Koti Artikkelit Politiikkamme, kohta 7

Politiikkamme, kohta 7

23

Kansallisessa Vastarinnassa julkaistaan sarja artikkeleita, jotka perehtyvät Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen puolueohjelman yhdeksään kohtaan. Seuraavassa kohta 7. Lue myös kohdat 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.

AK_Uutta_politiikkaa

Kansallissosialistisen valtion rakentaminen. Resurssit jaetaan niin, että niitä riittää koko kansalle, sekä heikoille että vahvoille. Tavoittelemassamme yhteiskunnassa kaikilla on mahdollisuus hyödyntää vahvuuksiaan. Kansallissosialistisessa valtiossa on vahva sosiaalinen turvaverkko, joka takaa kansalaisten oikeudet, mutta muistuttaa myös velvollisuuksista. Valtio kontrolloi infrastruktuuria niin, että se palvelee koko kansaa – tämä vaatii suurempaa vastuunottoa kuin mihin yritykset pystyvät. Samanaikaisesti yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustettaisiin.

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen edustama kansallinen sosialismi eroaa huomattavasti kansainvälisestä marxilaisesta sosialismista, jota edustavat kommunismi ja sosiaalidemokratia. Marxilainen sosialismi on osa valtavirtaa tämän hetken Pohjolassa. Meidän sosialismimme puolestaan on kansallista, ja se perustuu kansankokonaisuuteen eikä luokkataisteluun. Yhteiskunnassamme sekä korkeasti koulutetut että fyysistä töitä tekevät ihmiset, sekä varakkaampien että vähemmän varakkaampien perheiden lapset, ja myös sekä yhteiskunnallinen eliitti että heikot tulevat työskentelemään kansan yhteisen päämäärän eteen.

Kansankokonaisuus tulee korvaamaan materialismin ja yksilökeskeisyyden, jotka nykyään vallitsevat kansan keskuudessa. Nyrkkisääntö “Mikä on kansan parasta” korvaa liberalistisen ajattelun “Mitä minä tästä hyödyn?” sekä marxistisen mallin “Mikä on parasta yhteiskuntaluokalleni?”. Kansallissosialismissa kaikilla ihmisillä on paikkansa täytettävänä työskentelyssä kansan hyvinvoinnin eteen. Yhteiskunta ilman mekaanikkoja tai maanviljelijöitä olisi aivan yhtä toimimaton kuin yhteiskunta, jossa ei olisi diplomi-insinöörejä tai ekonomisteja.

Kansallisessa sosialismissa ei ole myöskään kyse kaikkien ihmisten tasapäistämisestä, vaan kansallissosialismi tunnustaa sen, että kaikki ovat erilaisia. Kansallissosialismissa jokaisen ainutlaatuisia kykyjä ja valmiuksia hyödynnetään parhaimmilla mahdollisilla keinoilla.

Eräs kansankokonaisuuden edellytyksistä on tämänhetkisen monietnisen yhteiskunnan purkaminen; nyky-yhteiskunnassa, joka on sekoitus eri rotuja ja kulttuureja, muodostuu eri rotujen omia yhteiskuntaryhmiä. Näillä ryhmillä on omat (etniset) intressinsä, mikä on tuhoisaa kansan yhtenäisyyden kannalta.

 

Työllisyyspolitiikka

Jokaisella ihmisellä on sekä oikeus että velvollisuus työntekoon. Työnteko käsittää paljon muutakin kuin vain rahan tienaamisen – siihen liittyy usein myös sosiaalisen tarpeen tyydyttäminen. Työnteko saa ihmisen tuntemaan itsensä arvokkaaksi – työntekijä tekee jotain yhteiskunnan ja kansan palvelemiseksi. Valtion tehtävä on vaalia työntekijöiden perusoikeuksia. Valtion velvollisuus on varmistaa, ettei kukaan jää toimettomaksi, ja tarvittaessa julkinen valta kouluttaa ja perehdyttää ihmisiä uusiin työtehtäviin.

Esimerkiksi tehdastyöntekijää, jolla on vaivaa hartiaseudulla, ei heitetä sairaseläkkeelle, vaan hänet koulutetaan uuteen elämäntilanteeseen nähden sopivampaan ammattiin. Ihminen, joka ei kykene vaikkapa käyttämään jalkojaan, koulutetaan sellaiseen työhön, josta hän selviytyy liikuntarajoitteisuudestaan huolimatta. Samaa periaatetta sovelletaan myös älyllisesti kehitysvammaisten tapauksessa. Ne taas, jotka eivät laiskuuden tai haluttomuuden vuoksi käy töissä, tulevat olemaan yhteiskunnan sosiaalisten turvaverkkojen ulkopuolella.

Kun kaikki kantavat kortensa kekoon, myös lyhyemmät työpäivät tulisivat olemaan mahdollisia. Tähän myötävaikuttaa myös tekniikan kehitys. Lyhyemmät työpäivät mahdollistaisivat sen, että kansalaisilla jäisi enemmän aikaa perhe-elämään sekä toimintaan esimerkiksi erilaisissa yhdistyksissä. Samoin aikaa jäisi nykyistä enemmän myös kulttuurille.

Työnantajan ja työntekijän tulee olla samalla viivalla toistensa kanssa lakisääteisten oikeuksien ja velvoitteiden suhteen. Tämän ei tule riippua alasta tai kuulua vain työnantajajärjestöille. Sen, mikä on kansan parhaaksi, tulee kattaa koko valtio eikä vain yksittäistä ryhmää. Työpaikkojen luottamusmiehet tulevat työskentelemään yhdessä yritysjohtajien kanssa parhaan mahdollisen yhteisöllisyyden saavuttamiseksi työpaikalla. Viranomainen nimitetään suojelemaan paitsi työntekijöiden, myös työnantajien oikeuksia. Viranomainen puuttuu peliin, mikäli ilmenee konflikteja intressien suhteen. Työntekijöiden oikeudet tulevat olemaan kattavia.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Vaalii täystyöllisyyden periaatetta.
– Perustaa uuden viranomaistahon (vrt. työvoimatoimisto) vastaamaan yksinomaan siitä, että oikea ihminen päätyy hänelle oikeaan työhön.
– Tukee julkisesti laadukasta koulujärjestelmää.
– Poistaa työttömyystuen niiltä, jotka eivät laiskuuttaan halua tehdä töitä.
– Takaa laeilla oikeudet ja velvollisuudet sekä työntekijöille että työnantajille sen sijaan, että erilaiset omaan alaansa erikoistuneet neuvottelijat ja työnantajajärjestöt päättäisivät yksilöllisistä ehdoista.
– Perustaa viranomaisen, jonka tehtävä on varmistaa, että yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä toimii. Viranomainen myös valvoisi kummankin osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja jakoa.
– Pyrkii kuusituntiseen työpäivään.

 

Sosiaaliset turvaverkot ja yleinen hyvinvointi

Aivan kuten valtiolla on velvollisuus tarjota työtä kaikille työkykyisille, sen täytyy myös huolehtia niistä, jotka eivät ole työhön kykeneviä. Yhteiskunnan on tuettava henkilöitä, jotka ovat niin vakavasti sairaita tai vammaisia, etteivät he voi tehdä mitään työtä. Näin heidän elämänsä olisi silti elinkelpoista ja arvokasta. Hyvinvointi ja sosiaaliset suojaverkot eivät saa koskaan olla luokkakysymys, vaan niiden tulee koskea koko kansaa riippumatta henkilön tuloista. Kansan urheilullisuuden tukemiseen varattaisiin suuri budjetti, eikä terveydenhuollon laadusta tingittäisi.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Myöntää tukea kaikille niille kansalaisille, jotka eivät lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ole työkykyisiä tai joiden ei ole mahdollista kouluttautua uudelleen. Tuki tulee mahdollistamaan yhtä hyvän elämänlaadun kuin mitä se olisi silloin, jos nämä henkilöt kävisivät töissä.
– Takaa maksuttoman sairaan- ja hammashoidon kansalaisille. Tulemme myös tarjoamaan säännöllisesti kattavia terveystarkastuksia ehkäistäksemme epäterveellisiä elämäntapoja.
– Takaa, että kansanterveyttä, kansan koulutusta ja kansankokonaisuuden ajatusta kohottavan vapaa-aika- ja urheilutoiminnan hintaa lasketaan. Hinta määräytyy jokaisen kohdalla erikseen tulotason mukaan. Niille, joilla on kaikkein pienimmät tulot, vapaa-aika- ja urheilutoiminta on lähes maksutonta.

 

Yhteiset intressit ja peruspalvelut

Useilla aloilla kilpailu ja vapaa yrittäjyys ovat luonnollisesti erittäin hyödyllisiä asioita. Niillä aloilla, joiden voidaan katsoa liittyvän yleiseen kansalliseen hyvinvointiin, voitto ei saa koskaan mennä laadun, etiikan ja inhimillisyyden edelle. Valtiolla, jonka tehtävä on palvella kansaa, on aivan toisenlaiset ajatukset vastuunjaosta ja tulevaisuudesta kuin yksittäisellä yhtiöllä, jonka on tehtävä voittoa osakkeenomistajille.

Esimerkiksi valtio-omisteinen pankki kykenisi tarjoamaan täysin korkovapaata lainaa, ja valtion omistama media olisi vapaa mainonnasta. Valtiollisessa omistuksessa oleva bussiyhtiö pystyisi liikennöimään maaseudullakin, kun taas yksityisomisteinen yhtiö ei näkisi tätä tarpeeksi tuottoisana toimintana. Hoito- ja huolenpitoalan toimipaikkojen ja koulujen ollessa valtion omistuksessa valtio pitäisi huolen siitä, ettei koulutuksesta ja laadukkaasta hoidosta tulisi luokkakysymyksiä. Kun edellä mainitut asiat ovat luokkakysymyksiä, hyvätuloisimmat saavat parasta eikä kaikkia kansalaisia kohdella oikeudenmukaisesti.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Palauttaa hoito- ja huolenpitoalan sekä koulutuksen kokonaan valtion ylläpitämiksi palveluiksi pois voitonnälkäisiltä sijoittajilta.

 

Yksityisyrittäjyys

Vaikka valtio-omisteisuus tuleekin takaamaan kauaskantoisuuden monilla eri yhteiskunnan aloilla, on olemassa myös sellaisia aloja, joihin valtion ei tule koskea, sillä näillä tietyillä aloilla yleistä hyvinvointia palvelee paremmin yksityisomisteisuus. Kannustamme yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Tuotannosta ja kaupasta tulee säilyttää mahdollisimman suuri osa Pohjolan rajojen sisäpuolella. Pieniä ja paikallisia yrityksiä kannustetaan toimimaan tarjoamalla niille otolliset olosuhteet.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Perustaa tullin ei-pohjoismaisille kulutustavaroille, joita on mahdollista tuottaa Pohjolassakin.
– Tukee ekologisia, lähellä tuotettuja ja ympäristöystävällisiä projekteja.
– Helpottaa pienten, paikallisten yritysten kilpailua suuryhtiöiden kanssa myöntämällä pienyrittäjille taloudellista tukea.
– Tekee yritysten tuotannon siirtämisestä Pohjolan rajojen ulkopuolelle yrittäjälle taloudellisesti kestämättömän ratkaisun.
– Varmistaa, että valtio ja kunnat tukevat aina paikallisia, tervearvoisia pohjoismaisia yrityksiä.

 

Tutkimus, innovatiivisuus, taide ja kulttuurillinen työ

Tutkimus- ja kehitystyö, taide sekä korkeatasoinen kulttuuri ovat historiallisesti katsottuna saaneet pohjoisen kansan loistamaan verrattuna moniin muihin kansoihin. Ilman omamme ja muiden länsimaisten kansojen saavutusta ja nerokkuutta edellä mainituilla osa-alueilla ihmisen kehitys olisi pysähtynyt jo monta sataa vuotta sitten. Valtion tulee hyödyntää tätä pohjoisen kansan luomisvoimaa, ja tähän tulee panostaa tulevaisuudessakin.

Historian suuria keksijöitä, löytöretkeilijöitä, taiteilijoita, kirjailijoita, runoilijoita ja säveltäjiä ei ole ensi sijassa motivoinut taloudellinen voitto vaan puhdas tahto tehdä maailmasta parempi ja mukavampi paikka elää. Toinen motiivi on ollut kansan elämänlaadun parantaminen ja sen tietoisuuden lisääminen. Tämä henki meidän on löydettävä uudelleen, jotta meistä tulee jälleen edistyksellisiä aiemmin mainituilla osa-alueilla.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Tukee taloudellisesti tutkimushankkeita, jotka tähtäävät kansanterveyden ja ympäristön parantamiseen. Myös kriminologiseen tutkimukseen käytetään runsaasti määrärahoja, jotta rikollisuutta saataisiin ennaltaehkäistyä. Valtio kannustaa sellaiseenkin tutkimustyöhön, joka pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta maailmankaikkeudesta ja luonnon laeista.
– Myöntää stipendejä tai muita tukia yksityishenkilöille, jotka omalta osaltaan edistävät koko kansaa hyödyttävää tutkimus- ja kehitystyötä.
– Perustaa innovaatiokeskuksen, jossa valtio, yliopistot ja yritykset tekevät yhteistyötä luodakseen kasvualustan, joka antaa energisille ja älykkäille kansalaisille mahdollisuuden olla mukana tutkimus- ja kehitystyössä vieden kehitystä omalta osaltaan eteenpäin.
– Maksaa palkkaa lupaaville taiteilijoille, kirjailijoille, säveltäjille, muusikoille, elokuvantekijöille ja muille erityisen arvokasta kulttuurityötä tekeville henkilöille.

 

Koulunkäynti ja koulutus

Nyky-yhteiskunnassa peruskoulujen opetussuunnitelmat ja erityisesti ensimmäisten kouluvuosien opetussuunnitelmat ovat liian laajoja. Ne sisältävät myös paljon tarpeetonta oppimateriaalia. Samaan aikaan äärimmäisen tärkeitä aiheita ja taitoja sivuutetaan täysin. Ihmiset unohtavat suuren osan koulussa oppimastaan tiedosta aikuisikään mennessä, ja yhä harvemmin ihmiselle on todella hyötyä koulunkäynnistä elämänsä aikana. Heidän, joilla on erityistaitoja tietyissä kouluaineissa, on mahdollisuus kehittää taitojaan lisää vuosien aikana valittuaan yksilöllisemmän koulutusohjelman.

Yksi koulun tavoitteista tulee olla antaa kaikille oppilaille perustavanlaatuinen yleiskoulutus ja tärkeitä perustaitoja. Lähes yhtä tärkeää on, että koulu on ammatilliselle uralle valmistava instituutio. Koulun tehtävä on kasvattaa nuoret sukupolvet näkemään itsensä osana kansankokonaisuutta, ja se antaa perustan aikuiselämään kansallissosialistisessa yhteiskunnassa. Oppilaiden tulee oppia päättäväisyyttä ja vastuunottoa, minkä lisäksi heidän tulee kohottaa tahdonvoimaa ja ymmärrystä luonnosta ja luonnon laeista.

Kansamme veltostuu kaiken aikaa enemmän, ja laiskistuminen alkaa jo varhaisessa iässä TV:n ja tietokoneen viedessä suuren osa nuorten vapaa-ajasta. Koulun täytyy vastapainoksi lisätä liikuntatunteja ja ulkoilma-aktiviteetteja esimerkiksi järjestämällä oppitunteja metsässä. Eräs nykypäivän koulun ongelmista on, että siitä on tullut sekava instituutio, jossa opettajilta puuttuu kaikki auktoriteetti. Oppilaat saavat usein käytännössä päättää siitä, miten opetus tunneilla toteutetaan. Tämä ei johda vain kestämättömään kouluympäristöön vaan kasvattaa veltostuneita, heikkoluonteisia ja itsekeskeisiä yksilöitä. Kuri tulee palauttaa luokkahuoneisiin, ja opettajien auktoriteettia täytyy lujittaa.

Haluamme lisäksi kohottaa käyttäytymisen arvosanan tärkeäksi numeroksi, sillä se kertoo oppilaan noudattavan käyttäytymissääntöjä. Se myös osoittaa, että oppilas on paitsi hyvä luokkatoveri, myös läsnäoleva ja yhteistyökykyinen. Kuri ja vaatimus hyvästä käyttäytymisen arvosanasta tulee johtamaan kouluympäristöön, jossa ei ole stressiä. Tämä on edellytys sille, että oppilaiden täysi potentiaali tulee esille.

Kaikkia oppilaita varten tulee olla käytössä resursseja, jotta he voivat jokainen kehittyä yksilöllisten edellytysten pohjalta. On huomioitava sekä ne oppilaat, joille koulu tuottaa vaikeuksia, että ne, jotka ovat erityisen lahjakkaita. Kummankin ryhmän tarpeet tulee ottaa huomioon, ja ryhmiä on opetettava oikeilla tavoilla.

Jotta pystyisimme todella auttamaan niitä, joille oppiminen on vaikeaa, ja jotta voisimme samalla varmistaa, ettei lahjakkaampien oppilaiden potentiaali jää vakan alle, tulemme jo ennen yläastetta jaottelemaan oppilaat tason mukaan. Tätä jo alkuvaiheessa tehtyä jakoa luonnollisesti muokattaisiin oppilaiden tulevaisuuden oppimistulosten mukaan. Kiusaaminen lähtisi jyrkkään laskuun kansankokonaisuusajattelulle perustuvassa yhteiskunnassa. Lahjakkaammille oppilaille tullaan painottamaan, että etenkin heidän velvollisuutensa on huomioida ne, jotka eivät ole oppimisessa samalla tasolla.

Kansankokonaisuusajatteluun tukeutuen valtio tulee ottamaan käyttöön vapaaehtoisen, asevelvollisuuden jälkeen suoritettavan työpalveluksen. Tänä aikana mies tai nainen saa harjoitella kovaa työntekoa esimerkiksi tienrakentajana, kaivostyöntekijänä, kotipalvelussa, metsätöissä tai maanviljelijänä kansaa palvellakseen alimmillaan puoli vuotta. Työpalvelus otetaan käyttöön, jotta kansalaiset – kuuluivat he mihin yhteiskuntaluokkaan tahansa – oppivat, millaista on tehdä töitä käsillään.

Työpalveluksen suorittamisesta tulee pakollista maan korkeakouluihin ja yliopistoihin pyrkiville, ja valtio palkkaa vain työpalveluksen suorittaneita. Tietointensiivistä työtä tekevillä tulee siten olla ymmärrystä ja kunnioitusta muiden ihmisten olosuhteita ja elinehtoja kohtaan. Työpalvelus tulisi poistamaan tänä päivänä näkemämme halveksunnan, jota esiintyy kädentöitä harjoittavien ja älyllistä työtä tekevien välillä.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Muuttaa koulun liberaalille aivopesulle perustuvaa arvomaailmaa kansallissosialistiseksi eli kansankokonaisuusajatteluun perustuvaksi. Oppilaita opetetaan jo varhaisessa iässä kunnioittamaan luontoa ja sen lakeja.
– Lisää koululiikunnan tunteja ja huolehtii siitä, että koulut järjestävät oppitunteja nykyistä enemmän luonnossa. Tämä korvaa opetuksen, josta suurimmalle osalle oppilaista ei ole todellista hyötyä elämässä.
– Jakaa oppilaat heidän taitotasonsa mukaan eri ryhmiin.
– Nostaa käyttäytymisen arvosanan tärkeäksi numeroksi ensimmäisestä luokasta lähtien sekä lujittaa opettajien auktoriteettia.
– Takaa, että jo yläasteella koulutus muuttuu enemmän ammattiin suuntautuvaksi ja jokaisen yksilöllisen osaamisen huomioon ottavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työskennellään yhdessä koulutusvastaavien kanssa.
– Ottaa käyttöön vähintään kuuden kuukauden pituisen vapaaehtoisen työpalveluksen, jonka aikana kansalaiset tekevät fyysistä työtä. Jotta henkilö pääsisi opiskelemaan maan korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä työskentelemään valtiolle, on hänen suoritettava työpalvelus hyväksytyin arvosanoin.

 

Perhepolitiikka ja naisen rooli yhteiskunnassa

Nykyinen liberaali yhteiskunta puhuu urakeskeisyyden puolesta sekä miesten että naisten kohdalla. Näin molemmilta sukupuolilta jää paljon tärkeitä velvollisuuksia täyttämättä. Naisten tapauksessa kyseessä on velvollisuus tehtävästä lasten kasvattajana ja perheen koossapitäjänä. Monet naiset, jotka haluaisivat pysyä kotona lastensa kanssa, pakotetaan työelämään liian aikaisin. Toiset taas eivät hanki lapsia lainkaan, koska he kokevat, että uran ja perheen välillä tulee tehdä valinta.

On itsestään selvä asia, ettemme halua naisia hellan ja nyrkin väliin. Emme myöskään halua patriarkaalisuutta, jonka mukaan nainen on uhka miehelle. Vastustamme yhtä paljon sekä sovinismia että feminismiä. Feminismi tähtää samaan kuin sovinismikin, toisin sanoen se kääntää miehet ja naiset toisiaan vastaan sen sijaan, että he luonnonmukaisesti täydentäisivät toisiaan. Molemmat edellä mainitut ajatussuuntaukset eivät ainoastaan muodosta uhkaa kansankokonaisuudelle vaan ne ovat myös johtaneet siihen, että naisemme voivat psyykkisesti huonommin kuin koskaan aikaisemmin.

Naiskuvamme ilmentää esi-isiemme vaalimaa luonnonläheistä arvomaailmaa ja todellista tasa-arvoisuutta. Tämän myötä naisen rooli perheen yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä nostetaan takaisin sen ansaitsemaan arvostukseen. Naisille annetaan tietenkin mahdollisuus tehdä palkkatöitä, mutta yhteiskunnan ja median on tehtävä selväksi, ettei uralla eteneminen ole mikään vaatimus, ja uran sijaan voi valita perheeseen panostamisen. Mitään väärää ei todellakaan ole siinä, että nainen panostaa suurperheen äitiyteen uran sijasta. Pohjoismaista naista tulee kunnioittaa – tätä mikään muu liike ei tänä päivänä tee – ja äidin arvostusta yhteiskunnassa tulee kohottaa.

Monet ammattiryhmät eivät tämän päivän Pohjolassa valitse tehtäviinsä parhaimpia mahdollisia miehiä ja naisia. Sen sijaan työntekijöiden laatu kärsii yhteiskunnan korostaessa kaiken ylösalaisin kääntävää tasa-arvoteoriaa. Tämä puolestaan johtaa siihen, että kuhunkin tehtävään vähemmän soveliaat ihmiset pääsevät toimimaan niissä. Tämä tulee lopettaa.

On olemassa ammatteja, jotka ovat yleisesti ottaen sopivampia naisille, ja ammatteja, joihin miehet soveltuvat paremmin. Yhtäkään naista ei tulla kuitenkaan kieltämään toimimasta esimerkiksi palomiehenä eikä yhtäkään miestä kielletä toimimasta vaikkapa sairaanhoitajana. Tällaisissa tapauksissa työntekijän tulee kuitenkin osoittaa sopivansa tehtävään. Myös ammatillisten vaatimusten on oltava kummallekin sukupuolelle samat. Lisäksi on selvää, että kummallekin sukupuolelle maksetaan samasta työstä samaa palkkaa.

Kulttuurimarxismi, jossa feminismillä on keskeinen rooli, edustaa kansa- ja perhevihamielistä arvomaailmaa. Kulttuurimarxismi on johtanut siihen, että ne, joilla sukupuoli-identiteetti on rikkonainen, puhuvat homokysymysten puolesta tarkoituksenaan murskata niin kutsuttu heteronormatiivisuus – toisin sanoen rakenteet, jotka jokaisessa terveessä yhteiskunnassa ovat esillä.

Vaikutusvaltaiset homoseksuaalien etujärjestöt ovat tehneet homoudesta täysin normaalia, ja ne ovat muokanneet usein mielipideilmastoa kulttuurin ja median välityksellä. Yksi esimerkki tästä on, että “kansanedustajat” osallistuvat Pride-kulkueisiin. Toinen esimerkki on se, että laissa homoseksuaalit ovat oma kansanryhmänsä. Tätä eivät esimerkiksi etniset suomalaiset tai heteroseksuaalit ole.

Terve ja toimiva perhe on arvoiltaan luonnollinen. Se palvelee lapsen parasta ja muodostuu itsestään selvästi yhdestä naisesta ja yhdestä miehestä. Tämän tulee olla perustana yhteiskunnalliselle keskustelulle aiheesta. Avioliitto ja adoptio kuuluvat kiinteästi tähän luonnolliseen järjestykseen. Emme näe kuitenkaan tarvetta homoseksuaalisuuden kriminalisoinnille, kunhan nämä henkilöt eivät sanojen tai toiminnan tasolla osoita mieltä poikkeavuutensa puolesta.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Korottaa naisen yhteiskunnallisen roolin perheen hyvinvoinnin ylläpitäjänä takaisin arvostukseen. Emme kuitenkaan aja naisia pois työelämästä.
– Kaksinkertaistaa vanhempaintuen määrän ja maksaa sadan prosentin korvaukset naisille, jotka hoitavat perhettään sen sijaan, että he olisivat ansiotyössä. Kaikki vaatimukset isyysvapaista sivuutetaan, jotta äiti saa olla kotona lastensa kanssa koko ajanjakson.
– Tarjoaa tarpeen vaatiessa ilmaista lastenhoitoa. Esikouluissa keskityttäisiin koulujakin enemmän ulkoilma-aktiviteetteihin.
– Korottaa lapsilisiä ja monilapsisille perheille maksettavia korvauksia.
– Kieltää sukupuoleen, taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan positiivisen syrjinnän.
– Tukee luonnollista perhemallia, johon kuuluvat sekä äiti että isä. Kieltää homopareilta avioliiton ja adoptoinnin.
– Kriminalisoi homojen etujärjestöt ja muun luonnollista järjestystä vastaan suunnatun propagandan.
– Kieltää homoseksuaalisen mainonnan julkisilla paikoilla.

 

Eläkkeestä

Tänä päivänä monet ikäihmiset pakotetaan töihin, vaikka he olisivat sairaita ja heikkoja. Kun ihmiset eläköityvät, heidän huolenaan on se, saavatko he rahat riittämään. Työttömillä maahanmuuttajilla on nykyään usein taloudellisesti paremmat oltavat kuin heillä, jotka ovat eläneet ja työskennelleet tässä maassa koko ikänsä.

Kansaneläkkeestä tulee tärkeä osa tukia, eikä kansalaisia pakoteta vanhoilla päivillään säästökuurille, jotta he selviäisivät eläkeiästä. Eläkkeen alkamisajankohta riippuu muun muassa ammatillisesta taustasta ja terveydentilasta. Henkilön tulee olla Pohjoismaiden kansalainen eläkettä saadakseen. Täyteen eläkkeeseen vaaditaan asuminen Pohjolan rajojen sisäpuolella.

Tulemme perustamaan myös valtiollisen eläkeläisjärjestön sen rinnalle, että eläkeläiset voivat yhä halutessaan tehdä kevyttä työtä yhteiskunnan hyväksi. Tämä toteutetaan, jotta vanhemmat ihmiset kokisivat itsensä eläkepäivilläänkin yhteiskunnalle hyödyllisiksi. He voisivat olla tekemisissä keskenään, ja yhteiskunta kykenisi ottamaan vanhempien ihmisten tietotaidon käyttöönsä. Tämä eläkeläisjärjestö tulee myös olemaan mukana lisäämässä kansan eri sukupolvien välistä kanssakäymistä erilaisissa koulujen ja esikoulujen järjestämissä aktiviteeteissa. Tällainen toiminta tulee lisäämään yhteenkuuluvuutta, elämäniloa sekä vanhojen ja nuorten ikäluokkien välistä kansankokonaisuutta.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Korottaa kansaneläkkeen määrää niin paljon, ettei eläkeläisten tarvitse alkaa säästökuurille. Ilmaisu “köyhät eläkeläiset” tulee olemaan tuntematon tulevaisuuden sukupolville.
– Perustaa valtiollisen eläkeläisjärjestön, jossa eläkeläiset voivat edelleen vapaaehtoisuuteen perustuen työskennellä yhteiskunnan hyväksi.

 

Veropolitiikka

Valtio on monille kirosana. Kaikki verotuksen muodot nähdään varkautena, koska veronmaksajien rahat käytetään nykyään joukkomaahanmuuton tukemiseen, EU-maksuihin ja poliitikkojen korkeiden palkkojen maksamiseen. Voi siis sanoa, että edellä mainittu näkökanta tämän päivän valtioon on hyvin terve.

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen näkemyksen mukaan valtio on kuitenkin tärkeä osa kansankokonaisuutta. Valtio on uudessa Pohjolassa ikään kuin kansan käsivarsi; valtion tärkein tehtävä on tehdä työtä kansan säilymisen ja hyvinvoinnin eteen. Rikokset valtiota vastaan ovat rikoksia koko kansaa vastaan.

Kansallissosialismi ei siis vastusta verottamista sinänsä. Toisaalta kansallisen keskuspankin omistavan valtion ei tarvitse rahoittaa menojaan verottamalla yrittämistä ja työntekoa. Yleistä verotustasoa on siis mahdollista laskea tuntuvasti nykyisestä.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Hoitaa valtiontaloutta siten, että tavallinen kansalainen maksaa veronsa suopealla asenteella.
– Alentaa verotustasoa samalla, kun hyvinvointi ja sosiaaliset suojaverkot vahvistuvat.

 

Pohjoismainen Vastarintaliike

23 KOMMENTIT

 1. Kiitoksia jälleen perinpohjaisesta artikkelista! Tämä kannattaa jokaisen liikkeeseen liittymistä pohtivan lukea tarkkaan, sillä artikkelissa vastataan moniin kysymyksiin, joita aktivisteilta kysellään jatkuvasti.

 2. Mitenkä Vastarintaliike suhtautuu yksinhuoltajuuteen? Nykyään on tapauksia jossa nuori nainen hankkiutuu raskaaksi jotta välttyisi työnteolta ja pääsee myös kaupungin asuntojonossa etusijalle sekä saa myös sossuntukia joilla elää lasten kanssa ilman isän läsnäoloa. Isättömistä lapsista kasvaa usein, ei tosin kaikista, mutta lähiöissä asuneena voin sanoa että aika moni ongelmatapaus on juuri tällainen yh-äidin kasvattama nuori joka ei kunnioita mitään auktoriteetteja.

  Itse henkilökohtaisesti en suvaitse homoja, mutta toisaalta en myöskään janoa niiden tappamistakaan joten tuli mieleen kysyä että minkälainen rooli homoilla on kansallissosialistisessa yhteiskunnassa? Pitääkö niiden elää “kaapissa” ja feikata jonkun lesbon kanssa vale-parisuhde vai voivatko homot ja lesbot olla parisuhteessa keskenään ihan julkisestikin? Voiko isänmaalliset homot toimia jossain korkeassa virassa? Vai meneeko portit kiinni heti jos selviää että on homoseksuaali?

  Entä puututaanko mainontaan homoseksuaalisuuden lisäksi? Esiintyykö mainoksissa olevat naiset siveellisesti vai onko sallittua “myydä tisseillä” jotain tuotetta tai palvelua? Entä mitenkä muotiasiat? Onko naistenvaatteet kaupoissa pelkkiä pitkiä hameita neljällä eri värivaihtoehdolla, vaiko löytyykö myös kireitä housuja jotka saavat takapuolen näyttämään himoittavalta kuten nykyään on? Missä kulkee raja? Onko pornokaupat sallittuja joissa myydään hieromasauvoja, vai suhtaudutaanko kaikkeen seksuaalisuuteen ehdottomalla siveellisyydellä jossa esim. seksilelujen käyttö on ehdoton ei-ei?

  • Yksinhuoltajuudelle on monia syitä, joten eiköhän näihin keisseihin suhtauduta tapauskohtaisesti. Ja ennen kaikkea lapsen etuja ajatellen.

   Mielestäni homojen rooli käsiteltiin tuossa juuri niin tarkasti kuin sitä puolueohjelmassa kannattaa käsitellä: ihmisiä ei vainota heidän suuntautumisensa perusteella, mutta toisaalta epänormaaleja parisuhteita ei nosteta keinotekoisesti terveiden perhemallien rinnalle.

   Yksityiskohtaisiin kysymyksiisi (“Missä kulkee raja?”) tuskin otetaan kantaa puolueohjelman kantaisissa yleisluontoisissa teksteissä.

   Monet pointeistasi liittyvät myös kulttuuriin ja yleiseen arvomaailmaan, jotka muuttuvat automaattisesti samalla, kun liberaali kulutuskulttuuri korvataan kansallismielisellä poliittisella järjestelmällä. Terveessä yhteiskunnassa ihmiset itsekin tajuavat, että huoramainen käytös (oli kyseessä sitten naiset tai miehet) ei ole kunniallista.

   • Nyt eletäänkin vielä hyvin täysillä juutalaisessa varjon maailmassa, jossa kaikki on käännetty ylösalaisin: liberalismi on kaikkea muuta kuin vapautta, suveitsevaisuus kaikkea muuta kuin tasa-arvoa ja homoseksuaalien pride-touhu kaikkea muuta kuin ylpeyttä ja itsensä kunnnioittamista. Ehkä tämä sionistien hegemonia vielä murtuu tässä, kun lisää ihmisiä herää meidän puolellemme!

  • Tuossa tekstissä: http://www.vastarinta.com/vakaat-perheet-kansakunnan-paras-turva/ (vaikka ei ole virallista politiikkaa) esitettiin juuri samanlaisia huolia yksinhuoltajuuden vaikutuksista ja ratkaisuna, paitsi kulttuurinmuutosta, myös eroamisen taloudellisten kannusteiden purkua. Varmaan myös yksinhuoltajuudessa itsessään on vääränlaisia taloudellisia kannusteita kuten nuo mainitsemasi asuntojonot eikä varmasti ole eugeenisesti hyvä, että lapsia hankitaan tuollaisista syistä (vaikka vähälapsisuus onkin valkoisen rodun suurempi ongelma).

   • Ei tosiaankaan, kun tytöistä tulee äitiensä kaltaisia huoria ja pojista isiensä kaltaisia punaniskoja. Viina ja tupakka pitää ehdottomasti kieltää myös! Saunakaljat sallitakoot.

  • Kuten Kansallissosialisti ja Sinimusta jo aiemmin totesivat, asiat eivät ole ihan niin yksiselitteisiä.

   Perhe on koko yhteiskunnan tukipilari. Jos on vain yksinhuoltajia ja sikkkuja, sellainen yhteiskunta hajoaa sisäisiin ristiritoihinsa ja siihen ettei kukaan halua olla se joka uhraa aikaansa ja voimiaan yhteiskunnan hyväksi, todella nopeasti. Ei ole mitään syytä tehdä töitä kun “yhteiskunta huolehtii kuitenkin”.

   Nykyisessä tilanteessa hyväksyn suomalaiset yksinhuoltajat jos he haluavat lapsia ja jos he pitävät hyvät välit vastakkaiseen sukupuoleen koko varhaislapsuuden niin, ettei lapsi näe riitoja tai että hän kokisi olevansa erilaisesta perheestä. On paljon naisia jotka haluavat lapsen mutta eivät ole löytäneet sitä elämänkumppania joka “sytyttäisi”. Sen sijaan heillä kaikilla on hyviä miesystäviä joiden kanssa voi vakavasti harkita lapsen tekoa. En kuitenkaan hyväksy yksinhuoltajuutta hyötynäkökohdasta ajatellen: asuntojonot, elatusmaksut, vuokratuet, laiskus… Ihmisen pitää kehittää itseään koko elämänsä ajan. Joka hetki pitää pyrkiä parempaan jos siihen on mahdollisuus. Laiskuus on tyhmyyttä itseään ja perhettään kohtaan.

   Mitä tulee nykyiseen seksistiseen mainontaan niin sanoisin että se heijastaa suoraan itsekunnioitustamme. Meillä ei ole suoraselkäisyyttä sanoa itsellemme että emme osta niitä tuotteita joita mainostetaan itseisarvoamme halventavalla mainonnalla. Oli se sitten fyysisesti- tai psyykkisesti halentavaa mainontaa. Jos joku haluaa tehdä sellaista, niin hyvä on. Tehkööt. Minä en osta niitä tuotteita.

   Kansakuntamme selkäranka tulisi olla niin suora että Amerikkalainen valehteleva-mainonta ja/tai seksisstinen mainonta tulisi jättää omaan arvoonsa. Hyvin nopeasti ne katoaisivat niin televisiosta kuin katukuvastakin jos tuotteet eivät käy kaupaksi. Eivät ne uhraa rahaa jos se ei tuota mitään.

   Seksualisuudesta ollaan sitten jo laajempaa mieltä. Minusta se on kuitenkin jokaisen pariskunnan keskinäinen asia mitä halutaan kokeilla/mistä pidetään.

   • Ei sellaisella kansalla, jossa miehet ostamalla hakevat “vaimonsa” Siamista, voi itsekunnioitusta saati kunnioitusta naisiakaan kohtaan olla.

 3. Mielenkiintoinen teksti ja siinä oli monia hyviä ideoita. Se herätti kuitenkin myös muutaman kysymyksen.

  Miten ajattelitte erotella toisistaan töihinkykenemättömän ja laiskan? En usko, että se laiska nykyäänkään menee fattaan ja sanoo, ettei huvita tehdä töitä, että mistäköhän sitä rahaa saisi. Ja sitten kiltti täti sanoo, että okei, tuossa rahat. Eiköhän niillä laiskoillakin ole kaikenlaisia “vaivoja”, jotta he ovat työkyvyttömiä. Miten selvitätte, että henkilö oikeasti on työkyvytön?

  Toisekseen minua kiinnosti koulutukseen liittyvät asiat. Mitä tunteja peruskoulussa vähennettäisiin tarpeettomina? Miten koulutus olisi järjestetty? Maksetaanko siitä työpalvelusta palkkaa? Toisaalta on hyvä, että kaltaiseni yliopistolaiset joutuisivat/pääsisivät tekemään fyysistäkin työtä, koska minua ärsyttää se, että älyllistä työtä tekevät eivät aina arvosta “duunareita”. Mutta mites toisin päin? Opiskelen historiaa ja kuolleita kieliä ja voin kertoa, että ei sitä arvostusta meidänkään työllemme anneta. Jos koulutus jo peruskoulusta lähtien painottuu fyysisen työn arvostukseen, niin ei tilanne akateemikoille ainakaan helpommaksi muutu.

  • “Miten ajattelitte erotella toisistaan töihinkykenemättömän ja laiskan? (…) Eiköhän niillä laiskoillakin ole kaikenlaisia ”vaivoja”, jotta he ovat työkyvyttömiä. Miten selvitätte, että henkilö oikeasti on työkyvytön?”

   On varmasti totta, että kuvaamiasi vaikeita tapauksia on, ja ne täytyy selvittää tapauskohtaisesti lääkäri- ja viranomaisvoimin. Kaikki varmasti tuntevat kuitenkin nuoria, jotka nykyään uskovat olevansa “liian hyviä” esimerkiksi siivoojiksi ja tarjoilijoiksi, vaikka on selvää, ettei heillä ole mitään fyysisiä vaivoja. Kun riskinä on kaikkien tukien menettäminen ja sosiaalinen/virallinen leimaantuminen loiseksi (mikä kansallissosialistisessa valtiossa paljon pahempi asia kuin nykyään), vähentää se jo itsessään huijausten houkuttelevuutta.

   Tällaisen menettelyn merkitys on kulttuurillisesti lopulta jopa suurempi kuin taloudellisesti: työn vieroksumisesta tulee samanlainen tabu kuin se terveissä yhteiskunnissa on aina ollut. Tämä itsessään muuttaa ihmisten ajattelu- ja käyttäytymismalleja.

   “Toisekseen minua kiinnosti koulutukseen liittyvät asiat. Mitä tunteja peruskoulussa vähennettäisiin tarpeettomina? Miten koulutus olisi järjestetty? Maksetaanko siitä työpalvelusta palkkaa?”

   Koulupolitiikasta kirjoitetaan tulevaisuudessa lisää, joten yksityiskohtiin emme toistaiseksi mene. Tärkein muutos kuitenkin olisi urheilun ja kansalaistaitojen painottaminen nykyistä enemmän. Koulut ovat julkisia ja kaikille kansalaisille ilmaisia. Työstä maksetaan aina niin hyvä korvaus (oli se sitten esimerkiksi ansiopalkkaa tai kansalaispalkkaa), että työntekijän ei tarvitse huolehtia omasta tai perheensä toimeentulosta.

   “Jos koulutus jo peruskoulusta lähtien painottuu fyysisen työn arvostukseen, niin ei tilanne akateemikoille ainakaan helpommaksi muutu.”

   Kuten artikkelissa todettiin, kulttuurilla sekä tutkimus- ja kehitystyöllä on erittäin merkittävä rooli yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että valtavirtainen kulttuuri pitää myös akateemisen työn tekijöitä erittäin suuressa arvossa.

   • Toimitus kirjoitti: “…Kaikki varmasti tuntevat kuitenkin nuoria, jotka nykyään uskovat olevansa ”liian hyviä” esimerkiksi siivoojiksi ja tarjoilijoiksi, vaikka on selvää, ettei heillä ole mitään fyysisiä vaivoja”

    Tässä kannattaa myös muistaa se tosiasia että monet eivät innostu siivoojan työstä lähinnä sen todella huonon palkkauksen vuoksi. Julkisuudessa on ollut puhetta siitä kuinka esim. pääkaupunkiseudulla asuminen on jo senverta kallista että siivoojan palkalla ollaan aivan niukasti toimeentulon rajoilla. Ratkaisu ei ole se että kehoitetaan muuttamaan pois pk-seudulta ja sieltäkäsin sitten matkustaa 3 tuntia julkisilla Helsinkiin siihen samaan alipalkattuun siivoojan hommaan, puhumattakaan suomalaisten siivoojien korvaamisesta maahanmuuttajilla joita voi kyykyttää miten huvittaa ja siten levittää propagandaa heidän “huomattavasti paremmasta työmoraalistaan”.

    Itse uskon että tämä “tunnen nuoria jotka ei halua…” ratkeaa parhaiten juuri sillä että siivoojan sekä tarjoilijan ym. ammateista maksetaan senverta kohtuullinen korvaus ettei tarvitse kituuttaa koko lopun elämäänsä, ja tämänhän sinä jo mainitsitkin: “Työstä maksetaan aina niin hyvä korvaus (oli se sitten esimerkiksi ansiopalkkaa tai kansalaispalkkaa), että työntekijän ei tarvitse huolehtia omasta tai perheensä toimeentulosta.”

    Mutta kuinka sitten menetellään niiden kanssa jotka jäävät ilman mitään toimeentuloa? He kun tuskin käyvät hiljaa piilossa makuulleen odottelemaan omaa kuolemaansa. Esim. anarkistit ovat hyvä esimerkki tällaisista kaiken toivonsa menettäneistä katkerista häviäjistä jotka omistavat koko lopun elämänsä vain muiden ihmisten elämän tuhoamiseen.

    • Ongelmahan on silloin selvästikin asuntojen/vuokrien hinnoissa, jos ei PK-seudulla voi siivoojaa asua.

  • Tekstissä kerrotaan, että vamman vuoksi tiettyyn työhön kykenemätön siirretään toisiin hommiin ja tarvittaessa koulutetaan siihen. Eli esimerkiksi jaloista halvaantunut ihminen voidaan laittaa tekemään istumatyötä. Luultavasti sellaisia henkilöitä, jotka onnistuvat huijaamaan kärsivänsä kaikista mahdollisista vaivoista niin etteivät kykene mihinkään työhön, ei löydy niin paljoa että sillä olisi suurta merkitystä. Nykyään työvoimatoimistoissa/sossuissa/jne voi huijata sanomalla ettei pysty/kiinnosta/jaksa. Kansallissosialistisessa valtiossa laiskojen ihmisten pitää nähdä todella paljon vaivaa jos meinaavat laiskotella ja nauttia eduista. Kun laiskottelusta tehdään kulttuurikasvatuksella vieläpä sosiaalisesti tuomittava asia, vähenee näiden henkilöiden määrä entisestään.

 4. Mitä me teemme niille ihmisille jotka ovat olleet jatkuvasti ja systemaattisesti vastustamassa Vastarintaliikkeen toimintaa ympäri Pohjolaa esim. Antifa-liikkeen jäsenet? Eli jos Vastarintaliike on päässyt valtaan täällä Suomessa (jota syvästi haluan), niin oletettavasti Antifalta on odotettavissa jatkuvaa mellakointia meitä vastaan, ovathan he sentään nielleet kaiken liberaalin aivopesun ja mustamaalauksen kansallissosialismia kohtaan mitä heille on syötetty. Myös nämä anarkistit, kuten Suvi Auvinen ja kumppanit joiden unelma olisi Somalian kaltainen persläpi, mitä me teemme näille ihmisille?

  Eli tiivistettynä haluaisin saada jonkinnäköisen kuvan siitä, mitä niille ihmisille tapahtuu jotka vastustavat Vastarintaliikkeen toimintaa tai ovat muulla tavalla toimineet Suomen kansaa vastaan.

  Terveisin: Nuori kansallismielinen.

  • Kuten artikkelisarjan aiemmissa osissa on todettu, säädettäisiin valtiossa lakeja, jotka kieltävät kansan yhteistä etua vastustavan toiminnan. Mikäli näitä lakeja rikotaan, rangaistaan niistä aivan kuten muistakin rikoksista.

   Nykyisen kaltaiset äärivasemmistolaiset marginaaliliikkeet ovat olemassa vain siksi, että liberaali kapitalismi on antanut niille kasvualustan. Kansallissosialistisen valtion turvallisuudelle merkittävä tulevaisuuden uhka olisi sen sijaan sotilasliitto Nato, jonka julkilausuttu tavoite on tuhota “militantit nationalistiset” valtiot Euroopassa.

  • Jos ja kun sionistinen yksityispankkiamafia saadaan Euroopasta lopullisesti pois, niin ongelmahan ratkeaa itsestään, kun mätäpaiseilta loppuu rahoitus.

 5. »Lisäksi on selvää, että kummallekin sukupuolelle maksetaan samasta työstä samaa palkkaa.»

  Tätä jaksaa mädätyslehdistö vääristellä jatkuvasti: »naisen euro on 80 senttiä!» -tyyliin. Samalla tavalla myös Hitleriä, Saksaa jne. muistetaan parjata alinomaa ties millä erityisliitteillä ja -lehdillä Sanoman toimesta. Kyllä työehtosopimukset takaavat sen, että palkat ovat samat!

  »Kulttuurimarxismi, jossa feminismillä on keskeinen rooli, edustaa kansa- ja perhevihamielistä arvomaailmaa.»

  Tässä ERITTÄIN tärkeä pointti. Sukupuoliroolien tuhoaminen on vihollisellemme ensiluokkaisen tärkeää.

  Eläkkeistä sen verran, että vaikka Suomen eläkkeet ovat Euroopan huipputasoa, on ostovoima silti täällä yhtä onneton kuin esim. kreikkalaisilla.

 6. »Yhteiskunnallinen eliitti» – Tässä utopiassa ON siis jonkunlainen eliitti? Miksei tästä eliitistä tulisi samanlainen loiseläjä isännässään; yhteiskunnassa? Pelkään, että tämä yhteispohjoismaalainen unelma hajoaisi siihen, kun jaetaan maahantunkeutuvia pakoloisia kristillisesti tasan Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken. Valtaa pitää jokin kasvoton, nimetön eliitti, joka on oppinut EU-herrojen virheistä ja toimiikin täten vieläkin häikäilemättömämmin kansalaisiaan kohtaan. Yhteinen veronkeruuelin saadaan myös toimimaan hienosti – jotakin, jossa EU epäonnistui. No, tämä nyt oli sitten tämmöinen dystopia vain… Toivottavasti saadaan seuraaviin vaaleihin joku TODELLINEN vaihtoehto ja vastavoima. Saavat Perussionistit keskittyä lihottamaan itseään Arkadianmäellä ja EU-»parlamentissa» sekä sen suomissa suojatyöpaikoissa palkintona maanpetturuudesta. Tulee, meinaan, PS tippumaan Vasemmiston ja Vihreidenkin alle vaaleissa.

 7. Kunhan tässä touhussa ei luiskahdeta vain juutalaisen, hegeliläisen dialektiikan puolelle eli kansa ennen yksilöä – aina ja absoluuttisesti.

  • Ja täytyy, ihmiset hyvät, ymmärtää että rahoittaja on se tirehtööri, jonka tahtipuikosta otetaan suunta. Eli koulutus ajaa sionistista agendaa hyvin pitkälti nykyisessä mädätetyssä yliopistomaailmassa. Se menee kaiken muun edelle – jopa tieteellisen etiikan, niin että tutkimustuloksiakin väärennetään ja keksitään tyhjästä maailmanvaltaa ajettaessa ja pönkitettäessä. Wikipedia on täyttä sontaa, jos sen artikkelissa hipaistaankaan mitään poliittista aihepiiriä, joka paljastaisi sensuroimattomana/vääristelemättömänä kaikessa karuudessaan juutalaisten petollisuuden ja tuhollisuuden meille valkoisille eurooppalaisille. Mutta Wikipedia palkitsee uskolliset lakeijat ja kätyrinsä ja antaa vain “hyväksyttyjen käyttäjien” tehdä niitä oikeasti tärkeitä muutoksia ja päivityksiä. Eivät TV-kanavat tai lehdetkään tee juttujaan siksi, että haluaisivat palvella meitä kansalaisia puolueettomasti ja pyyteettömästi. Ne ajat ovat kaukana takana, jos niitä edes koskaan olikaan.

   NASA:t ynnä muut huuhaa-laitokset ovat lähinnä fasadi juutalaisten rahanpesulle. Tutkimustyö on sivuseikka. YK ja NATO ovat myös kaikkine lonkeroineen ja alajärjestöineen pelkkiä eliitin hallinnoimia kansalaisten ja suvereenien maiden tappo- ja ryöstökoneita. Meillä SuoPokin suojelee vain juutalaisia ja heidän palvelijoitaan eli maanpettureista suurimpia! Muistakaa että mitään ei “vain tapahdu”. Sodat, konfliktit ja yhteenotot luodaan aina keinotekoisesti. Ja se luoja on aina sionistinen, moraaliton, ahne, murhanhimoinen juutalainen. Se on ollut sitä jo tuhansia vuosia. Jeesus kutsui heitä Saatanan synagogaksi ja korppikotkiksi! Perverssit mekanismit ja keinot kuten tuhoisa tasa-arvoliberalismi, vaarallinen multikulturalismi sekä oksettava feminismi ovat aseita, joilla skismaa ja rahaa luodaan.

   • Maailmantalous on lypsyliikettä: ylös, alas, ylös, alas. Jotta joku voi voittaa, täytyy toisen hävitä. Kaikki eivät voi voittaa. Sionistipankkiiri rahoittaa ja tukee aina sodan molempia osapuolia, joten sionistipankkiiri voittaa aina. Sionistipankkiiri myös laatii säännöt, lait ja poliittiset puitteet, joten sionistipankkiiri saa lopulta kaikki rahat. Siis aivan kaikki.

    Muistakaa: MOTIIVI! Se on aina kaiken takana. Motivus eli liike, joka liikuttaa sitä kättä varjoissa, kulissien takana.

Comments are closed.