Koti Artikkelit Politiikkamme, kohta 1

Politiikkamme, kohta 1

37

Kansallisessa Vastarinnassa julkaistaan tulevien viikkojen aikana sarja artikkeleita, jotka perehtyvät Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen puolueohjelman yhdeksään kohtaan. Seuraavassa kohta 1.

AK_Uutta_politiikkaa

Joukkomaahanmuutto on välittömästi pysäytettävä. Suurin osa niistä, jotka eivät ole etnisesti pohjoiseurooppalaisia tai pohjoiseurooppalaisille läheistä sukua, tullaan palauttamaan lähtömaihinsa tai niiden lähialueille humaaneimmilla mahdollisilla tavoilla.

Rotumme selviytyminen ja vapaus on Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen poliittisen taistelun ehdottomasti tärkein tavoite. Tätä tavoitetta uhataan monelta suunnalta. Hälyttävin on muunrotuisten joukkomaahanmuutto Pohjolaan. Tämä yhdessä valkoisten matalan syntyvyyden ja sen tosiasian kanssa, että maahanmuuttajat hankkivat toisinaan lapsia pohjoismaisten naisten ja miesten kanssa, johtaa siihen, että etnisesti pohjoismaisen väestön osuus vähenee kaiken aikaa suhteessa ei-pohjoismaiseen populaatioon. Selkokielellä niin sanottu monikulttuuri sekä joukkomaahanmuutto tarkoittavat pohjoismaalaisten fyysistä syrjäyttämistä ja kansanmurhaa.

Pohjoinen kansa on historiallisesti katsottuna elänyt erillään sekoittumatta muukalaisten kanssa. Tämä on merkittävin syy siihen, että pohjoismaalaiset ovat kyenneet säilyttämään ainutlaatuisen geeniperimän, kulttuurin ja yhteiskunnallisen rakenteen. Eroavaisuuksia pohjoismaalaisten ja muiden maailman kansojen välillä voi kartoittaa ulkonäönkin perusteella, mutta todellisuudessa ne ovat paljon syvempiä kuin vain pinnallisia eroja. Ominaisuutemme kuten yhteistyökykyisyys, kekseliäisyys, järjestelmällisyys, velvollisuudentuntoisuus ja altruismi ovat muovautuneet niinä tuhansina vuosina, jolloin olemme eläneet erillään muista roduista.

Joukkomaahanmuutto on suuri rasite hyvinvointiyhteiskunnalle; rikollisuus lisääntyy, ja kulttuurit törmäävät yhteen. Nämä ovat kuitenkin pieniä asioita siihen verrattuna, jos kansamme lakkaisi olemasta. Viha ja sorto eivät kuulu rotu- ja maahanmuuttopolitiikkaamme. Sen lähtökohtana on selviytyminen ja ajatus siitä, mikä on parasta kansallemme.

 

Joukkomaahanmuuton pysäyttäminen

Tällä hetkellä Pohjolassa oleskelee miljoonia muukalaisia, ja heitä vyöryy lisää kaiken aikaa. Esimerkiksi Suomessa väestönkasvu johtuu pelkästään maahanmuutosta. Ruotsissa maahanmuutto on johtanut siihen, että väkiluku on noussut usealla prosentilla.

Vuodesta 1975 lähtien Pohjolalle vihamieliset voimat ovat tietoisesti hyväksyneet maahanmuuton, kunnioittamatta pohjoisen kansan kulttuurillista ja rodullista perintöä. Vuosi 1975 oli vuosi, jolloin Ruotsista päätettiin kattavan, juutalaisomisteisessa mediassa yhteiskunnalliseksi väittelyksi verhotun painostusjärjestöjen toiminnan tuloksena tehdä monikulttuurinen valtio ilman kansan tukea. Pian ilmiö levisi myös muihin Pohjoismaihin, kuten Suomeen, jonka afrikkalaisväestö alkoi kasvaa kiihtyvällä tahdilla 1990-luvun myötä.

Joukkomaahanmuutto on todellakin tilastollinen ongelma, ja joidenkin analyytikkojen mukaan esimerkiksi ruotsalaiset tulevat olemaan vähemmistö omassa maassaan jo 10–15 vuoden kuluttua. Olemme sitä mieltä, ettei ainoastaan maahanmuuton maltillinen rajoittaminen ratkaise ongelmaa.

Näin ollen Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Pysäyttää kokonaan Pohjolan ulkopuolelta tulevan maahanmuuton. Poikkeuslupia ei myönnetä ainakaan ennen kuin palauttamisprosessi on valmis.
– Aloittaa tarkan rajavalvonnan. Tämä on välttämätöntä myös rikollisuuden ja ihmiskaupan pysäyttämiseksi rajoilla.

 

Maahanmuuttajien palauttaminen lähtömaihin

Kansanruumiin selviytyminen sekä geenipooli on turvattava. Pieni määrä muukalaisia ei vaikuttaisi suurestikaan edellä mainittuihin. Joukkomaahanmuutto on kuitenkin saavuttanut sellaiset lukemat, että olisi mahdotonta tervehdyttää pohjoista kansaa vain pysäyttämällä maahanmuutto ja antaa niiden muukalaisten, jotka jo ovat Pohjolan rajojen sisäpuolella, pysyä täällä. Suurin osa niistä, jotka eivät ole etnisiä pohjoiseurooppalaisia tai pohjoiseurooppalaisille läheistä sukua, on palautettava lähtömaihinsa välittömästi maahanmuuton pysäyttämisen jälkeen.

Valtio tulee huolehtimaan muukalaisten kuljetuksista. Mikäli mahdollista, heidät kuljetetaan kotimaihinsa asti tai sitten kotimaataan lähimpään valtioon, jossa on rauhallista ja joka on halukas vastaanottamaan ihmisiä. Joissakin tietyissä palauttamistapauksissa voidaan tehdä poikkeuksia ja antaa henkilön jäädä Pohjolan alueelle. Näin meneteltäisiin esimerkiksi silloin, jos henkilö on fyysisessä vaarassa, mikäli hän muuttaisi pois Pohjolasta. Näin voidaan menetellä myös, jos henkilö on adoptoitu, jos hän on sekarotuinen tai jos hän syntynyt Pohjolassa ilman mitään sidettä esi-isiensä maahan.

Ihmisillä, jotka ovat osoittaneet erityistä avuliaisuutta Pohjoista kansaa kohtaan, on mahdollisuus tulla nimitetyiksi kunniakansalaisiksi, ja he saavat jäädä maahamme. Se pieni määrä muukalaisia, joiden sallitaan jäädä Pohjolaan, ei tule koskaan muodostamaan sellaista joukkoa, että se vaarantaisi kansamme selviytymisen.

Muunrotuisten palauttaminen olisi positiivinen asia myös heidän kotimaillensa. Se valtava ulkomainen osaaminen, jonka poliitikot sanovat tulevan tänne, on pois heidän kotimailleen elintärkeästä osaamisesta. Nykyistä eliittiä voi perustellusti syyttää uuskolonialismista; he vievät päteviä ammattilaisia muukalaisten lähtömaista vain “rikastaakseen” omaa maatamme. Aivokirurgeja ja insinöörejä tarvitaan ehkä vieläkin kipeämmin muukalaisten lähtömaissa.

Tulevaisuudessa puolueemme:

– Perustaa valtiollisen instituutin, joka tulee työskentelemään tehokkaasti arvioidakseen rodullisesti ne ihmiset, jotka ovat saaneet kansalaisuuden vuoden 1975 jälkeen. Tämä koskee myös heidän jälkeläisiään. Ne, jotka ovat saaneet kansalaisuuden ennen vuotta 1975, voivat menettää sen, mikäli heidät on tuomittu tai tuomitaan pohjoiselle kansalle vihamielisestä toiminnasta.
– Aloittaa välittömästi lähtömaihin palauttamisen suurimmalta osalta Pohjolan alueella oleskelevilta muukalaisilta. Tämä tulisi tapahtumaan humaaneimmin mahdollisin tavoin aiheuttamatta enempää kärsimystä kuin on mitä välttämätöntä.

 

Etnisesti pohjoiseurooppalainen vai lähisukua?

Eri ihmisrotujen olemassaolo ja se, etteivät rotujen eroavaisuudet ulotu vain ulkonäöllisiin vaan myös henkisiin ominaisuuksiin kuten esimerkiksi älykkyyteen sekä luonteen- ja persoonallisuuspiirteisiin, on aukottomasti todistettu hyödyntämällä sekä tieteellistä tutkimusta että tervettä järkeä. Maahanmuuttopolitiikkamme perustuu ensi sijassa rotupolitiikkaan, joka tähtää kansamme säilyttämiseen. Tavoitteemme ei ole ensi tilassa luoda täysin puhdasta pohjoista rotua, vaan pikemminkin säilyttää pohjoinen kansa sellaisena, jollaiselta se tänään näyttää; pohjoinen rodullinen tyyppi on hallitseva pohjoismaisessa geenipoolissa.

Rotututkimus on ollut Pohjolassa tabu aina vuodesta 1945 lähtien, ja sen vuoksi meillä on tänä päivänä puute moderneista ja konkreettisista rodullisista käsitteistä. Tähän liittyy se, että tiettyjen ihmisten on tänä päivänä mahdollista jatkaa valehteluaan siitä, ettei eri ihmisrotuja muka olisi olemassa. Todellisuudessa suurimmassa osassa tapauksista on itsestään selvää, kenen alkuperä on pohjoismaalainen tai pohjoismaalaista lähellä. Kiistanalaisemmissa tapauksissa tulisimme selvittämään modernia geneettistä profilointia apunamme käyttäen, onko henkilö pääasiallisesti pohjoista rodullista alkuperää.

Ne, jotka saavat jäädä asumaan Pohjolan alueelle, ovat paitsi kaikki pohjoismaiset kansat myös suurin osa keski- ja itäeurooppalaisiin kuuluvista ihmisistä, osa eteläeurooppalaisiin kansoihin kuuluvista ihmisistä sekä muualla maailmassa asuneet, pohjoista alkuperää olevat ihmiset. Näemme siis, että suurin osa niin kutsuttujen länsimaiden kansoihin kuuluvista Pohjolan alueella oleskelevista ihmisistä saisi jäädä maahamme nauttien täysistä kansalaisoikeuksista huolimatta ajankohdasta, jolloin he ovat saapuneet Pohjolaan.

 

Ulkomaanavustus ja apu kohdemaissa

Luonnon resurssit eivät ole jakautuneet oikeudenmukaisesti. Myöskään ympäristöongelmat eivät tapahdu tasaisesti eri alueilla. Edellyttäen, ettei ulkomaisia kansoja auteta oman kansan kustannuksella, suhtaudumme positiivisesti pohjoismaiseen avustuspolitiikkaan. Apua haluavan valtion on kuitenkin täytettävä tietyt eettiset periaatteet. Emme esimerkiksi tule auttamaan sellaista valtiota, joka ei omin avuin ole kyennyt toteuttamaan vastuullista ympäristöpolitiikkaa. Emme myöskään ole avuliaita sellaisia valtioita kohtaan, jotka toimivat tietoisesti vastoin kansallissosialismin perusperiaatteita esimerkiksi sallimalla rodunsekoituksen.

Paitsi antamalla humanitääristä apua katastrofialueilla voimme myös diplomaattisin tai pahimmassa tapauksessa sotilaallisin keinoin auttaa taistelussa suvereeneja valtioita painostavia imperialisteja vastaan. Nämä samat imperialistiset valtiot ovat koko maailman pakolaiskatastrofien takana.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Turvaa pohjoisen kansan perustarpeet ennen kuin resursseja käytetään muiden maiden auttamiseen.
– Toteuttaa anteliasta avustuspolitiikkaa, mikäli mahdollista, niitä valtioita kohtaan, jotka seuraavat tulevaisuuden hallintomme eettisiä ohjenuoria.
– Auttaa humanitäärisesti katastrofialueita ja toimimaan imperialismia vastaan.

 

Tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikka Pohjolassa

Pysäytettyämme joukkomaahanmuuton sekä päätettyämme palauttamisprosessin joitakin osia Pohjoismaiden rajoista voitaisiin jälleen avata. Tällöin kontrolloitu, läheistä sukua olevien kansojen maahanmuutto sallittaisiin. Vapaassa Pohjolassa annettaisiin turvapaikkoja myös niille kansaamme tai sen lähisukulaisiin kuuluville ihmisille, joita vainotaan rotunsa tai poliittisen mielipiteensä vuoksi asuinmaassaan.

Pohjoismainen Vastarintaliike tulee siis tiivistettynä toteuttamaan vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei muodostu uhaksi pohjoisen rodun selviytymiselle.

 

Pohjoismainen Vastarintaliike

37 KOMMENTIT

 1. “Osa 1” on kyllä tiivis ja pätevä paketti. Milloinkohan saadaan puolue Suomeen? 🙂 Meinaan että olisi varmasti puolueella “markkinarakoa” näinä aikoina. 😉

 2. Olisin samaa mieltä.

  Rohkeasti myös politiikkaan mukaan. Kaikki nykyiset puolueet ovat totaalisen selkärangattomia ja vaikka välitöntä menestystä ei tulisikaan niin tuhannet ja taas tuhannet kiinnostuisivat aidosti isänmaallisista ihmisitä.

  Nykyiset puolueet ovat niin syvällä sonnassa, että tuskin happea saavat. Mediavalta tekohengittää korruptoituneita ja maata pettäviä “johtajia”.

  Ymmärrän toki syyt, jotka pidättelevät, mutta silti rohkenisin kerätä nimiä, jotta puoluerekisteriin päästäisiin…

  Nordfrontin esimerkki on hyvä.

 3. Ehkä tosiaan ne vallankumouspuheet ja parlamenttivastaisuus kannattaa realismin nimessä unohtaa ja hoitaa tämä homma. Tai no “homma” siinä sanassa on outo kaiku. Sanotaan vaikka juttu.

  • Vallankumouksellisuus ja parlamentarismin hyväksikäyttö eivät todellakaan sulje toisiaan pois, vrt. Irlanti ja Libanon.

  • Sehän ei ole muuta kuin realismia että puhuu vallankumouksesta jonka Suomi ja Eurooppa tarvitsee.

 4. Satojen vuosituhansien aikana evoluutio muokkasi esimerkiksi negroidit vastaamaan Afrikan olosuhteita, eikä neekerit pärjää tällä Pohjolassa luonnollisella tavalla, siis ilman nykyistä jatkuvaa ylläpitoa kantaväestön resursseilla. “Uussosuomalaiset” moniosaajat eivät selviydy omin voimin yli talven. Kun Systeemi romahtaa kohta ja ottaen huomioon Pohjolan/Suomen omavaraisuuden ruoan suhteen on ilmeistä, että muunrotuisten miehittäjien osuus Pohjolan väestöstä siirtymäkauden jälkeen palautuisi sellaiseksi joka oli ennen demokratiaa. Samoin punaviherliberaalien anarkomarkojen tms. tärähtäneistön määrä tippuisi lähelle nollaa.

  Vääjäämättä lähestyvässä talouden ja demokraatian romahduksessa on Pohjoismaalaisten (ja yleensä valkoisten kansakuntien) pelastautumisen mahdollisuus. Kun ravintoa ei riitä kaikille, alkaa ruma pudotuspeli jossa Pohjoismaalaiset joko selviytyvät tai siirtyvät toiseen maailmaan ikävällä tavalla. Pohjoismaalaisilla on paremmat fyysiset ja henkiset kyvyt sopeutua täällä kuin miehittäjillä. Nykyiset vallanpitäjät suunnittelevat, että he aina voivat palkata puolet goyimeista tappamaan toisen puolen ja täten säilyttää oman hallitsevan asemansa – mutta onnistuvatko he tässä suunnitelmassaan? Siitä ei ole varmuutta, koska romahdus on maailmanlajuinen ja kansanvastaisen eliitin resurssit ovat rajalliset; eikä goyim aina toimi karjan tavoin kuin “homo economicus”.

  Nykyjärjestelmä vetää viimeisiä. Kaikkien järkevien Pohjosmaalaisten ja erityisesti kansallissosialistien l. patrioottien on valmistauduttava taisteluun selviytymisestä ilman turhia illuusioita sen rumuudesta. Parlamentarismia saa ja kannattaakin harrasta mikäli siitä on hyötyä, mutta on aina tiedostettava että jossakin vaiheessa demokraatit ja humanistit aina ja kaikkialla käyttävät rajatonta väkivaltaa.

  PS. SVL:n johtajat, luokaa mahdollisimman hyvät suhteet Venäjään päin, siinä on Pohjolan selviytymisen avain.

  • Pidän ajatuksesta rakentaa hyviä suhteita Venäjään, tavallisiin venäläisiin. Kyse ei ole putinismista vaan siitä, että venäläiset ovat viimeinen valkoinen kansa, joka ei ole vielä massamaahanmuuton saastuttama ja venäläisillä nyt vain on maailman suurimmat luonnonvarat.

   Jos halutaan suojella valkoista verenperintöä niin kaikki liittoutumat ovat tarpeen.

   Sionisteja on kaikissa maissa kylvämässä riitaa ja tuhoa, sille nyt vain ei voi mitään.

   • Tuttavuus muiden valkosten kansojen KS aktivistien kanssa antaa uutta tietoa ja täten hyödyllinen. Mutta minä tarkoitin suhteiden luomista valtiollisten emissaarien kanssa tai mielipidevaikuttajien kanssa. Unkarilainen Jobbik, kreikkalainen Kultainen Aamunkoitto, ranskalainen Kansallinen Rintama – loivat sellaiset suhteet ja Judentum on jo huolestunut siitä:
    https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-25/putins-western-allies

    Venäjällä on oma intressinsä, jotka tietyissä asioissa yhtenevät KS Suomen kanssa – joten tämä on hyödynnettävä. Esimerkkinä olkoon Syyria – nyt Venäjän asevoimat armotta moukaroivat Syyrian vihollisia – Israelin luomuksen ISIS ( https://www.youtube.com/watch?v=kVDHE4bRPAY ) koska Syyrian hallitus oli järkevä ja onnistui luomaan hyvät suhteet Venäjään. Sen sijaan Libyan Muamar Gaddafi ei saanut aikaan hyviä suhteita – eikä saanut apua Venäjältä “Lännen” hylkättyä – ja tuhottu.

    Kuvitelkaamme, että ihme on tapahtunut ja valta Suomessa on patriootteilla l. SVL:llä. Uusi hallitus on aina heikko, vie aikaa ennen kuin se vakiintuu. Alkuaika on kriittinen! Epäilemättä “Lännestä” (Judentum liittolaisineen: USA, EU, NATO, IMF, BIS yms.) alkaa hirmuinen painostus, kauppasaarto ja aseellinen hyökkäys joko suoraan tai proxin kautta. Näissä oloissa Venäjän suhtautuminen KS Suomeen on ratkaiseva.

    Jos Venäjä päättää, että autetaan Suomen kansaa sen oikeudenmukaisessa taistelussa kansallisen itsemääräämisoikeuden toteuttamiseksi – niin moni vaikea/mahdoton asia järjestyy hyvin (kuten Syyriassa nyt tapahtuu!).

    Jos taas Venäjä päättää, että SVL:n fasistisiat kaappasivat vallan! Polkevat humanitääriset lait! Aloittivat fasistisen terrorin! Ja jopa ampuvat tykistöllä Venäjään Mainilassa! – silloin kyllä painetta tulee ei pelkästään “Lännestä”, vaan myös “Idästä”.

    Mutta: yhtenevät intressit on olemassa ja siksi niistä on keskusteltava Venäjän emissaarien kanssa. Jobbikin, Kultaisen Aamunkoiton ja Kansallisen Rintaman tapaan.

 5. Puolueohjelmassanne oli paljon hyvää ja se kuulostaa toteutettavalta. Minua jäi kuitenkin hämmentämään yksi kohta ja toivon, että voisitte hieman avata tämän merkitystä. Mitä tarkoitatte rodunsekoituksen sallimisella?

  “Emme myöskään ole avuliaita sellaisia valtioita kohtaan, jotka toimivat tietoisesti vastoin kansallissosialismin perusperiaatteita esimerkiksi sallimalla rodunsekoituksen.”

  • Rotujen sekoittamisella tarkoitetaan tietenkin rotupetturuutta, jossa kaksi toisilleen vieraan rodun edustajaa hankkivat keskenään mulattijälkeläisen, joka on rodullisesti muukalainen vaikka saattaisi omata synnyinmaansa kantaväestön verta.

 6. Politiikkamme, kohta 1 vaikuttaa oikein hyvältä, asialliselta, jopa hivenen maltillisemmalta kuin saattaisi odottaa. Pari huomiota kuitenkin:

  Kansallissosialismilla Saksassa 1930-luvulla oli omat hyvät piirteensä, hyviä ihanteita, se loi myös vaihtoehtoisen talousjärjestelmän, jonka tähden mm globaalit suurpankkiirit sitä vihasivat. Kansallissosialismi sai kuitenkin mm. juutalaisten tuhoamisen vuoksi huonon maineen, jota sumeilematta käytettiin hyväksi läntisessä propagandassa, länsivaltojen tekemät sotarikokset tyystin ohittaen. En tiedä, kannattaako kovin paljon viljellä sanaa kansallissosialistinen poliittisessa agendassanne, se saa monelta karvat nousemaan pystyyn. Ei voida ohittaa vuosikymmenien propagandan luomaa painolastia, eikä sitä, että kaikki Saksan kansallissosialismissa ei johtanut hyvään. Mielestäni on korostetava agendassa nimenomaan termiä “vastarinta”.

  Toisaalta, kommunismi, vaikka huonossa huudossa onkin, ei ole niin tahriintunut käsite, Stalinin, Pol Potin, Mao Tsetungin ym. hirmuteoista huolimatta, koska propagandaa ei ole ollut niin paljon. Jos kansallissosialismi-termiä viljellään, pitää aina muistaa selittää, että kyse ei ole kaikkien Natsi-Saksassa tehtyjen toimien hyväksyntä vaan kansallissosialismin hyvien asioiden käyttöönotosta.

  Toinen asia: koska on niin usein tapahtunut, että esim. jäsenrekisteritiedot ovat päätyneet hakkereiden hallintaan (ja lopulta julkisuuteen), voi olla monelle kynnys liittyä edes kannatusjäseneksi, jos nimitiedot jonnekin rekisteriinne jäävät. On ihmisiä, jotka eivät halua julkisesti tulla liitetyksi liikkeeseen, vaikka aatemaailmassaan sitä kannattaisivat, heitä on paljon! Voisitte liittää kotisivuunne pankkitilinumeron, jonne voi laittaa haluamansa lahjoituksen täysin anonyyminä.

  Lisäksi kysyisin, mikä on Vastarintaliikkeen suhde Suomidemokraatteihin, hehän ilmeisesti keräävät nimiä voidakseen rekisteröityä poliittiseksi puolueeksi?

  • Minusta meidän pitää kertoa ihmisille se mitä heidän tarvitsee kuulla, eikä sitä mitä he haluaisivat kuulla (vaikka se nostaisikin karvat pystyyn). Toisaalta monet niistä asioista, josta Kolmatta valtakuntaa syytetään perustuvat valheille ja liioittelulle.

   Tämän päivän kansallissosialismin suhdetta Kolmanteen valtakuntaan käsitellään ainakin artikkelissa Nykyaikainen kansallissosialismi: http://www.vastarinta.com/nykyaikainen-kansallissosialismi/

   Jos haluaa tukea liikettä, niin kannattaa asioida kadulle.com-kaupassa. Tai sitten olla yhteydessä lähimpään aktivistiryhmään ja tavata kasvotusten. Jäjestö joutuisi todennäköisesti törmäyskurssille rahankeräyslain kanssa, jos tilinumeroa mainostettaisiin sivuilla. Luulisin.

   Oma kantani Suomidemokraatteihin riippuu siitä, minkälaista politiikkaa he ajavat ja minkälainen suhde heillä on rotuun, sionisimiin ja LGBT-ideologiaan. Jos he ajavat jotain maahanmuuttajien “integrointia” ja poliittisen homoliikkeen asiaa, niin ei kiitos! Täytyy jossain vaiheessa tutustua tarkemmin, niin muodostan sitten mielipiteeni..

   • Kolmas Valtakunta oli aikansa lapsi. Ja sitä oli jo odotettu, sen oli pakko tulla, Saksa ja sen kansa oli ahdistettu nurkkaan, koko Eurooppa oli, niin kuin nytkin, sionistien vallassa.

    Mikä siinä muka oli pahaa verrattuna mihin tahansa nykyiseen tai aikaisempaan mahtiin?

    Ei mikään. Ei yhtään mikään.

    Jos, iso jos, juutalaisille jotakin tapahtuikin, niin se oli pientä sen rinnalla, mitä oli jo tapahtunut samaan aikaan ja juuri ennen Venäjällä. Tai esim. turkkilaisten Armeniassa murhaamat kristityt tai Ukrainan holodomor.

    Syy siihen, että Kolmas Valtakunta on demonisoitu, on vain yksinkertaisesti se, että Kolmas Valtakunta ei alistunut juutalaisvaltaan. Missään suhteessa Kolmas Valtakunta ei ollut pahempi kuin juutalais-bolshevistinen, kommunistinen Venäjä. Ei missään suhteessa.

    Entä sitten paljon puhuttu Länsi?

    Ei mitään hyvää. USA pommitti julmasti ydinaseella siviilejä. Tarpeettomasti, aivan tarpeettomasti. Heitä ei ole koskaan asetettu vastuuseen tästä hirveästä rikoksesta. Nyttemmin viime vuosikymmeninä he ovat sionistien kanssa tappaneet miljoonia ihmisiä niin Vietnamissa kuin Lähi-Idässä. Heidän kätensä ovat olkapäätä myöten lämpimässä veressä.

    Juutalaisvaltio Israel? Sanani eivät riitä. Pahin mahdollinen hirmuvalta. Shabila, Shatra. Beirutin teurastaja, Ariel Sharon. Kouluihin Hellfire-ohjuksilla tapetut lapset. Muurit, aidat, ryöstetty maa. Kauhujen galleria, ihmisoikeusrikokselle rakennettu, roistovaltio.

    Kolmas Valtakunta oli vastaus siihen hirveään hätään, johon loiset olivat kansan ajaneet.

    Siinä ei ole ollut eikä ole mitään hävettävää.

    Hollywoodin fiktiiviset sontaelokuvat ja kristittyjen haudoilla tanssivat holokausti-tehtailijat ovat ihmiskunnan sontaa. Arvotonta sontaa. Ja swidun piste.

  • “En tiedä, kannattaako kovin paljon viljellä sanaa kansallissosialistinen poliittisessa agendassanne, se saa monelta karvat nousemaan pystyyn. Ei voida ohittaa vuosikymmenien propagandan luomaa painolastia, eikä sitä, että kaikki Saksan kansallissosialismissa ei johtanut hyvään. ”

   Ja voitas tuo rodusta puhuminen jättää samalla pois, sekin saa ihmisillä nousemaan karvat pystyyn sen sijaan voitaisiin puhua että ihmisillä on kaikilla omat kulttuurit ja ne pitää säilyttää, mutta tääkin kyllä voi nostaa joillakin karvat pystyy, voitas sanoa että kaikki maahanmuuttajat joilla ei ole suomalaista kulttuuria, pitää omaksua suomen kulttuuri jolloin heistä tulee suomalaisia. Ääh tääkin nostaa monella karvat pystyyn. Ehkä on vain parempi että hyväksytään että kaikilla on omat kulttuurit ja ne voi elää toistensa kanssa jonka tuloksena kaikilla on kivaa ja kenelläkään ei nouse karvat pystyyn.

   Näitkö mitä kävi? Lähdin kompromissin tielle jotta saisin kannatusta. Sama asia kävi persuille. Nyt tiedät että kompromissin tie on luovuttajien ja niiden tie jotka ovat politiikassa vain oman itsensä ja henkilökohtaisen uran vuoksi. Ole hyvä.

   “Kansallissosialismi sai kuitenkin mm. juutalaisten tuhoamisen vuoksi huonon maineen”

   Miksi uskot tähän? Voitko todistaa tämän?

   “Ei voida ohittaa vuosikymmenien propagandan luomaa painolastia, eikä sitä, että kaikki Saksan kansallissosialismissa ei johtanut hyvään. ”

   Voisitko listata asiat mitkä eivät johtaneet hyvään?

   “Lisäksi kysyisin, mikä on Vastarintaliikkeen suhde Suomidemokraatteihin, hehän ilmeisesti keräävät nimiä voidakseen rekisteröityä poliittiseksi puolueeksi?”

   Toivon itse että Vastarintaliikkeellä ei ole suhdetta Suomidemokraatteihin. Ainoastaan tietämätön henkilö kannattaisi Suomidemokraatteja koska he ovat juurikin niitä jotka lähtevät kompromissin tielle kun tiukka paikka tulee.

  • 6+0+0+0+0+0+0 = 6000000

   Tämä on se matemaattinen kaava jolla juutalaiset saivat sakraalinen luku propagandaa varten. Ja heidän kätyrit (marksistit/kommunistit/siono-kristityt/”hyödylliset_idiootit”/humanistit-homonistit tms.) ahkerasti levittävät. Totuudesta on puhuttava oikeilla nimillä, muuta tässä ei voi. Kansallissosialismi aatteena ei ole vain Saksan kansan ja NSDAP:n sankarilliseen taistelun sokea kopiointi. Aate pysyy muuttamattomana, mutta sen soveltaminen konkreettisessä ajankohdassa on oltava ajan mukainen.

   Älkää unohtako mitkä olivat olosuhteet silloin kun Saksa taisteli ihmiskunnan vapauden puolesta. Nykyiset goyimit eivät edes kuulleet koko sanaa Komintern vaikka silloin se oli todellinen kauhea uhka Euroopalle, Kominternin mottona muuten on “Наш лозунг – Всемирный Советский Союз!” (suomeksi Mottomme on Maailmanlajunen Neuvostoliitto!). NL:n vaakuna on sekin aika paljastava. Juutalaisten omistama massamedia ei mainita näistä asioista halkaistua sanaakaan, ja esitetään Hitleriä sellaisena irrationaalisena raivohulluna joka vain reihui syyttä. Eivät kerro Judentumin sodanjulistuksesta Saksalle maaliskuussa-1933, eivät kerro että kaupunkien hävittämiseen tarkoitettujen polttopommien massatuotanto oli aloitettu Britanniassa jo v. 1936, eivät kerro kauhistuttavista rikoksista mitä tekivät Judentumin alaiset liittolaiset (USA, Britannia, NL), eivät kerro ns. “DEF” kuolemanleireistä ja muusta sellaisesta. Joten ennen kuin esität ko. myyttejä faktoina – kannattaa tutkia asiaa perin pohjin.

   Suomidemokraatteista. Mielestäni tämä lause SD:n ohjelmasta “Maahanmuuttajat ja suomalaiset on nähtävä tässä mielessä yhtenä ryhmänä, jolloin kukaan ei saa kohtuutonta etua toiseen nähden.” kertoo käytännössä jo kaiken tarpeellisen. Valeoppositio ver.2. Koska persjuen vetovoiman loppumisen jälkeen kansan tyytymättömyyden on taas kanavoitava Systeemille turvalliseen suuntaan.

   • Leo kun sinulla on aivoja sekä tietoa asioista niin haastan sinut seuraavalla kysymyksellä:

    Jos “integroituneita”, etnisesti ei-valkoisia maahanmuuttajia (työssä käyviä “kunnon ihmisiä”) ei nähdä suomalaisten kanssa samassa ryhmässä olevina niin miten heidät on sitten nähtävä? Ja mikä ratkaisu tähän keksitään sitten JOS kansallissosialistit pääsevät päättämään asioista? Näen tähän vain kolme ratkaisua jotka tyydyttäisivät kansallissosialistista johtoa:

    1) Heidät revitään täältä juurineen ja viskataan ulos maasta.

    2) Heistä tehdään jyrkästi toisen luokan kansalaisia joilla eri oikeudet ja velvoitteet.

    3) Heidät tuhotaan.

    Kerro minulle mitä heille pitäisi mielestäsi tehdä?

    • En ole leo, mutta..

     Etnisesti ei-valkoiset maahanmuuttajat lähetetään sinne, minne he kuuluvatkin, eli somalit somaliaan, irakilaiset irakiin jne. Jos hän on ahkera ja rehellinen työntekijä, on se suurempi lahja oikealle kotimaalleen kuin Suomelle.

     • Tällä sivustolla käy paljon ihmisiä jotka selaavat sivun nopeasti läpi ja sitten rupeavat miettimään näitä “ydinkysymyksiä” sen kummemmin perehtymättä.

      Kommenttiosioita lukevat sen sijaan kaikki. Tärkeitä asioita on hyvä saada esille selkeämmin.

    • Rodullinen puhtaus on kaikista vaikein asia – nimenomaan tästä syystä Judentum (joka itse on hyvinkin tarkka omasta rotuhygieniasta!) pitää rotujen sekoituksen kaikista tehokkaampana aseena taistelussaan goyim kansakuntia vastaan. Jopa julkinen keskustelu aiheesta käytetään patriootteja vastaan, joten en vastaa numeroin 1, 2 tai 3. Vihjaan sitaatilla: “Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla.”

     KS on LUONNONMUKAISUUTTA korostava maailmankatsomus, katsotaan tästä näkökulmasta. Voivatko Suomeen tuodut mamut tuottaa tarvitsemansa ruokaa, vettä, lämpöa, asuinsijaa yms. olemassa olon välttämättömyydet itselleen? Eivät voi, ei mitenkään. Ne eivät ole biologisesti (kylmyyden kesto) ja psyykkisesti (pitkäjänteisyys riittämätön) sopivia Suomen luonnollisiin olosuhteisiin. Joten ennen pitkää luonto korjaa ne pois (tärähtäneistön kanssa) hyvinkin pian sen jälkeen, kun fyysisten resurssien siirrot omavaraisempi olevalta suomalaiselta väeltä loppuvat.

     Tapahtumaketju luultavasti sellainen:
     – Rahajärjestelmässä ei ole olemassa tasapainopistettä, joten se vääjäämättä luhistuu kun velkasaturaatio on kerran saavutettu;
     – Yritykset menevät nurin, koska on mahdotonta tehdä voittoa! Velkaantunut väestö näet ei pysty ostamaan kaikkea joten deflatoorinen syöksykierre on valmis eikä ole pysäytettävissä nykyisessä paradigmassa.
     – Kehittyneen yhteiskunnan työnjaon (l. ammatillisen erikoistumisen) erittäin korkea aste takaa, että tuottavuuden laskusta tulee raju.
     – Ei tuloja – ei veroja. Hyvinvointivaltio luhistuu, kun veroilla rahoitetut tulonsiirrot käytännössä loppuvat.
     – Rodullinen polarisaatio kärjistyy ihan itsestään kun alkaa olla tiukka. Nälkiintyneet moniosaajat muodostavat etniset jengit, jotka ryöstelevät kaupungeissa. Sitten tyhmillekin suomalaisille selviää, että suojaa antaa vain taisteleva kollektiivi (“Myrskyosasto”?) jonka keskinäinen vetovoima ei ole rahasta kiinni: “Veri ja Maa”.

 7. Hienoa että viimeinkin on tässäkin organisaatiossa alettu ymmärtää että jos tahdotaan vaikuttaa pitää yrittää puolueeksi mediakin tykkää, mutta muistakaa ettette jämähdä -40 luvulle..unohtakaa pelkkä juutalaisuusvastaisuus, se aika meni ja oli, ja olkaa läsnä tässä päivässä, yrittäkää kasvattaa jäsenmäärää, ja enemmän alkaa tapahtua. Lähtökohta on että valtaa pitävät myyvät vaikka äitinsä ryssille jos saisivat hyvät rahat, parhaimmmat alueet suomesta on jo myyty ryssille, hyvät tehtaat kiinalaistettu..EU vei itsenäisyyden..mitä vielä? muslimit määrää uskonnon? millon meillekkin tulee torneja joissa kailotetaan tooraa?? itte ainakin oon valmis vaikka repimään kaiuttimet alas. mutta jos puoluletta oikasti tahdotaan tehdä, paras on tehsä siitä kuin kolikko, toinen puoli sileä ja toinen menee asiaan..jos ymmärrätte

  • …juu, kyllä meidän ongelmamme johtuvat muista kuin juutalaisista. Kokonaan toisen aikakauden ja valtakunnan jonkun mielestä oletettu silloinen ongelmaporukka ei voi liipata nykypäivän Suomea, sisältää liikaa toiseutta ja olettamisia. Näin jollei vain haluta melskata historian natsijuttuja ja hakea paikkoja loukkaantumisille ja sen mukaista riehaantumisen oikeutusta ja kaikki vain koska halutaan riehaantua oikeutetusti. Jalkapallohuligaanikin haluaa (köpelösti) oikeutettua riehaantumista, ja te ette saa lisäarvoa käyttäen samaa möllien strategiaa ja logiikkaa hankkeellenne.

   Muu osa – ainakin mamu- ja EU-kritiikki – edellisen sijaan juurikin liippaa Suomea ja nykypäivää jollei joku ole sitä huomannut, ja siitä pisteitä organisaatiollenne!

   • “…juu, kyllä meidän ongelmamme johtuvat muista kuin juutalaisista. Kokonaan toisen aikakauden ja valtakunnan jonkun mielestä oletettu silloinen ongelmaporukka ei voi liipata nykypäivän Suomea, sisältää liikaa toiseutta ja olettamisia.”

    Juu ikävä kyllä suurin osa ongelmistamme johtaa juutalaisiin juurikin. Tottakai löytyy muitakin vaikuttajia, epäisänmaalliset politiikot jne. mutta kaikista löytyy enemmän tai vähemmän juutalaisten vaikutusta taustalta ja tiedät varmasti että nykyinen maailma on rahan ja maailmanpankkien hallussa ja kukapa rahaa ja maailmapankkeja hallitsee?

    “ainakin mamu- ja EU-kritiikki”

    Eu-ja maahanmuutto ongelmista löytyy juutalainen vaikutus taustalta.

    Se että juutalaisuusvastaisuudesta pitäisi jättäytyä pois on sama asia kuin sanoisi että emme välitä kansastamme koska jos haluat ajaa kansasi etua silloin sinun pitää katsoa kuka on nostettu muiden kansojen yläpuolelle ja kuka hallitsee muita kansoja.

    • Näin se on.

     Sionistit ovat taitavia kylvämään toisaalta vihaa ja toisaalta ostamaan poliitikkoja.

     Täysin sokeakin ihminen näkee, että Israel on tuonut mukanaan maanpäällise3n helvetin Lähi-Itään. Ei tarvitse kuin kävellä antikvariaattiin ja ostaa sieltä kirjoja, jotka kertovat ajalta ennen Israelia. Asia on kuin pläkki.

     Toisaalta USA on muuttunut aidosti hienosta valtiosta nykyiseksi kuoleman ja tuhon demoniksi. Ja kas kummaa, kaikkia Lähi-Idän valtioita pitää pommittaa ja joka paikassa on USA:n vastaisia terroristeja. Samaan aikaan USA on täynnä sionistisia organisaatioita ja esim. FED:in johto on sääty, johon muilla kuin juutalaisilla ei ole mitään asiaa. USA on velkaantunut kohta kolmannen maailman tasolla, mutta mikään apu ei riitä Israelille. Sokea voi olla, hyväntahtoinen voi olla, mutta ei tarvitse olla idiootti.

     Euroopassa taas yhtäkkiä ei ole muuta kulttia kuin tämä idioottimainen “diversiteetti”. Ja taas kovimmin huutaa sionisti.

     Ja Israelissa rajat ovat tiukasti kiinni, muureja rakennetaan, ohjuksia ammutaan, palestiinalaisia teurastetaan.

     Mutta goyim ei näe, goyim laskee niitä kolmeakymmentä hopearahaa, joita maksetaan tietoisesti sivuun katsoville.

     Yksikin USA:n kongressiedustaja sanoi: “Olen Israelin huora!”, ja nauroi makeasti päälle. Sionistit sitten vähän toppuuttelivat. Noh, noh, ei nyt ihan noin saa sanoa.

     Totta kai joukossa on hyväntahtoisia idiootteja, mutta kun pikkaisenkin rapsuttaa esim. Merkeliä, Hollandea, Sarkozya, Cameronia niin kyllä Daavidin tähti alkaa näkyä, selvääkin selvemmin.

     Meillä ollaan olevinaan fiksumpia, mutta kyllä viime aikoina on näkynyt, että Brysselistä tulee käyttäytymisohjeita hallinnon joka tasolle, oikeuslaitos mukaan luettuna.

     EU on kuin onkin Neuvostoliitto 2.0. Jos olet eri mieltä, olet rikollinen. Se riittää.

 8. Nyt viranomaiset ovat kieltämässä katupartiot, tolloja kun ovat. Sanon vain, että huonosti tulee käymään. Lapset ja naisemme eivät ole enää turvassa. Kuka sitten vastaa, kun joku afrikkalainen joukkio raiskaa naisemme. Suomen virkavalta ja päättäjät vain suojelee näitä. Miksi ihmeessä ei joku rauhallinen partio voi kiertää ja tsekata paikkoja.. Jos sitten tapahtuu se mitä pelkään, he voivat sitten ilmoittaa viranomaisille

  • Ongelma ei ole “afrikkalaisissa”. Maahantunkeutujista 95 % on Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä, muslimimaista. Kypsyttää kun työperäiset afrikkalaiset saavat saatanasti sontaa niskaansa matujen touhujen takia.

   http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/tutkimus-kenialaiset-tekevat-eniten-toita-suomessa/

   “Tilaston kärjessä ovat kenialaiset, joista työllistyneitä on 67,7 prosenttia.”

   “Korkein työttömyysaste, noin viisikymmentä prosenttia, on Sudanin, Somalian, Irakin, Afganistanin ja Myanmarin kansalaisilla.”

 9. Lainaus tekstistä: “Joissakin tietyissä palauttamistapauksissa voidaan tehdä poikkeuksia ja antaa henkilön jäädä Pohjolan alueelle. Näin meneteltäisiin esimerkiksi silloin, jos henkilö on fyysisessä vaarassa, mikäli hän muuttaisi pois Pohjolasta.”

  Tarkoitukseni ei ole lytätä, vaan kiinnostaa kuinka tulkitaan lähtömaassaan kuolemaantuomitut (tai mahdollisesti myös näppärä pikku “kuolemantuomio-pdf” passin välissä). Voin uskoa että lynkkaus on fyysinen uhka ja toteutetaankin vaikkapa tarvittaessa. Mietin sitä tarjoaako oletettu lähtömaan kuolemantuomio kaikkinaisen suojan kaikkeen Suomessa, jo nytkin. Karkottaa ei saa, yhtään mistään rikoksesta.

 10. Mielestäni kansallissosialistinen Pohjola yksinkertaisesti asettaa oman kansansa etusijalle.

  Jos ja kun näin toimitaan niin mitään ongelmaa rotujen välillä ei ole eikä tule.

  Jos esim. joku kokee tämän huonoksi oman itsensä kannalta niin valtio tukee reilusti tätä maastamuuttajaa, koska hän kaipaa parempaa itselleen. Eli kokemus on subjektiivinen ja valtion ei tarvitse alistaa tai ahdistaa.

  Se vain on niin, että me emme halua olla mulatteja, emme mustia, emme aasialaisia, olkaamme siis valkoisia, alkuperäisiä Pohjolan asukkeja.

  Toisaalta jos joukossamme elää muita ihmisiä, he ovat tervetulleita, jos he elävät maamme tavoin, elättävät itse itsensä lakien ja asetusten mukaan. Mutta heitä ei tueta heidän etnisen alkuperänsä takia. Pohjolassa tuetaan ja autetaan Pohjolan asukkaita, oman maan kansalaisia, niitä, jotka maan ovat rakentaneet ja jotka sitä puolustavat.

  Jos ihminen on syntynyt täällä, mutta ei ole alkuperäinen, hänellä on oikeus elää täällä. Edellyttäen että hän ei toimi vastoin Pohjolan kansojen etua. Ja toisaalta jos hän siis kokee olevansa ei-toivottu, häntä rohkaistaan avokätisesti löytämään itsellensä parempi elämä muualla.

  Ei tarvita väkivaltaa, ei sortoa.

  Kyllä ihminen itsekin oivaltaa asian.

  Jos kansainvälinen yhteisö hyväksyy nykyisen Etelä-Afrikan valkoisten kohtelun niin sitten kansainvälinen yhteisö pitää turpansa kiinni.

  • Sanot: “Jos ihminen on syntynyt täällä, mutta ei ole alkuperäinen, hänellä on oikeus elää täällä. Edellyttäen että hän ei toimi vastoin Pohjolan kansojen etua.”

   Tämän mukaan kun kansakunnalle vahingollinen naaras munii toukan Suomen maaperälle se muka tekee toukasta Suomalaisen? Sitten antaa toukan kasvaa pari kymmentä vuotta ja sitten arvioida onko tokka toiminut vastoin etua? Mutta jos toukka ehtii munia tai siittää uusia toukkia tarkastusaikana?

   Ei, ei, tämä on väärä ja vaarallinen ehdotus, elintilansa luovuttaminen vieraille ei lainkaan ole suomalaisten edun mukainen. Viholliselle ei saa antaa mahdollisuutta juurtua, koska muuten tapahtuu sama kuin oli tapahtunut serbialaisten Kosovossa.

   Värillisillä, lämpimän ilmaston roduilla lisääntymisen strategia poikkeuksetta on tyyppiä “r” (kala), kun taas kylmän ilmaston roduilla lisääntymisen strategia tyyppiä “K” (joutsen). https://theendofzion.com/wp-content/uploads/2014/10/RaceEvolutionBehavior.pdf
   Kaikella kunnioituksella, mutta tästä biologisesta syystä Sinun ehdotuksesi on hyvin vaarallinen suomalaisille(eurooppalaisille). Rodullinen sekoitus jossakin vaiheessa johtaa valkoisten kansanmurhaan (joko hitaan tai nopeaan, mutta tulos on sama).

   • Allekirjoitan tekstisi.

    Toki aluksi maassa taitaa olla eri rotuisia. Mutta mielestäni asia luonnostaan ratkeaa, jos rajat ovat kiinni ja mitään ulkopuolisia etnisiä ryhmiä ei hyysätä eikä maahan oteta.

    Mielestäni vahva omassa maassaan elävä kansa ei romahda siihen, että maassa on muitakin etnisiä ryhmiä, kunhan heitä ei missään oloissa suosita tai aseteta muutenkaan minkäänlaiseen erikoisasemaan. Ja tällä tarkoitan nyt pientä vähemmistöä, joka todennäköisesti itsekin lähtee, ennemmin tai myöhemmin.

    Tämä rotujen välinen ristiriita korostuu nyt juuri siksi, että valkoisilta kansoilta on viety itsemääräämisoikeus. Jos kansa elää itsenäisenä ja vahvana niin ei ole tarvetta oikeastaan lainkaan ns. rotuhygienalle. Mielestäni se tulee luonnostaan.

    Esimerkiksi näiden arabi/afrikkalaistollojen elättäminen maksaa nyt 1000 miljoonaa euroa. Me olisimme voineet maksaa sadalletuhannelle (100.000) suomalaiselle vauvalle kullekin (ei ulkopuolisten etnisten tyhmien) 10.000 euroa tällä rahalla !

    Jos tätä tehtäisiin kymmenen vuotta niin koko demografinen ongelma poistuisi. Nyt maksamme Moppen perseeseen miljardin miljardin perään saamatta koskaan muuta kuin murhetta ja huolia.

    Eli nykyinen vaihtoehdottomuus on vihollisen propagandaa. Vahva kansa voisi nauraa sionistien vallassa oleville naapureille ja näyttää mallia. Ei siinä muutama tuhat ei-valkoista paljon painaisi…

    Toki olen itsekin tiukan linjan mies, mutta huolet ovat monet ja vahvan kansan ei tarvitse pienistä välittää.

 11. Tässä nyt on ollut pessimismiä, näköalattomuutta ja tappiomielialaa ihan liiankin kanssa. Kukaan ei väitä että tie on helppo. Siellä miekin oon maannu nokka murassa ja ihan suoraan sanuen heittänyt hanskat tiskiin. Korpivaellus kesti parikymmentä vuotta. Uskoni asiaan heräsi henkiin kansallisen vastarinnan myötä ja siksi minä kannatan ohjelmakohtaa numero yksi.
  Tänne on laahautunut väkeä joka ei haluakkaan sopeutua vaan edustavat eräänlaista “vastakolonisaatiota”. Orvon oloinen selitys siitä että aina tynnyriin muutama mätä omena mahtuu, on väärin perin koska mikään satama ei ota purkaakseen pilaantunutta lastia, jollaiseksi katsotaan mikä tynnöri tahansa josta mädän lemu leviää.
  Suomen, suomalaisten, maan alkuperäisen väestön homma ei ole ottaa vastaan väkeä joka ei halua, eikä tulekkaan haluamaan suomalaiseen kulttuuriin jäsentymistä. Lisäksi koko tämä “pakolaisuus” on suuri huijaus.
  Geneven sopimus sanoo seuraavaa:”Tarpeetonta kärsimystä on vältettävä.
  Sodankäyntimenetelmiä on rajoitettu.
  Tehdään ero taistelijoiden ja ei-taistelijoiden välillä.
  Lääkintä- ja avustustoiminta on puolueetonta ja sitä pitää suojella (muun muassa suojamerkin kunnioitus).
  Kansainvälisellä yhteisöllä on oikeus valvoa periaatteiden toteutumista.”
  Siis oikeasti ei sanaakaan siitä että heidät on nyt majoitettava sinun kotiisi. On olemassa läjittäin Geneven lisäpöytäkirjoja MUTTA missään nnistä ei mainita asutusvelvollisuutta.
  Norjan hallitus karkoitti juuri yli viisituhatta “polkupyöräilijää” mutta meillä ilmeisesti otetaan tämä joposakki vastaan että heilahtaa. JA TÄMÄ TAPAHTUU VASTOIN NIITÄ KANSAINVÄLISIÄ SOPIMUKSIA JOIHIN SUOMI ON SITOUTUNUT. Sen sijaan Stub leipoo omasta aivostaan juttuja joilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Geneven, YK:n, EU;n etc sopimukset eivät edes häävisti peitä tämän hallituksen häpyä, mitä sillä ei olekkaan.
  Tila loppuu, mutta jokainen voi ottaa selavää näistä “humaaneista” paskapuheista. Voin selvittää asiaa laajemminkin, jos tilaa riittää. White Power!

 12. @Kloran 33

  14. artikla:
  1. Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.
  2. Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai teoista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita ja päämääriä.

  -Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

  Minun mielestä teidän tulisi ehdottomasti mittauttaa suosionne myös parlamentaarisesti. Teillä on siihen oikeus ja se toisi aatteellenne lisää voimaa.

Comments are closed.