Koti Artikkelit Politiikkamme, kohta 6

Politiikkamme, kohta 6

3

Kansallisessa Vastarinnassa julkaistaan sarja artikkeleita, jotka perehtyvät Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen puolueohjelman yhdeksään kohtaan. Seuraavassa kohta 6. Lue myös kohdat 1, 2, 3, 4 ja 5.

AK_Uutta_politiikkaa

Tahdomme luoda modernin yhteiskunnan, jossa ihminen elää sovussa luonnon kanssa. Eläinsuojelulaeissamme painottuu etiikka taloudellisen hyödyn sijaan. Luontoa ja sen resursseja tulee käyttää viisaasti ja tulevaisuutta ajatellen. Jokamiehenoikeudet on turvattava.

Kaikille nykyisen poliittisen eliitin hyväksymille ideologioille ja järjestelmille on yhteistä se, että ne kieltävät pohjimmiltaan luonnon tai ne katsovat, että ihminen on sen ulkopuolella. Sekä monikulttuurisuusideologia että kansainvälisen finanssikapitalismin aiheuttama luonnonresurssien riisto ovat rikoksia luonnon järjestystä vastaan. Tästä on seurauksena ankara rangaistus, sillä ympäristön tuho tulee lopulta iskemään kipeästi myös ihmisiin. Tulevat sukupolvet kärsivät muun muassa romahtaneista ekosysteemeistä, ylikansoituksesta ja nälästä sekä loppuun kulutetuista luonnonvaroista.

Me kansallissosialistit katsomme, että ihminen on osa luontoa. Siksi hänen tulee elää sopusoinnussa sen kanssa ja seurata sen lakeja. Pohjoismainen Vastarintaliike on Pohjolassa ainoa poliittinen vaihtoehto, joka todella välittää aidosti luonnosta – myös sen suhteen, että vaalimme ihmislajin biologista monimuotoisuutta, jota kansojen sekoittaminen nyt uhkaa.

Kansallissosialismin luontoa kunnioittavista arvoista tulee tiedottaa laajasti, ja luonnonmukaisten arvojen tulee korvata se loismainen ajattelutapa, joka nyky-yhteiskunnalla on suhteessa luontoon. Ihmiskunta on tuhoon tuomittu ilman kansallissosialistista näkemystä siitä, että olemme osa luontoa ja sen tärkeitä vaalijoita.

 

Kestävä politiikka

Liberaalin demokratian aikakautena ihmisestä on tullut loismainen olento, joka imee maapallon resursseja, tuhoaa metsiä ja kohtelee luontoa muutoinkin halveksuen – joko levennellään omalla elämäntyylillä tai tehdään rikkaista yhä rikkaampia. Pohjoismainen Vastarintaliike tulee vastustamaan tätä nostamalla esiin vihreät kysymykset, jotka ovat aina olleet kansallissosialismille tärkeitä. Elämällä luonnollisesti ja ajattelemalla kauaskantoisesti voimme rakentaa kestävän planeetan myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Ajaa tiukempia ympäristölakeja.
– Panostaa geotieteisiin sekä paikallisen energian kehittämiseen ja käyttöön muun muassa kodeissa, autoissa ja teollisuudessa.
– Korostaa ekologista ajattelua materialistisen kulutusyhteiskunnan sijaan.
– Tekee kansainvälistä yhteistyötä saavuttaakseen tavoitteensa laajemmalti.

 

Eläinkysymykset

Pohjoismaisella Vastarintaliikkeellä on orgaaninen näkemys maailmasta, ja vastustamme vallitsevaa maailmankuvaa, jonka mukaan eläimillä on vain välinearvoa. Pidämme myös ihmistä luontokappaleena, ja korkeasti kehittyneinä olentoina meillä on erityinen vastuu siitä, ettemme aiheuta muille eläimille tarpeetonta kärsimystä. Meillä on myös vastuu siitä, että kykenemme säilyttämään tasapainon luonnossa.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Poistaa rituaaliteurastukset kuten kosherin ja halalin.
– Tiukentaa rangaistuksia rikoksista eläimiä vastaan.
– Kieltää tuskalliset eläinkokeet.
– Ajaa tervettä metsästys- ja kalastuspolitiikkaa, jossa otamme ainoastaan tarvitsemamme ja jossa sopeutamme elämäntapamme luonnon mukaan eikä päinvastoin.
– Lisää suojelua uhanalaisille kotoperäisille lajeille, joiden määrä hupenee ihmisen toiminnan myötä päivä päivältä.
– Ylläpitää ja terävöittää eläinsuojelulakeja. Sitä, mikä tänään määritellään ekologiseksi, on pidettävä vähimmäistasona. Karjanhoitoon, lemmikkeihin ja vankeudessa eläviin eläimiin kohdistuu tiukempia vaatimuksia.
– Varmistaa, että lapset oppivat jo pienestä pitäen kunnioittamaan ja ymmärtämään luontoa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta. Lapsista tulee kasvaa luonnon hoivaajia, ei sen parasiitteja.

 

Luonnollinen elämäntapa

Suurkaupungit ovat poliittisen ja taloudellisen korruption keskuksia. Niitä ei voi pitää kovinkaan terveinä elinympäristöinä ihmiselle, koska niillä on vieraannuttava vaikutus niin luontoon kuin toisiin ihmisiin (mikä heikentää edelleen kansanyhteisöä). Pohjoismainen Vastarintaliike rohkaisee asumaan alueilla, joissa ihmisellä on vaivaton pääsy luontoon sekä mahdollisuus maanviljelyyn ja myös tiettyyn omavaraisuuteen kriisiaikoina.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Rakennuttaa suurten kaupunkien laitamille laajahkoja viheralueita käsittäviä rivitaloalueita. Haluamme myös luoda parempia ja maksuttomia työmatkaliikenteen vaihtoehtoja heille, jotka asuvat maaseudulla mutta työskentelevät kaupungissa.
– Työskentelee elävän maaseudun puolesta. Tuemme pienyrittäjiä, jotka toimivat maaseudulla, ja hajautamme isoja osia julkisista palveluista kuten kouluista, terveyskeskuksista sekä kulttuuri- virkistys ja liikuntapaikoista.
– Lopettaa Pohjolan metsien hyväksikäytön. Metsää, kuten muitakaan luonnonvaroja, ei tule käyttää terveessä yhteiskunnassa ehtymättömänä voimavarana vain voiton maksimointi mielessä.
– Vastustaa maatalouden ja karjanhoidon teollistumista. Kiellämme tiukasti geenimuunnellut lajikkeet, keinolannoitteet ja kemialliset torjunta-aineet.
– Tukee pienimuotoista maataloutta. Mitä useampi voi tuottaa oman ruokansa, sen parempi.

 

Luonto on meidän kaikkien

Meidän pohjoismaalaisten tulisi olla ylpeitä siitä, että meillä on jokamiehenoikeudet kaikissa Pohjoismaissa (Tanskaa lukuun ottamatta). Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys muualla maailmassa, missä sitä ei usein ole lainkaan tai missä se on rajoitetumpaa. Näissä oikeuksissa näemme tärkeän periaatteen siitä, että luonto kuuluu kaikille. Se, että yksityishenkilöt voivat omistaa maata, on itsestäänselvyys, mutta heidän tulee nähdä itsensä ensi sijassa luonnon vaalijoina, ei sen omistajina.

Aiomme uudistaa nykyisiä luonnonsuojelulakeja ja tehdä siihen korjauksia ja lisäyksiä tarpeen mukaan. Lainsäädännön tulee olla selvempi muun muassa sen suhteen, kuinka luontoa voi suojella lyhytkatseiselta taloudelliselta riistolta.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Vaalii jokamiehenoikeuksia ja tuo ne koko Pohjolan alueelle.
– Tekee selväksi, etteivät jokamiehenoikeudet tarkoita vain oikeuksia vaan myös velvollisuuksia. Metsään ja maaperään kohdistuvat vahingonteot otetaan vakavasti, ja luonnossa tapahtuvista rikkomuksista on myös ilmoitettava velvoitteen nojalla.
– Vastustaa voimakkaasti laitonta luonnon kaupallista hyödyntämistä tai muunlaista riistoa.
– Ajaa vahvempia lakeja, jotka edistävät biologista ja geologista monimuotoisuutta.
– Varmistaa, että kunnat ottavat ympäristön huomioon silloin, kun kaupalliset intressit kohdistuvat luonnonalueille. Merkittävät maisemaan vaikuttavat muutokset vaativat luvan keskitetyltä luonnonsuojeluviranomaiselta.

 

Biologinen monimuotoisuus

Ihminen on osa luontoa, ja ihmislajin monimuotoisuutta on varjeltava. Mikään todellinen ympäristöasioista kiinnostunut puolue ei voi kannattaa monikulttuurisuusideologiaa, koska kyseinen kansanmurhan aate on täydellinen vastakohta todelliselle biologiselle monimuotoisuudelle.

Tahdomme edistää vapaiden kansojen maailmaa, jossa rodut elävät toisistaan erillään kyeten silti yhteistyöhön. Tällaisessa järjestelmässä jokainen kansa kehittyy omien edellytystensä pohjalta ja sopusoinnussa luonnon kanssa. Joukkomaahanmuutto, “monikulttuurisuus” ja kansojen sekoittaminen on pysäytettävä; ne ovat uhka alkuperäiselle populaatioille, ekosysteemeille ja biologiselle monimuotoisuudelle.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Vastustaa vieraita lajeja, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa luonnottomalla tavalla Pohjolan luonnossa. Pyrimme minimoimaan niiden haitalliset vaikutukset kotoperäiselle eläimistöllemme.
– Taistelee “monikulttuurisuutta” vastaan ja edistää sitä vastoin biologista monimuotoisuutta myös ihmisten osalta.

 

Pohjoismainen Vastarintaliike

3 KOMMENTIT

  1. Tärkeä kannanotto. Se on nähty, ettei ympäristöongelmiin saada ratkaisua kansainvälisellä tasolla YK:n neuvottelupöydissä. Tarvitaan kansallismielinen vaihtoehto!

  2. “meillä on erityinen vastuu siitä, ettemme aiheuta muille eläimille tarpeetonta kärsimystä.”

    Ihmiset eivät ole eläimiä.

    • Aivan, ihmiset kuuluvat viruksiin, toimintamalli on 1/1 samanlaista.

Comments are closed.