollissa: 3000 hyväksyttyä, valtuutettua muokkaajaa pitää informaation kosherina, vaikka hakkerietiikan ensimmäinen sääntö juuri kuuluu: INFORMATION WANTS TO BE FREE! Oksettavaa touhua, kun hieman katsoin tuota Suomen “wikipedistien” (wikipedifiilien?) nurkkakuntaista kyräilyä: pidetään miittejä eli tapaamisia, joissa linjat pidetään Zionia miellyttävänä. Valtuuttavat ja oikeuttavat – nämä pikkusieluiset typerykset – Wikipediaan lepertelynsä jakelemalla toisilleen 10+- ja papukaijamerkkejä “hyvin suoritetusta työstä”. Tuosta porukasta löytyy My Little Pony -poikia, pride-viittoja ja pelleneniä – voitte uskoa minua!

    Isäni sanoo aina, että hyvä diktaattori olisi paras ratkaisu. Ajatus johtajasta – kutsutaan häntä vaikka kuninkaaksi – jota koko kansa rakastaa ja kuuntelee, on tietysti mukava. Ja kuningas tietysti kuuntelisi ja kunnioittaisi kansaansa yhtälailla! Kiinan systeemiä miettiessä on ensimmäisenä hyötynä minulla mielessä, ettei ainakaan paskalehtien tarvitse kirjoitella turhista puolueiden kinoista, jotka tosin Suomessakin ovat aivan keksittyjä: 100%:sesti sionistinen PS oli jonkun aikaa olevinaan maahanmuutto- ja EU-vastainen remmi, jotta saatiin keinotekoinen, todellisuudessa olematon vastavoima luoduksi ihmisten mieliin. Oikeasti 170-kiloisen, Brüsselin lounailla lihotetun maanpetturin ja ammattivalehtelijan poppoo oli alusta asti juutalaisten johtama valeoppositio.

    • Kuten tohtori Vesa-Ilkka Laurio kuvaili tätä “demokratian” ikävää tilannetta: juutalainen hyväksyy jokaisen puolueen jokaisen ehdokkaan ja sitten asettaa ne ehdolle. Katsokaa kirjoitukseni alkuun, jos pääsi jo unohtumaan… Jotkut harhaiset, varjossa elävät ihmiset rummuttavat VIELÄKIN Perussuomalaisten nimeen, joka on mielestäni yhtä käsittämätöntä kuin suvakkien ja mädättäjien ulina siitä, että PS on fasisti-natsien ja rasistien puolue. Mielenkiintoinen dilemma. Te jotka neljä vuotta sitten ja 2019 vielä äänestätte bullshit-BS:ää ja käskette kovaan ääneen muitakin äänestämään – “jottei punavihreät vie voittoa” – äänestitte eduskuntaamme nämäkin isänmaamme tuhoajat: Simon Elo, Kike Elomaa, Toimi Kankaanniemi, Jari Lindström, Jussi Niinistö, Pirkko-Ruohonen Lerner, Timo Soini ja Sampo Terho. Vaalipiirit on vielä junailtu niin, että tämä täysin TODELLISEN demokratian ideaa vastaan sotiva järjestelmä päästää läpi melkeinpä vain ryvettyneitä rikollisia, paatuneita valehtelijoita, ammattihyysäreitä, entisiä urheilijoita ja TV-julkkiksia. Juutalaisella rahalla nuo kaikki sisään menevät. Lobbarit voitelevat ahkerasti ja se onkin suurteollisuus joka meidänkin nukkeparlamenttia pyörittää. Todelliset päätökset tulevat Brüsselistä, Strasbourgista ja Luxemburgista – suoraan sionisteista pahimmilta!

     Jos minä olisin yksinvaltija, niin hoitelisin OMAKÄTISESTI ensimmäisten joukossa nuo wikipedistit ym. kotoperäiset sumuttajamme – vasta sitten olisi vieraslajien aika… https://totuusbloki.wordpress.com/2013/09/15/kiinan-juutalainen-historia/ ← Tuolta voitte lukea mielenkiintoisia juttuja aiheita hipoen.

 2. Moikka! Tuli yksi kysymys mieleen tosta teidän Pohjoismaisesta liitosta? Tarkoittaako tämä sitä että Suomi menettää itsenäisyytensä, Norjan, Ruotsin ja Tanskan ohella ja nämä kaikki valtiot sulautetaan yhdeksi Pohjoismaiseksi valtioksi, eli uudeksi nk. Kalmarin unioniksi jossa olisi yksi virallinen kieli? Vai onko tämä Pohjoismainen liitto samanlainen kuin nykyinen Pohjola-Norden järjestö? Ja mitä tapahtuu Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kielille?

 3. Olen lukenut nyt pariin kertaan koko sarjan enkä löydä mitään moitittavaa. Pikemminkin päinvastoin. On luotava vahva, pohjoismaisiin perinteisiin arvoihin ja omaan kulttuuriin nojaava yhteisö joka todellakin sanoo miten täällä eletään, miten me tahdomme täällä elää. Jolle ei kelpaa, on vapaa lähtemään muualle jatkamaan nakerrustoimintaansa.

 4. Tietyistä rikoksista kuolemantuomio heti ja sitten melkeinpä kaikki loput voivat toimia “yksi tuomio ja toista ei tule” -periaatteella. Toimisi mahtavana pelotteena. Loppuisi taparikollisten ja muun vähämielisen saastan paapominen: ne tappaisivat itse itsensä pois sortuessaan tyhmyyttään uudestaan samalle polulle. Omaehtoisuuteen perustuva ratkaisumalli on useimmiten se paras! Olen nähnyt monen kuolevan ja monen menevän lusimaan kerta toisensa jälkeen, mitään siellä viisastumatta. Mielestäni moinen kuona-aines ei ansaitse elää pilaten muiden elämiä, yhteiskuntarauhaa ja koskemattomuutta. Me emme tarvitse sellaista mihinkään. Kaikki turha pitää pystyä polttamaan pois. Loiset tulee aina tuhota. Mutta me olemme lajina niin rankasti laput silmillä ja suurin osa ihmisistä ei edes erota valoa varjosta. Korkeamman tajunnantason ja tietoisuuden saavuttaminen suuremmille massoille tuntuu lähes mahdottomalta ajatukselta. Ikään kuin yrittäisimme ratkaista arvoitusta, vaikkemme osaa edes kieltä, jolla se on laadittu. Meidän pitäisi aivan ensimmäiseksi oppia päästämään IRTI.

 5. “Terveessä ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa, jossa vallitsee kansanyhteisyys ja jossa ei ole olemassa joukkomaahanmuuttoa, tulee myös rikollisuus vähenemään.”

  Jo ~20 vuotta sitten YLEn K. Tervo -ohjelmassa kävi helsinkiläinen poliisipamppu kertomassa kylmää faktaa siitä, kuin nk. “aseman somalit” tekivät suurimman osan kaupungin taskuvarkauksista, näpistyksistä ja anastuksista – edes suhteuttamatta heidän määräänsä koko väestöön. Miettikää sitä! Muistaako kukaan? (Itselläni on poikkeuksellisen hyvä muisti…) Eli kun tuollaista saastaa kärrätään meidän eläteiksi loisimaan, ei voi olla kyse kuin ISRAELIN maailmanvallan agendasta, jossa kulttuurimarxismi on tärkeä keino saavuttaa tavoitteita!

  “potilaiden ongelmia todella käsitellään sen sijaan, että heille vain määrätään ‘onnellisuuspillereitä'”

  Taas voin omakohtaisesti todeta, ettei “onnellisuuspillereitä” ole olemassakaan. Oloa ne toki parantavat ja jopa poistavat kokonaan monia vaarallisia psykosomaattisia oireita, mutta onnellisuutta ne eivät itsessään tuo. Tämän voin OMALTA kohdaltani siis sanoa. Masennus on minun tapauksessani kutakuinkin synnynnäistä.

 6. Mietin jo vakavasti liikkeeseen liittymistä mutta tämä että huumekauppiaat rinnastetaan sarjamurhaajiin ja pedofiileihin on suuri ongelma oikeustajulleni. Mielestäni nykyinen maksimirangaistus törkeästä huumausainerikoksesta eli 13 vuotta vankeutta on varmasti aivan riittävä ainakin suhteessa raiskauksen 6
  vuoteen.
  Päihteitä on käytetty aina. Niitä käytettäisiin myös kansallissosialistisessa Pohjolassa. Joku niitä joutuu myymään. Myyjän telottaminen ei lopeta kysyntää.

  Ja en tarkoita että törkeästä h-ainerikoksesta pitäisi silitellä päätä mutta mielestäni lapsen raiskaaminen on tuomittavampaa kuin pilven myyminen henkilöille jotka haluavat pilveä ostaa.

  • Kannattaa asiaa ajatella siltä kantilta, että mitä enemmän ja kovemmin niitä huumeita vastaan taistelee, esim juuri kuolemantuomioilla, niin sitä isommat riskit välittäjille/valmistajille, mutta myös isommat voitot koska hinnat nousevat riskien takia. Mistä pitkällä juoksulla on seuraamuksena se että ihmisiä alkaa kiinnostaa kyseinen bisnes koska siellä liikkuu isot rahat. Ja jos valtio alkaa käyttää väkivaltaa kasvavissa määrin, niin myös rikolliset alkavat käyttää väkivaltaa. Se on loputon kierre.

  • Huumeet tappaa ja tuhoaa perheitä. Ihminen, joka myy rahanhimossaan suuria määriä ainetta joka tappaa, ansaitsee kuolla.

   Kansallissosialistisessa Pohjolassa ihmisiä tullaan opettamaan terveisiin elämäntapoihin ja nauttimaan elämästä selvinpäin. Kulttuurimarxistinen huumekulttuurin jumalointi poistuu viihdemaailmasta ja diilerit tulevat saamaan sen rangaistuksen mikä heille kuuluu.

   • Ihmisten opettaminen, valistaminen ja kannustaminen terveisiin elämätapoihin on toivottavaa, mutta tästä valistuksesta huolimatta jotkut yksilöt tulevat aina sortumaan päihteisiin. Oli se sitten alkoholi tai mikä vain muu päihde, absoluuttinen kielto kuolemanrangaistuksen uhalla ei tule sitä pysäyttämään. Huumeitä käyttää kuitenkin vain hyvin pieni ja marginaalinen osa väestöstä, ja nämä kyseiset henkilöt käyttäisivät ja joku heille niitä myisivät vaikka kuinka alkaisitte ampumaan ihmisiä. Väkivalta ei vain toimi, sitä on moni yrittänyt vaan kuinka hyvin se on toiminut esim. Latinalaisessa amerikassa tai aasiassa?

    Lisäksi kuolemanrangaistus on moraalisesti niin kyseenalainen tuomio ettei sitä kukaan sivistynyt ja järkeä käyttävä ihminen voi kannattaa. Jo pelkästään jos asiaa ajattelee siltä kantilta että kyseinen rikollinen voi jopa päästä aivan liian helpolla jos hänet vain surmataan. Eikö olisi parempi rikoksesta riippuen suhteuttaa vankilaolot ja vankeuden pituus? Esimerkiksi huumediilerin voisi laittaa 10 vuodeksi vankeuteen ja riippuen omasta motivaatiosta, hän voisi ansaita oikeuden parempiin vankilaoloihin jos osoittaa että on valmis hylkäämään rappeutuneen elämänsä ja tekee kaikkensa jotta voi kantaa oman painonsa ja korvata aiheuttamansa vahingot yhteiskunnassa? Ja jos on kusipää eikä osoita katumusta niin sitten viettää 1mX1m kopissa loppuelämänsä/tuomionsa vedellä ja leivällä, pakkotyön ohessa. Tietenkin taparikolliset ja ihmisille vaaralliset voitaisiin arvioida tapauskohtaisesti ja tuomita tarpeen vaatiessa loppuelämäksi työleirille.

    Mutta mitä huumeisiin tulee niin etenkin huumeidenkäyttäjien kohdalla valtion pitäisi tehdä enemmin ennaltaehkäisevää työtä kuten mielenterveysongelmien hoitamista ja auttaa jo ongelmissa olevia. Tämä ei onnistu uhkailemalla, kukaan ei halua hakeutua hoitoon jos täytyy pelätä että saa kiväärin piipun niskaansa. Jos saisimme hallittua huumeidenkäyttöä, ei olisi myöskään kysyntää huumeille.

    • Ei tuossa puhuta siitä, että päihteidenkäyttäjien pitäisi saada kuolemantuomio, vaan niiden diilereiden, jotka on myyneet suuria määriä hengenvaarallisia aineita. Vaikka se voi olla sinulle vaikea käsittää, mahdollisimman huono saatavuus vaikuttaa siihen, onko nämä käyttäjät pöllyssä vai selvinpäin.

     Todellisuudessa rikollisistakaan suurin osa ei Suomessa alkaisi käyttämään tappavaa väkivaltaa esimerkiksi poliisia vastaan, vaan korkeintaan muutamat ja loput nöyrtyisivät ja joko keksivät muuta puuhaa tai hyväksyvät riskin kuolemanrangaistuksesta. Jos ajatellaan, että muutama poliisi tässä kuolisikin, niin onhan se ikävää, mutta tuhannet hullaanheitetyt ihmiselämät säästyvät kun diilereille annetaan kunnon rangaistukset.

     Miksi kuolemanrangaistus on moraalisesti kyseenalainen? Tätä olisi tarkoitus soveltaa ainoastaan esimerkiksi sarjamurhaajiin, kovan luokan diilereihin ja törkeisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneisiin. Kumpi on mielestäsi enemmän väärin: että nämä kulkevat kadulla tai ovat vankilassa kuluttamassa valtion budjettia, vai että ongelma hoidetaan kerralla pois?

     Tässä tekstissä myös selvitetään, ettei vankilan tarkoitus ole rangaista, kuten sinä haluaisit, vaan parantaa. Metri kertaa metri kokoisessa kopissa lusiva tyyppi tuskin lähtee iloisena maksamaan veroja vankilasta päästyään – siinä touhussa ainoastaan katkeroituu ja se ei ole hyväksi kokonaiskuvaa ajatellen.

     Viimeiseen kappaleesi, niin tosiaan ei sitä kuolemanrangaistusta oltaisi soveltamassa ainoastaan siksi, että jollakulla on päihdeongelma. Ja päihdeongelmia luonnollisesti pyrittäisiin ohjaamaan terveellisempään suuntaan.

   • Valtio voisi myös tietyssä mittakaavassa myydä itse laillisesti puhtaita kontrolloidusti valmistettuja huumeita riippuvaisille ja antaa heille valistusta huumehoidosta sekä tarjota puhtaat neulat jne. Näin saataisin rahat pois mustilta markkinoilta ja valtiolle, josta ne voitaisiin ohjata huumeidenkäyttäjien vierotushoitoihin ja ennaltaehkäisevään työhön.

    Ihmiset jotka käyttävät kovia huumeita harvemmin käyttävät niitä koska haluavat pitää hauskaa tai yms. perseilyä. Kyllä siellä on suurimassa osassa takana jotain mielenterveysongelmia joilla yritetään sitä omaa pahaa oloa parantaa. Ja tähän voi valtio puuttua, jos halua olisi, vaan eipä ole.

    • Voisi myös poistaa kaikki lait niin ei tapahtuisi rikoksia…

     Myydään huumeita niin saadaan rahaa huunevoerotukseen? Ei ole kyllä kovinkaan loogisen kuuloinen idea. Ja puhtaita neuloja sekä korvaushoitolääkkeitä tarjotaan nyt jo, eikä siitä ole mitään hyötyä. Lähes joka narkkarilla on c-hepatiitti ja korvaushoitolääke on vain yksi huume muiden joukossa mitä nämä nauttivat – ja ilmaiseksi.

     Suonensisäisiä huumeita käyttävät on tosiaan se marginaaliporukka huumeidenkäyttäjistä, joka näkyy ja kuuluu. Sen sijaan sinun kannattaisi tutustua termiin “viihdekäyttö” ja mennä sen jälkeen vaikkapa Helsingin keskustan muotiklubeille viikonloppuna tarkkailemaan mitä ne mustat kaverit sielä vessojen läheisyydessä puuhaa ja miksi paskahuussiin on jonoa ja kusilaareilla ei ole ketään. “Viihdekäytön” ongelma tulee siinä (sen lisäksi siis että se tuhoaa nuorten ihmisten aivoja jne) että se popularisoi huumekulttuuria ja tekee koko touhusta hyväksyttävämpää. Ja edelleen ne samat diilerit ne roinat myy, oli kyse “viihdekäyttäjästä” tai täysipäiväisestä narkkarista. “Viihdekäyttäjiltä” myös tulee ne isot rahat, koska heitä on moninkertaisesti enemmän kuin narkkareita.

Comments are closed.