Koti Artikkelit Malli kansojen vapauttamiselle

Malli kansojen vapauttamiselle

2

AK_daviddukemallikansojen

Tohtori David Duke esittää ihmiskunnalle uutta ohjelmaa. Tämä ohjelma luo vallankumouksen ihmisoikeuksien käsitteessä.

Artikkeli on tunnustus kaikkien kansojen täydellisestä oikeudesta säilyttää ominaispiirteensä, itsenäisyytensä ja vapautensa. Jokaisella kansakunnalla on oikeus säilyttää kulttuurinsa, perinteensä, taiteensa ja yhteiskuntajärjestelmänsä. Tämä rakentaa mallin rauhalle sekä kansojen ja yhteiskuntien harmonialle. Se vastaa kysymykseen, miksi meidän tulee vastustaa globalistien sotaisuutta, taloudellista orjuutta ja sionistisia sotia. Rakkauteen ja ymmärrykseen perustuvaa julistusta ihmiskunnan monimuotoisuudesta ja vapaudesta voidaan pitää moottorina oman eurooppalaisen perimämme säilyttämisessä ja maailman kaikkien kansojen oikeuksien turvaamisessa. Kansallinen Vastarinta julkaisee Duken artikkelin kokonaisuudessaan.

 

Perusta ihmiskunnan vapaudelle

Uskon, että jokaisen meistä tulisi sitoutua erilaisuuden säilyttämiseen. En ainoastaan vaali kaikkia elämän muotoja, mitä me kutsumme biodiversiteetiksi, vaan myös ihmiskunnan erilaisuutta. Uskon, että kaikilla kansoilla on oikeus säilyttää ihmisyytensä ilmeneminen, perintönsä ja kulttuurinsa. Jokaisella maailman kansalla on oikeus itsemääräämisoikeuteen, vapauteen ja itsenäisyyteen.

Ihmisten vapauden periaate on se, että kaikkien kansojen on voitava olla erilaisia. Ei ole vain yhtä ihmisyyttä, vaan monia. Moninaisen, erilaisen ja monipuolisen ihmiskunnan tuho tarkoittaa itsessään ihmisyyden hävittämistä. Ellei kansojen synnynnäistä tarvetta oman taiteen, musiikin, uskonnon ja yhteiskunnan ilmaisusta tunnusteta, johtaa se yleensä väkivaltaiseen konfliktiin ja ihmisten kärsimykseen.

Useimmat maailman konfliktit eivät johdu kansojen ja kulttuurien erilaisuudesta vaan siitä, ettei niiden anneta olla erilaisia, koska globalistit ja imperialistit haluavat jatkuvasti laajentaa valtakuntiaan. He haluavat hallita muiden kansojen voimavaroja ja taloutta, ja tässä vapaus ja itsenäisyys seisovat heidän tiellään.

 

Ihmiskunnan monimuotoisuus on luonnollista

Tuhansien vuosien ajan ihmiselämää on ilmaistu lukuisten erilaisten kansojen maantieteellisissä ja sosiaalisissa sovituksissa. Ylistimmepä ihmiskunnan erilaisuutta luonnon tai Jumalan luomuksena, ylistämme maailman eri kansojen ja kulttuurien rikkautta.

Uskomme, että jokaisella kansalla ja kulttuurilla on oikeus turvata niiden erityispiirteet ja että jokaisella kansalla on oikeus vaalia ja rikastaa kulttuuriaan, taidettaan, musiikkiaan, kirjallisuuttaan, uskomuksiaan, arkkitehtuuriaan, uskontoaan, ruokavaliotaan, tapojaan ja arvojaan, jotka tekevät kaikista kansoista ainutlaatuisen kauniita ihmiskunnalle.

Uskomme, että jokaisella kansalla on oikeus poliittiseen vapauteen ja itsenäisyyteen ja ettei niiden tule olla vieraiden valtojen määrättävinä ja riistettävinä. Vastustamme globalistien yrityksiä tuhota kaikkien kansojen erilaisuuden, itsenäisyyden ja vapauden.

 

Jokaisen kansan oikeus itsesäilytykseen ja vapauteen

Uskomme, että jokaisella kansalla on oikeus asua harmonisessa yhteisössä, joka on luotu parhaiten palvelemaan sen kansan omaa kuvaa, luonnetta ja henkisyyttä.

Kaikkien muiden kansojen tavoin myös tiibetiläisillä on oikeus asua yhteiskunnassa, joka perustuu heidän perimäänsä, kulttuuriinsa ja perinteisiinsä. Nykyisin tiibetiläisiä uhkaa ei-tiibetiläinen maahanmuutto, jonka takana vaikuttaa imperialistinen suurvalta, joka haluaa heikentää tiibetiläisten kulttuuria. Tiibetin ainutlaatuisen kansan ja kulttuurin häviäminen on kauhea tappio sekä heille itselleen että koko ihmiskunnalle. Se, mikä pätee Tiibetiin ja Tiibetin kansaan, pätee myös kaikkiin maailman kansoihin. Uskomme, että Tiibetin kansalla ja kaikilla maailman kansoilla on oikeus puolustaa rajojaan ja luontaisia ihmisoikeuksia puolustaessaan kulttuuriaan, vapauttaan ja itsenäisyyttään.

Kansakunnat, jotka ovat kulttuurisilta, etnisiltä, uskonnollisilta ja sosiaalisilta taustoiltaan yhtenäisiä, elävät paljon rauhallisemmassa ympäristössä kuin ne kansakunnat, jotka ovat haaksirikkoutuneet ja jakautuneet sisäisiin kulttuurisiin, etnisiin tai uskonnollisiin ristiriitoihin.

Vahvistamme myös, että valtiot, joissa asuu suuri määrä etnisiä ja kulttuurisia vähemmistöjä, vaikuttavat onnellisimmilta, rauhallisimmilta ja yhteistyökykyisimmiltä, kun jokainen ryhmä voi nauttia autonomisesta vapaudestaan ja siten tuntea olevansa yhteiskunnassa kotona.

Jos maailmaa tarkastellaan rehellisesti, huomaamme pian, että sisällissodat, kaunat, sodat, kansanmurhat ja muut kauhistuttavat ihmisoikeusloukkaukset juontuvat etnisestä konfliktista tuoden mukanaan usein uskonnollisen konfliktin. Tässä on resepti ruutitynnyrin räjähtämiselle.

On itsestään selvää, että etnisiä konflikteja voidaan vähentää, mikäli jokaisella kansalla on samat ihmisoikeudet elämisessä ja sellaisten yhteiskuntien ja yhteisöjen luomisessa, jotka perustuvat kansojen omille arvoille. Jokaisen kansan tulee myös kunnioittaa toisten kansojen oikeutta tehdä näin.

Uskomme, että paikalliset konfliktit juontuvat ylikansallisten valtioiden ja globalistien halusta kiistää ihmiskunnan monimuotoisuus. Edellä mainitut haluavat myös kiistää ihmisten luonnollisen halun asua kaltaistensa yhteiskunnassa, joka heijastaa heidän omaa perintöään, perinnettään, kulttuuriaan ja arvojaan. Ei ole olemassa vain yhtä keinoa.

Sen sijaan, että globalistit ja valtakuntien rakentajat tunnustaisivat tämän todellisuuden, he haluavat tuhota ihmiskunnan erilaisuuden sopeuttamalla sen paremmin hallintaansa ja riistoonsa. Tosiasioista huolimatta globalistit edelleen jatkavat tämän haitallisen politiikan harjoittamista, joka tähtää perinteisten yhteiskuntien ja kansojen historiallisen luonteen hävittämiseen.

 

Vierasperäinen maahanmuutto johtaa yhteenottoon – ei sopuun

Uskomme, että pakkomaahanmuuttoa toteutetaan yleensä aina alkuperäisväestön toiveiden vastaisesti. Tämä johtaa kansalaislevottomuuksiin, yhteenottoihin, vihanpitoon ja väkivaltaan. Ei tarvitse katsoa Pakistania tai Tiibetiä kauemmaksi ymmärtääkseen tätä universaalia totuutta. Tämä on myös todellisuutta Euroopassa ja missä tahansa maailmankolkissa, jotka käyvät läpi massiivista maahanmuuttoa.

Tarkastele mellakoita, kansalaislevottomuuksia ja yhteenottoja niissä yhteiskunnissa, jotka ovat kaatuneet kokemansa massiivisen ei-halutun maahanmuuton mukana.

Itsenäisten kulttuurien maailma on todellista erilaisuutta ja vapautta.

Monikulttuurinen valtio ei edistä ihmiskunnan monimuotoisuutta eikä lisää onnellisuutta, rauhaa tai sopusointua. Monikulttuurisuus heikentää ihmisten välistä rakkautta ja ihmisoikeuksia.

Aivan kuten kaikki luonnon elämänmuodot tarvitsevat oman tilansa säilyttääkseen ekosysteeminsä selviämisen ja kukoistuksen, koskee tämä myös ihmiskunnan kaikkia kansoja.

Kaikki kansat tarvitsevat oman elintilan ja ekokulttuurisen järjestelmän, jossa ne voivat menestyä. Jollei tätä todellisuutta huomioida, johtaa se väistämättä yhteenottoon. Sisällissotien suurin syttymissyy johtuu monimuotoisten ihmiskansojen, kulttuurien ja uskontojen välisestä kilpailusta rajallisesta elintilasta. Edellä mainittu on myös suurin syy rikoksille ihmisyyttä vastaan.

Yhdistyneiden kansakuntien tutkimukset osoittavat, että etniset, kulttuuriset ja uskonnolliset yhteenotot valtioiden sisällä ovat pääasiallisia syitä sisällissotiin, joiden seurauksena miljoonat ihmiset kärsivät kuolemasta ja tuhosta.

Tämä viehtymys monimuotoisuuteen on aina ollut osa ihmiskuntaa, ja tulee aina olemaankin.

Itse asiassa etniset yhteenotot lisääntyvät sillä välin, kun ajatus ihmisten oikeudesta olla vapaita nousee, sillä valloituksen avulla luodut imperialistiset valtiot eivät enää voi tukahduttaa monimuotoisia ihmisiä ilmaisemasta etnisyyttään tai tahtomasta vapautta.

Valtioiden päättäjät, jotka eivät ole ottaneet huomioon ihmisten erilaisuutta maahanmuuttopolitiikkaa määritellessään, ovat syvästi jakautuneita ja ristiriitaisia.

 

Yritys vastustaa luontaista vapaudenkaipuuta on kuin huutaisi tuuleen

Valtavassa vaakalaudassa hallituksen globaali eliitti ja media yrittävät pitää kurissa maailman väestöä kertomalla meille samanlaisuudestamme, pyrkien samalla tuhoamaan jokaisen ainutlaatuisen kulttuurin ja ihmisyyden. He yrittävät muuttaa ihmisen luonnetta, mutta historia ja alati sotaisampi maailma on osoittanut, että se on sama kuin huutaisi suoraan tuuleen. Parempi on tunnustaa ihmisen luonne ja tukea kansallisia ja alueellisia vapauksia, jotka vähentävät yhteenottoja ja tukevat keskinäistä kunnioitusta.

On aika opettaa uutta etiikkaa, joka tunnustaa jokaisen kansan ihmisoikeuden olemassaoloon ja kukoistukseen. Kuitenkin niiden, jotka tavoittelevat oman kansansa vapautta, tulee ymmärtää, että samojen oikeuksien tulee koskea kaikkia kansoja. Tämän arvokkaan tavoitteen saavuttamisen täytyy tapahtua hyvässä hengessä toisten oikeuksien säilyttämisestä ja konfliktien rauhanomaisesta ratkaisemisesta.

On paljon parempi tunnustaa ihmiskunnan todellisuudet ja luontaiset halut sekä välttää yhteenottoja kuin tuhota ihmiskunnan erilaisuus imperialististen valtakuntien ja globalistien halusta saavuttaa mukavuudentunne. Globalistien utopistinen visio sotii ihmisen perusluonnetta vastaan – sillä ei saavuteta rakkautta ja rauhaa ihmisten välillä, vaan ainoastaan sotaa ja vihaa.

 

Yritys hallita ja riistää ihmisiä on rikos

Meidän tulee tuomita ihmisiin kohdistuva väkivalta ja tuho. Yritystä hallita ja riistää muita kansoja tai ihmisiä on pidettävä rikoksena ihmisyyttä vastaan. Tämä meidän on omaksuttava inhimillisenä etiikkana.

Tuemme ihmisten vapautta ja erilaisuutta. Tuemme jokaisen kansan oikeutta omaan maahan ja yhteiskuntaan, mutta emme tue ylivaltaa tai toisten kansojen sortoa. Kaikkia yrityksiä hallinnasta ja riistämisestä on pidettävä rikoksena ihmisyyttä vastaan.

Eurooppalaisena ihmisenä koen, että globalismin sorron vahingot ovat peräisin useimmiten eurooppalaisista valtioista. Koen, ettei globalismi ainoastaan vahingoita maailman erilaisia kansoja vaan myös meidän omia eurooppalaisia kansojamme. Meidän ei tule suvaita oman perimämme riistoa, ja meidän täytyy olla sitä kohtaan yhtä sitoutuneita kuin olemme muuta ihmisyyttä kohtaan. Tämä on elämää muuttava opetus, jonka olen elämässäni oppinut. Nuorena miehenä liityin väkivallattomaan Ku Klux Klan -järjestöön yhteisössäni. Niin kuin niin monet ihmiset ympäri maailmaa, myös minä halusin liittyä kansaani, puolustaa sen rakastamaani perimää, jonka uskoin olevan uhattuna. Nuorena miehenä jätin kuitenkin järjestön, koska ymmärsin, ettei minulla ollut moraalista oikeutta puhua kansani ihmisoikeuksista, jos en toivoisi samaa muille kansoille. Toisekseen ihmisoikeuksia ei tule turvata sotilaallisesti, väkivaltaisesti tai sorrolla, vaan ajatuksien ja ihanteiden voimalla.

Uskon, että suurin osa maailman ihmisistä voi olla samaa mieltä esittämistäni periaatteista. Elämässäni olen ymmärtänyt, että minun laillani myös toisilla kansoilla on samat ihanteet kansojensa oikeuksista ja perimästä. Ymmärrän täysin, että voimme kampanjoida omien kansojemme perusoikeuksista ja vapauksista vasta silloin, kun olemme aidosti myös sitoutuneet kunnioittamaan kaiken ihmisyyden oikeuksia ja vapauksia.

 

Ihmiskunnan monimuotoisuuden puolustaminen on ihmiskunnan puolustus

Oman kansan oikeuksien ja perimän puolustamisessa ei ole mitään väärää. Tosiasiassa ihmiskunnan monimuotoisuuden puolustaminen ja sen säilyttäminen on itsessään ihmiskunnan puolustus.

Sen täytyy kuitenkin kulkea käsi kädessä aidosta välittämisestä kaikkien oikeuksista ja perimästä.

Vain tässä yhteydessä ja ymmärryksessä voimme kulkea kohti rauhanomaista ratkaisua sosiaalisissa, uskonnollisissa ja etnisissä konflikteissa – samalla säilyttämällä oman perimämme, ihmiskunnan monimuotoisuuden ja vapauden.

Kulttuurissa, uskonnollisissa ja sosiaalisissa perinteissä ylivoimaisesti yhtenäiset kansat ovat oikeutettuja säilyttämään näiden ihmisyyden ilmentymisen ja yhteiskunnallisen sopusoinnun.

On rikollista tuhota nuo arvot niin kutsutun monikulttuurisuuden tavoittelussa. Jos kulttuurisesti ja uskonnollisesti vierasperäisen maahanmuuton haittoja haluaa tutkia tarkemmin, tarkastelkaa sodan repimää ja hajottamaa Jugoslaviaa, Tiibetin kulttuurista ja etnistä kansanmurhaa tai Lähi-idän kansojen uskonnollisia ja etnisiä kiistoja.

Ryhmien erot ovat syvät. Vaikka muslimien pyhä kirja Koraani opettaa muslimeita yhtenäisyyteen, shiia- ja sunnimuslimien ääri-ilmiöt räjäyttävät toistensa pyhiä paikkoja tappaen myös lapsia. Jeesuksen Kristuksen opettamat kehotukset väkivallattomuudesta, rakastamisesta ja anteeksiannosta eivät ole pysäyttäneet irlantilaisia katolisia ja skotlantilaisia protestantteja käyttämästä väkivaltaa aiheuttaen kuolemaa ja tuhoa lukemattomille viattomille. Vaikka voimme ymmärtää maahanmuuton historiallisia piirteitä, meidän ei tule kuitenkaan toistaa samoja virheitä ja luoda vieläkin jakaantuneempia yhteisöjä, alueita ja kansoja.

 

Itsehallinnon ja yhteiskunnallisen sopusoinnun mallit

Kuten myös enemmistöllä on oikeus elää yhteiskunnallisessa rakenteessa rauhassa, tulee vähemmistöille suoda ihmisoikeuksien perusteella heidän omaa olemustaan heijastavat yhteisöt tai alueet. Vähemmistöjä voidaan auttaa palaamaan takaisin suvereeneihin valtioihinsa.

Tämä on ihmisvapautta ja oikeutta sen perusteellisella tasolla. Valtioiden, joissa asuu huomattava määrä eritaustaisia vähemmistöjä, tulisi pyrkiä tunnustamaan vähemmistöjen halu vapauteen ja itsensä ilmaisuun.

Saksankieliset alueet Pohjois-Italian Etelä-Tirolissa sekä italian-, ranskan- ja saksankieliset kantonit Sveitsissä antavat esimerkin kansojen sisäisestä autonomiasta. Se toimii mallina erilaisten kielten ja etnisten syntyperien osittaisen autonomian tunnustamisessa. Nämä voivat johtaa paljon rauhallisempaan kansallisrakenteeseen.

Muiden kansojen valloittamisilla ja alistuksilla ratsastavat imperialistiset kansallisvaltiot tulevat natisemaan liitoksistaan, sillä sorrettujen kansojen ihmisten tahto vapaudesta ja kansallistunteesta tulee lisääntymään. Myös eurooppalaiset kansat, joilla on pieniä eroja historiassa, identiteetissä, geeneissä ja kulttuurissa, haluavat tätä vapautta.

Keinotekoisesti luotu Tšekkoslovakian valtio koostui tšekeistä ja slovakeista, joita pidettiin yhdessä 50 vuotta propagandan, totalitarismin, kidutuksen ja ehdollistamisen avulla. Kun kommunistinen tyrannia lopulta kaatui, käyttivät tšekit ja slovakit hyväkseen tämän suomaa vapautta perustaessaan omat itsenäiset valtiot. Tämä toteutettiin yhteisymmärryksessä ilman sotaa ja rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Vastakohtana keinotekoisesti luotuun Jugoslavian valtakuntaan, jota hallittiin ja pidettiin yhdessä häikäilemättömässä totalitaarisessa järjestelmässä. Kommunismin kaaduttua ihmiset ajautuivat vanhoihin ajatuksiin imperiumista ja yrittivät epätoivoisesti pitää kiinni monimuotoisten kansojen asuttamista alueista. Tuloksena oli pitkä ja raaka sota, ja sodan molemmat osapuolet syyllistyivät rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Kuinka paljon parempi olisikaan ollut, jos konfliktin osapuolet olisivat tunnustaneet kaikkien ihmisten itsemääräämisoikeuden omista alueista. Otetaan esimerkeiksi Jugoslaviaan loukkuun jääneet kansat, serbit ja kroaatit. Serbien hallitessa Jugoslavian hallitusta heidän täytyi myös totalitaarisessa järjestelmässä sortaa muita kansoja ja pakottaa heidät hyväksymään kurinalaisuus ja yhdenmukaisuus.

Näin myös serbit ja näiden määräysvallan alla olleet kansat menettivät osan ainutlaatuista identiteettiään. Nykyisin ihmiset kannattavat serbien ja kroaattien itsemääräämisoikeutta sekä näiden oikeutta olla omiensa kesken.

 

Globalismi on Jugoslavian totalitarismin jatkumoa

Ironisesti serbit ja kroaatit, kuin myös me muut, kohtaavat globalistisen tyrannian. Nämä tyrannit vaativat Serbian ja Kroatian taloudellista hallitsemista. Serbian ja Kroatian sijasta he haluavat hallita heidän valuuttaansa New Yorkista ja Lontoosta. Lisäksi heidän mediaansa ohjataan Hollywoodista ja New Yorkista, ja näin ollen he ovat menettäneet otteensa perinteisistä arvoistaan.

Tämän kaiken hulluuden lisäksi globalistit haluavat lisätä ei-eurooppalaista joukkomaahanmuuttoa Serbiaan ja Kroatiaan. Nämä maahanmuuttajat poikkeavat täysin serbeistä ja kroaateista. Resepti tulevalle yhteenotolle.

 

Enemmistön ja vähemmistöjen oikeudet

Maailmassa on monia harmonisia kansoja, jotka ovat taustoiltaan yhdenmukaisia ja joiden asukkaat eroavat toisistaan vain hieman.

Kansat turmelevat globaalit vallankäyttäjät ja median eliitti uskottelevat, ettei ihmiskunta ole monimuotoinen. Vastoin kansan tahtoa ne kokevat massiivista vierasperäistä maahanmuuttoa.

Tämä kehitys on yleensä aina vastoin kansan demokraattista tahtoa – kuten historia on yleensä osoittanut. Lukujen kasvaessa lisääntyvät myös yhteiskunnalliset erot, yhteenotot ja ristiriidat. Silloin globalistit turvautuvat vanhoihin totalitaarisiin keinoihin: sananvapautta sekä kokoontumis- ja ihmisvapautta rajoitetaan jopa siihen pisteeseen saakka, että enemmistöä kielletään harjoittamasta sen omaa perinteistä kulttuuria.

Tästä esimerkkinä voin antaa Yhdysvaltain hallituksen määräämän kiellon kristillisten joulukoristeiden esittämisestä julkisilla paikoilla. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka Yhdysvallat on edelleen pääosin kulttuurillisesti kristillinen valtio. E pluribus unum (‘monesta yksi’) muka perusti Amerikan ja nyt se hallitsee identiteettiä ja etnistä politiikkaa.

Juutalaisten lobbaajat ovat kaikkein vaikutusvaltaisin eturyhmä Yhdysvaltain politiikassa. Juutalaisia on vain kaksi prosenttia Yhdysvaltain asukasluvusta, mutta useimmiten ryhmää ohjaa voimakas etninen ja uskonnollinen ylivalta. Juutalaisjärjestöt ovat olleet etunenässä johtamassa taistelua kristillisiä joulunviettotapoja vastaan.

Tämän erityisryhmän vaikutusvallan vuoksi Yhdysvaltain politiikassa kaikkien poliitikkojen tulee kumartaa sitä. Eurooppalaisamerikkalaisen enemmistön tulee vain pysytellä hiljaa vieressä ja katsoa, kun sen kulttuurisia tapoja, esimerkiksi joulunviettoa, ollaan tuhoamassa. Tietenkin tämä menee joulua paljon pidemmälle. Mittavan laittoman maahanmuuton johdosta amerikkalaiset kokevat lisääntyvää identiteettipolitiikan jakoa.

 

Pienten kansojen oikeudet eivät ole uhrattavissa

Kansainvälisellä tasolla rikoksena ihmisyyttä vastaan tulee pitää imperialististen valtojen yrityksiä miehittää muita maita ja riistää niiden asukkaiden työvoimaa ja luonnonvaroja. Ellei tietyillä alueilla täydellinen autonomia tai itsenäisyys ole mahdollista, osittainen autonomia on mahdollinen, jos merkittävällä osalla ryhmistä on yhteisön toimielimet, koululaitokset ja tarpeisiin vaadittavat rakenteet.

On aika tukea kaikkien kansojen vapautta. On aika vastustaa globalistien tuhoamisvimmaa ja puolustaa biodiversiteettiä, ihmiskunnan monimuotoisuutta, kulttuuria, taidetta, elämäntapoja, perinteitä ja itsenäisyyttä.

 

Sionistinen globalismi on ylivaltaa

Globalistit pyrkivät tuhoamaan ihmiskunnan jokaisen ainutlaatuisen ilmentymän. He haluavat tuhota kaikki maailman kansat.

He haluavat tuhota ihmiskunnan monimuotoisuuden, jotta he voisivat hallita meitä paremmin ja markkinoida roskakulttuuriaan, elokuviaan, musiikkiaan ja mediaansa. He haluavat meidän kaikkien kuluttavan maailman maatalouskaupan roskaruokaa, joka ei ainoastaan tuhoa planeetan ekosysteemiä, vaan satojen miljoonien ihmisten terveyden. He haluavat meidän kärsivän sydänsairauksista, sokeritaudista ja muista sairauksista.

He haluavat kontrolloida valuuttoja. He haluavat pakottaa kansat sionistisen globaalin pankkimaailman alaisuuteen. Tämä pankkijärjestelmä riistää meitä kaikkia ja tekee kokonaisista kansoista iänikuisen velan orjia.

He haluavat saattaa meidät sieluttoman globalistisen hallituksen komentoon ja poistaa meidän ja kaikkien kansojen vapaudet.

Nämä globalistit tahtovat sotaa, tarkoituksellisia sotia ja konflikteja, joilla he voivat laajentaa vaikutusvaltaansa maailmasta ja kaikista ihmisistä. He vahvistuvat “hajota ja hallitse” -taktiikalla. He haluavat tehdä lopun ihmiskunnan erilaisuudesta ja tehdä siitä kurinalaisen uudelle maailmanjärjestykselle. Tällä välin New Yorkiin keskitetty media tukee Israelia “juutalaisvaltiona”, sionistien kansainvälisten pankkien ja tiedotusvälineiden hallitsemista. Sionistien ajama globalismi on todellisuudessa juutalaista ylivaltaa.

Globalismi on imperialismia globaalilla tasolla, ja se on maailman historian suurin uhka ihmisvapaudelle, erilaisuudelle ja itsenäisyydelle.

 

Sanomme kyllä vapaudelle, monimuotoisuudelle ja itsenäisyydelle

Rakkaat ystäväni kaikkialla maailmassa – maailman miljoonat vapautta rakastavat ihmiset niin kotimaassani Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin sanovat ei globalismille.

Me sanomme kyllä vapaudelle, monimuotoisuudelle ja itsenäisyydelle.

Me sanomme ei globalistien sodille Irakissa ja Afganistanissa. Sanomme myös ei globalistien suunnittelemalle sodalle Iranissa – sodalle, joka palvelee vain heidän etujaan.

Vastustamme sionistien hallitsemaa globaalia mediaa, joka syytää valheita sytyttääkseen nämä sodat.

Sanomme kyllä vapaalle tiedonkululle Internetissä, ihmisten vapaudelle perustaa omia tiedotusvälineitä, kirjallisuudelle, musiikille ja taiteelle. Emme enää nauti globalistisen eliitin myrkkyjä.

Sanomme ei globalismille, kyllä ihmisvapaudelle, erilaisuudelle, maailmanrauhalle ja vauraudelle.

Sanomme kyllä jokaisen kansan halulle säilyttää elämäntyylinsä, perimänsä ja ihmisyyden ilmentymänsä.

Olimmepa kurdeja, pakistanilaisia, iranilaisia tai palestiinalaisia, olimmepa kiinalaisia, japanilaisia, afrikkalaisia, intialaisia tai eurooppalaisia – vastustamme globalismia.

Sanomme kyllä ihmisvapaudelle ja globaalille erilaisuudelle. Sanomme kyllä kansoillemme ja niiden yhteiskuntien oikeudelle päättää itse omasta kohtalostaan.

Sanomme ei globaaleille yhtiöille ja suurvalloille, jotka haluavat pyyhkiä pois ihmiskunnan erilaisuuden tavoitellessaan jumalatonta valtaa. Sanomme kyllä perimämme, elämäntapamme ja itsenäisyytemme säilyttämiselle – riippumatta siitä, keitä tai missä olemme. Olemme ihmiskunta. Olemme monta.

Koska kunnioitamme omaa tapaamme ja perimäämme, kunnioitamme jokaista perimää ja tapaa.

Koska arvostamme omaa vapauttamme ja itsenäisyyttämme, kunnioitamme jokaisen kansan vapautta ja itsenäisyyttä.

Koska kieltäydymme taloudellisesta riistosta, lupaamme olla riistämättä muita.

Kuten useimmat eurooppalaiset haluavat säilyttää perintönsä ja kulttuurinsa, kieltäydymme tukemasta globalisteja, jotka haluavat käyttää meitä hyväkseen muiden maailman kansojen riistämisessä ja hallitsemisessa.

Koska rakastamme rauhaa, kieltäydymme tukemasta sionistisia sotia.

 

Ihmisoikeuksien uusi malli

Tämä on uusi vakuutus ihmisoikeuksista – uusi malli. Tämä on ihmisten vapautusliike – ja kaikki ne, jotka haluavat säilyttää perimänsä ja vapautensa, voivat olla siinä mukana.

Liike löytyy sieltä, missä ihmiset saavat olla ihmisyhteisössä niin erilaisia kuin biologinen monimuotoisuus on luonnossa.

Globalistien puolella on globaali talous, media, politiikka ja sotilasvoima. Me kuitenkin edustamme ihmiskunnan todellista vapauden tahtoa.

Edustamme enemmistön tahtoa säilyttää oma kansa ja sen luonne, ja jokaista vähemmistöä, joka haluaa yhteisöilleen ja alueilleen vapautta ja autonomiaa.

 

Monimuotoisuus, vapaus ja itsenäisyys

Meidän täytyy vastustaa globalistien määräysvaltaa yhteisymmärryksessä vapaiden kansojen koalitiossa.

Nousemme jokaisessa kansassa.

Esityksemme ihmisvapaudesta ja erilaisuudesta kasvaa jokaisen maailman kansan keskuudessa.

Globalistit eivät voi määrätä meitä ilman suostumustamme. He eivät voi voittaa, jos nousemme puolustamaan ihmisvapautta ja erilaisuutta sekä itsellemme että koko ihmiskunnalle.

Tahdomme hyvää kaikille tämän planeetan ihmisille.

Pidämme kiinni tästä periaatteesta kansoillemme ja kaikille maailman kansoille.
Olen sitoutunut tälle maailmalle, ihmisyydelle ja maani kansalle.

Toivon, että liityt kanssani tähän ihmisyyden malliin, uudenlaiseen sitoutumiseen yksilönvapauteen ja monimuotoisuuteen.

 

David Duke

Aiheesta lisää:

David Duke ja Henrik Holappa keskustelevat ihmisten vapautusliikkeestä
Kansallinen Vastarinta haastatteli Italiasta karkotettua David Dukea

2 KOMMENTIT

  1. Paljon kiitoksia käännöksestä! On hyvä, että on Duken kaltaisia ihmisiä, jotka kirjoittavat yhteisestä taistelustamme tavalla, joka vetoaa myös radikaalien kansallismielisten “perinteisen viiteryhmän” ulkopuolella oleviin. Toivottavasti artikkelia jaetaan laajasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa!

    • Näin on! Duke on tehnyt todella hyvää työtä sionistien rikollisuuden esille tuomisen eteen, ja todella lupaavalta vaikuttavat myös nämä tuoreemmat artikkelit! Paha tästäkään mitään kritiikkiä on kehitellä, sen verta perusteellista työtä on taas tehty.

Comments are closed.